Хмельницька
обласна державна адміністрація

 Офіційне інтернет-представництво

Версія для людей
з вадами зору

20.01.2016 — 09:08
Основні функції

Управління відповідно до визначених повноважень виконує такі завдання:

 1. Організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінрегіону України, розпоряджень голови обласної державної адміністрації та здійснює контроль за їх реаліза­цією.
 2. Вносить у встановленому порядку пропозиції щодо вдосконалення системи обліку, звітності та державної статистики у сфері житлово-кому­нального господарства та будівництва.
 3. У межах своєї компетенції бере участь у формуванні регіональної стратегії розвитку, надає пропозиції до проектів угод регіонального розвитку, які укладаються між Кабінетом Міністрів України та обласною радою.
 4. Готує пропозиції до проекту Державної програми економічного і соціального розвитку України, обласної програми соціально-економічного розвитку та довгострокових прогнозів.
 5. Готує у межах компетенції пропозиції до проекту обласного бюджету та подає їх на розгляд обласної державної адміністрації.
 6. Готує проекти розпоряджень голови облдержадміністрації з питань діяльності управління.
 7. Забезпечує здійснення заходів з реформування житлово-комунального господарства відповідно до державної і регіональної програм.
 8. Виконує функції розпорядника бюджетних коштів за відповідними програмами та субвенціями державного бюджету місцевим бюджетам. Здійс­нює в установленому законодавством порядку контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням.
 9. У межах своєї компетенції здійснює державні закупівлі товарів, робіт та послуг за державні кошти.
 10. Спрямовує та контролює роботу відповідних структурних підрозділів районних державних адміністрацій.
 11. У сфері житлової політики:

– бере участь у підготовці та реалізації місцевих програм розвитку сфери житлової політики та моніторингу їх виконання, розробленні та реалізації відповідних державних та регіональних програм;

– вносить пропозиції до проекту обласного бюджету щодо фінансування заходів з реконструкції та капітального ремонту об’єктів житлового фонду;

– здійснює контроль за збереженням житлового фонду (належним утри­манням та експлуатацією об’єктів аварійного та ветхого житлового фонду);

– організовує контроль за виконанням заходів, спрямованих на підготовку житлового фонду до осінньо-зимового періоду;

– готує пропозицій щодо відселення громадян із житлових будинків, які перебувають в аварійному стані чи розташовані на зсувних ділянках і підля­гають зносу, реконструкції;

– готує обласній державній адміністрації пропозиції щодо зміни статусу гуртожитків, житлових будинків і жилих приміщень, квартир; проводить прогнозно-аналітичні розрахунки для визначення потреб у житлі;

– залучає громадськість до процесів реформування у житловій сфері;

– надає організаційно-методичну допомогу будинковим, квартальним і ву­личним комітетам, об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків, асоціаціям власників житлових будинків, громадським організаціям з питань утримання і збереження житлового фонду, реалізації заходів щодо поліпшення їх технічного та санітарного стану.

 1. У сфері теплопостачання та енергозбереження:

– здійснює аналіз стану сфери теплопостачання;

– організовує контроль за здійсненням заходів, спрямованих на забезпечення сталої роботи об’єктів житлового господарства в осінньо-зимовий період, а також в умовах виникнення стихійного лиха, аварій, катастроф і ліквідації їх наслідків, здійснює моніторинг підготовки об’єктів житлового господарства до роботи в осінньо-зимовий період та подає до центрального органу виконавчої влади з питань формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства відповідну звітність;

– розробляє і забезпечує реалізацію обласних програм та бере участь у розробленні і реалізації державних цільових програм у сфері теплопостачання;

– погоджує діяльність у сфері теплопостачання з органами місцевого само­врядування та центральним органом виконавчої влади з питань форму­вання державної політики у сфері житлово-комунального господарства;

– забезпечує виконання правил і норм у сфері теплопостачання;

– здійснює контроль за забезпеченням споживачів міст та інших населених пунктів тепловою енергією;

– забезпечує реалізацію повноважень обласної державної адміністрації, як органу ліцензування щодо ліцензування господарської діяльності з вироб­ницт­ва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на тепло­електроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когене­ра­ційних установках та установках з використанням нетрадиційних або понов­люваних джерел енергії), транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії в обсягах, що не перевищують рівень, який встановлюється умовами та правилами про­вадження господарської діяльності (ліцензійними умовами) відповідно до вимог Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяль­ності”.

 1. У сфері питної води та питного водопостачання:

– здійснює аналіз стану сфери питної води та питного водопостачання;

– розробляє і забезпечