Хмельницька
обласна державна адміністрація

 Офіційне інтернет-представництво

Версія для людей
з вадами зору

12.01.2016 — 11:15
Основні функції

Затверджено
Розпорядження голови
обласної державної адміністрації
29.10.2013 № 345/2013-р

ПОЛОЖЕННЯ
про Департамент агропромислового розвитку Хмельницької
обласної державної адміністрації у новій редакції

І. Загальні положення
1. Департамент агропромислового розвитку Хмельницької обласної дер­жавної адміністрації (далі – Департамент) є структурним підрозділом обласної державної адміністрації, що утворений головою обласної державної адміні­страції шляхом перейменування Головного управління агропромислового роз­витку обласної державної адміністрації, який є правонаступником усіх майно­вих та немайнових прав і зобов’язань. Департамент підзвітний і підконтроль­ний голові обласної державної адміністрації та Міністерству аграрної політики та продовольства України.
2. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією України, за­конами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства аграрної політики та продовольства України, розпоряд­женнями голови обласної державної адміністрації, а також цим Положенням.
3. Основні завдання та функції Департаменту:
3.1. До основних завдань Департаменту належить:
забезпечення реалізації державної політики, розроблення та виконання регіональних інноваційно-інвестиційних та інших програм і прогнозів розвит­ку галузей агропромислового виробництва області;
участь у формуванні та реалізації соціальної політики на селі, сталого розвитку регіонального агропромислового ринку і сільських територій області;
організація роботи з питань землеробства, садівництва, тваринництва,  племінної справи, наукового і кадрового забезпечення, механізації сільсько­господарського виробництва, охорони праці та техніки безпеки;
участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики, спря­мованої на розвиток агропромислового комплексу та гарантування продоволь­чої безпеки держави.
3.2. Департамент відповідно до покладених на нього завдань:
готує пропозиції до проектів програм і прогнозів регіонального еконо­мічного та соціального розвитку, а також відповідних цільових програм роз­витку галузей агропромислового виробництва області;
вносить Мінагрополітики пропозиції щодо удосконалення меха­нізму державної підтримки галузей агропромислового виробництва, розвитку малого підприємництва на селі, у тому числі фермерських і особистих селян­ських господарств;
аналізує стан і тенденції економічного та соціального розвитку аграр­ного сектору області, бере участь у визначенні його пріоритетів, проведенні структурних змін та формуванні напрямів інвестиційної політики, готує голові обласної державної адміністрації і Міністерству аграрної політики та продо­вольства України пропозиції, спрямовані на забезпечення сталого розвитку агропромислового комплексу області;
формує регіональний резерв сільськогосподарських і продовольчих ре­сурсів, складає їх баланси та бере участь у розробленні і здійсненні заходів щодо формування Аграрним фондом державного продовольчого резерву;
надає методичну допомогу сільськогосподарським товаровиробникам з питань науково-технічних розробок, провадження інноваційно-інвестиційної діяльності, інформатизації, нарощення експортного потенціалу, створення нових та реконструкції діючих виробництв;
надає допомогу підприємствам, організаціям та установам з питань до­держання правил ведення бухгалтерського обліку і фінансової звітності, вияв­ляє причини і факти непродуктивних витрат та втрат на підприємствах, що належать до сфери управління Мінагрополітики України, сприяє розвитку статистики в галузях агропромислового виробництва;
вживає заходів щодо запобігання і протидії корупції;
організовує відповідно до законодавства роботу з ліцензування окремих видів господарської діяльності на відповідній території;
сприяє веденню лісового господарства і раціональному використанню та відтворенню лісових ресурсів у галузях агропромислового виробництва;
сприяє організації виробництва сировини та продуктів дитячого, дієтич­ного та профілактичного харчування;
розробляє і вносить пропозиції облдержадміністрації з питань збережен­ня, відтворення та охорони родючості ґрунтів, консервації деградованих і ма­лопродуктивних земель, а також бере участь у проведенні агрохімічної паспор­тизації земель сільськогосподарського призначення;
сприяє цільовому та ефективному використанню сільгосппідприємст­вами земель сільськогосподарського призначення, у тому числі меліорованих, бере участь у здійсненні заходів щодо збереження меліоративних систем;
сприяє техніко-технологічній модернізації галузей агропромислового ви­робництва області, розвитку регіонального ринку сільськогосподарських ма­шин і обладнання, погоджує норми питомих витрат енергетичних ресурсів у аграрному секторі економіки області;
забезпечує в межах своїх повноважень розвиток виробництва і викори­стання біодизеля, біоетанолу, інших альтернативних видів палива та відновлю­ваних джерел енергії, запровадження енергозберігаючих технологій у галузях агропромислового виробництва;
бере участь у розробленні і здійсненні на регіональному рівні заходів щодо розвитку інфраструктури аграрного ринку, зокрема сільськогосподар­ських обслуговуючих кооперативів, аграрних бірж, аукціонів живої худоби та птиці, оптових продовольчих і плодоовочевих ринків;
надає методичну допомогу сільськогосподарським товаровиробникам з питань упровадження науково-технічних розробок, сприяє організації прове­дення в області всеукраїнських та обласних конкурсів якості продукції, то­варів, робіт, послуг;
бере участь у поширенні досвіду підприємств агропромислового вироб­ництва регіону, проведенні виставково-ярмаркових заходів в області, Україні;
організовує відповідно до законодавства роботу з атестації виробництва молока, молочної сировини і молочних продуктів суб’єктів господарювання;
сприяє гармонізації системи стандартизації якості і безпеки аграрної сировини і продовольчих товарів до міжнародних норм і вимог;
бере участь у розробленні та здійсненні заходів з питань безпечного ве­дення сільськогосподарського виробництва, у тому числі на землях, забрудне­них хімічними, радіоактивними та іншими речовинами;
організовує роботу з розвитку насінництва, сортовипробування, розсад­ництва, карантинного режиму і захисту рослин;
сприяє забезпеченню сільськогосподарських товаровиробників засобами захисту рослин, мінеральними добривами, насіннєвим матеріалом, пально-мас­тильними матеріалами;
бере участь у розробленні системи ведення органічного сільського господарства, організовує впровадження екологічно безпечних для людини і довкілля методів та заходів щодо захисту рослин;
готує пропозиції щодо підготовки, перепідготовки та підвищення квалі­фікації працівників різних професій для галузей агропромислового вироб­ництва, формує пропозиції щодо обсягів цільової підготовки фахівців і сприяє їх працевлаштуванню, реалізації державної політики у сфері зайнятості сіль­ського населення;
сприяє місцевим органам виконавчої влади і самоврядування у здійс­ненні аграрної та земельної реформ;
сприяє розвитку фізичної культури і спорту в сільській місцевості, орга­нізації оздоровлення та відпочинку дітей працівників агропромислового комп­лексу;
організовує розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних із діяль­ністю Департаменту, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства аграрної політики та продовольства України;
готує пропозиції стосовно укладання з профспілковими організаціями в агропромисловому комплексі галузевих і регіональних угод;
реалізує разом з відповідними науково-дослідними, дослідно-конструк­торськими, проектними установами і аграрними вищими навчальними закла­дами науково-технічну і кадрову політику в галузях агропромислового комп­лексу;
створює належні умови для формування і розвитку сільськогосподар­ських дорадчих служб, вносить держадміністрації пропозиції до проекту місце­вого бюджету в частині фінансування соціально-спрямованих дорадчих по­слуг;
забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики у сфері державної таємниці та інформації, виконання завдань мобілізаційної під­готовки та мобілізаційної готовності галузей агропромислового виробництва, виконання завдань цивільного захисту населення і сільських територій;
забезпечує дотримання підприємствами, установами та організаціями агропромислового комплексу області вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки і безпеки дорожнього руху;
у межах повноважень вживає заходи щодо цільового та ефективного ви­користання коштів державного бюджету, спрямованих за бюджетними програ­мами підтримки заходів в агропромисловому комплексі на відповідний рік, та інформує суб’єктів господарювання області про застосування норм по­рядків використання коштів;
забезпечує виконання механізму надання державної підтримки сільсько­господарським товаровиробникам усіх форм власності та господарювання згідно з чинним законодавством;
забезпечує організацію та фінансування виставково-ярмаркової діяль­ності у сфері агропромислового розвитку;
подає пропозиції до нормативно-правових актів щодо регулювання рин­ку сільськогосподарської продукції та продовольства;
здійснює заходи, направлені на активізацію експорту сільськогосподар­ської продукції, сприяє просуванню сільськогосподарської продукції і сиро­вини на зовнішні ринки;
здійснює аналіз статистичних показників діяльності агропромислового комплексу та надає відповідну інформацію Міністерству аграрної політики та продовольства України для прийняття рішень і впровадження заходів, що забезпечують підвищення економічної ефективності роботи агропромислового комплексу та продовольчу безпеку держави на відповідному рівні;
здійснює аналіз стану та перспектив розвитку харчової і переробної про­мисловості в області, кон’юнктури аграрного та продовольчого ринку;
здійснює заходи із забезпечення продовольчого ринку продуктами харчової і переробної промисловості вітчизняного виробництва;
вивчає попит на тваринницьку продукцію та сприяє формуванню інфра­структури ринку з метою збуту виробленої тваринницької продукції, встанов­ленню зовнішньоекономічних зв’язків та залученню інвесторів;
готує пропозиції щодо шляхів підвищення ефективності ведення галузей тваринництва, посилення їх конкурентоспроможності на вітчизняному та світовому ринках;
вносить пропозиції щодо напрямів державної підтримки вітчизняних сільгосптоваровиробників та сприяє розвитку тваринництва у суб’єктів госпо­дарювання усіх форм власності в ринкових умовах;
сприяє поліпшенню виробничих умов праці товаровиробників, підви­щенню рівня їх кваліфікації та продуктивності праці;
сприяє у межах своїх повноважень впровадженню сучасних технологій виробництва, інформаційно-комунікаційних технологій, створенню системи національних інформаційних ресурсів;
здійснює заходи щодо реалізації державної політики у сфері селекційно-племінної роботи у тваринництві, сприяє забезпеченню ефективного викори­стання племінних (генетичних) ресурсів, організовує їх збереження та наро­щення;
забезпечує в межах повноважень проведення сертифікації племінних (генетичних) ресурсів;
надає допомогу суб’єктам господарювання в налагодженні племінної справи у тваринництві, впровадженні прогресивних технологій утримання, го­дівлі сільськогосподарських тварин;
координує діяльність та створює сприятливі умови для сільськогоспо­дарських товаровиробників, спрямовані на розв’язання завдань, пов’язаних із виробництвом продукції рослинного походження;
розробляє пропозиції щодо оптимізації зонального та територіального розміщення виробництва продукції рослинництва, садівництва, виноградар­ства, хмелярства, насінництва, проведення єдиної технологічної політики, за­безпечення дотримання науково-обґрунтованих сівозмін, охорони та підви­щення родючості ґрунтів, впровадження ресурсо- та енергозберігаючих техно­логій;
розробляє регіональні та галузеві програми розвитку рослинництва з урахуванням кон’юнктури аграрного ринку та екологічних вимог;
формує поточну та перспективну потребу сільськогосподарських товаро­виробників у мінеральних добривах, засобах захисту рослин, насінні, садив­ному матеріалі та інших матеріально-технічних ресурсах;
проводить опрацювання пропозицій щодо залучення інвестицій для тех­нічного переоснащення агропромислового комплексу регіону;
здійснює моніторинг стану забезпечення підприємств агропромислового комплексу нафтопродуктами та іншими видами паливно-енергетичних ресур­сів, відпрацювання заходів щодо його поліпшення;
3.3. У межах своєї компетенції бере участь:
у розробленні та здійсненні на регіональному рівні заходів щодо роз­витку інфраструктури аграрного ринку, зокрема сільськогосподарських обслу­говуючих кооперативів, аграрних бірж, аукціонів живої худоби та птиці, оптових продовольчих і плодоовочевих ринків;
у поширенні досвіду підприємств агропромислового виробництва регіону;
у приватизації майна в агропромисловому комплексі, організовує пере­дачу об’єктів соціальної інфраструктури підприємств, установ та організацій галузей агропромислового виробництва у комунальну власність;
у реалізації державної політики у сфері селекційно-племінної роботи у тваринництві, сприяє забезпеченню ефективного використання племінних (генетичних) ресурсів, організовує їх збереження та нарощення;
у забезпеченні підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників різних професій для галузей агропромислового виробництва, формує обсяг цільової підготовки фахівців і забезпечує їх працевлаштування, сприяє реалізації державної політики у сфері зайнятості сільського населення;
у комплексному розвитку сільських територій, здійсненні заходів щодо поліпшення демографічної ситуації у регіоні, координує діяльність відповід­них служб з питань реалізації соціальної політики на селі;
у формуванні та реалізації державної аграрної політики на регіональ­ному рівні, організації розроблення та здійснення заходів із забезпечення про­довольчої безпеки держави;
у розробці та здійснені заходів щодо державного регулювання основних ринків сільськогосподарської продукції на регіональному рівні;
у формуванні та забезпеченні реалізації державної аграрної політики, спрямованої на розвиток агропромислового комплексу та гарантування про­довольчої безпеки держави;
в організації продовольчого ринку;
у розробленні прогнозу економічного і соціального розвитку регіону, основних макропоказників розвитку галузей тваринництва та птахівництва з урахуванням попиту і пропозиції на продукцію тваринництва;
у розробленні регіональних балансів попиту і пропозиції основних видів тваринницької продукції;
у реалізації заходів щодо формування державного інтервенційного фон­ду Аграрним фондом;
у розробленні та здійсненні заходів з нарощування експортного по­тенціалу галузей агропромислового виробництва, відновлення традиційних та освоєння нових ринків збуту продукції;
у визначенні стратегії розвитку та зонального розміщення галузей тва­ринництва з урахуванням кон’юнктури ринку;
у здійсненні на підприємствах усіх форм власності державного контролю за якістю тваринницької продукції та проведення її сертифікації;
у реалізації державної регуляторної політики;
в організації проведення перепідготовки фахівців, які виконують роботи з племінної справи, проведення виставок, конкурсів, ярмарків та аукціонів племінних (генетичних) ресурсів;
в організації проведення державної атестації (переатестації) суб’єктів племінної справи у тваринництві;
у виконанні програми державної підтримки з метою оновлення машин­но-тракторного парку, у тому числі за рахунок регіональних програм;
у підвищенні енергоефективності підприємств агропромислового комп­лексу, впровадженні енергозберігаючих технологій, техніки і обладнання;
виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.
4. Для забезпечення виконання покладених завдань Департамент має право:
одержувати в установленому законодавством порядку від інших струк­турних підрозділів облдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів місцевої держадміні­стра­ції, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), для розгляду питань, що належать до його компетенції;
вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення ро­боти облдержадміністрації у відповідній галузі;
користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;
скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та кон­ференції з питань, що належать до їх компетенції:
5. Департамент у встановленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом обл­держадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними ор­ганами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також під­приємствами, установами та організаціями, з метою створення умов для про­вадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.
6. Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звіль­няється з посади головою обласної державної адміністрації за погодженням з Міністерством аграрної політики та продовольства України.
Директор Департаменту має заступників, які за його поданням призна­чаються на посаду і звільняються з посади головою обласної державної адмі­ністрації.
7. Директор Департаменту:
здійснює керівництво діяльністю Департаменту, несе персональну відпо­відальність перед головою обласної державної адміністрації за виконання по­кладених на Департамент завдань;
представляє інтереси Департаменту у взаємовідносинах з іншими струк­турними підрозділами обласної державної адміністрації, міністерствами, інши­ми центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самовряду­вання, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керів­ництва облдержадміністрації;
видає в межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх вико­нання. Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають дер­жавній реєстрації у Головному управлінні юстиції в області;
затверджує положення про структурні підрозділи і посадові інструкції працівників Департаменту;
подає на розгляд голові обласної державної адміністрації кошторис і штатний розпис Департаменту в межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників;
розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису на утри­мання Департаменту, має право розпорядження рахунками та право підпису платіжних, розрахункових, інших фінансових і банківських документів;
призначає на посаду і звільняє з посади працівників Департаменту;
погоджує призначення на посаду і звільнення з посади начальників уп­равлінь агропромислового розвитку районних державних адміністрацій та їх заступників;
вносить пропозиції голові обласної державної адміністрації щодо укла­дення та розірвання контрактів з керівниками підприємств, установ та органі­зацій агропромислового комплексу, що належать до сфери управління об­ласної державної адміністрації;
забезпечує своєчасне і якісне виконання доручень голови обласної дер­жавної адміністрації;
забезпечує дотримання працівниками Департаменту правил внутріш­нього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;
розподіляє обов’язки між заступниками директора Департаменту, керів­никами структурних підрозділів, визначає ступінь відповідальності заступ­ників та керівників структурних підрозділів Департаменту;
вирішує інші питання діяльності Департаменту в межах і порядку, визна­чених законодавством та цим Положенням.
8. Накази директора Департаменту, що суперечать Конституції та зако­нам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, мі­ністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасо­вані головою обласної державної адміністрації, відповідним міністерством.
9. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Де­партаменту, обговорення найважливіших напрямів його діяльності утворю­ється колегія у складі директора Департаменту (голова колегії), його заступ­ників за посадою, а також інших працівників Департаменту. До складу колегії можуть входити керівники інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, науково-дослідних, навчальних закладів, інших підприємств, установ та організацій.
Персональний склад колегії затверджує голова обласної державної адмі­ністрації за поданням директора Департаменту.
Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу директора Департаменту.
10. Для розгляду науково-прикладних рекомендацій і пропозицій щодо розроблення та шляхів реалізації пріоритетних напрямів регіональної аграрної політики, інших питань у Департаменті можуть утворюватися наукові ради, комісії, дорадчі та інші допоміжні органи, члени яких виконують свої функції на громадських засадах.
11. Департамент утримується за рахунок коштів Державного бюджету України.
Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників і видатки на утри­мання Департаменту, у межах виділених асигнувань, визначає голова обласної державної адміністрації.
Штатний розпис та кошторис Департаменту затверджує голова облдерж­адміністрації за пропозицією керівника Департаменту відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошто­рисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів Ук­раїни від 28 лютого 2002 року № 228.
12. Департамент є юридичною особою публічного права, має самостій­ний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства України, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.
13. Юридична адреса: вул. Свободи 70, м. Хмельницький, 29000, тел. 79-46-33, тел. факс 72-05-96, E-MAIL:khm_agro@mitel-ua.com

 

Заступник голови – керівник
апарату адміністрації           

                                                        Л.Бернадська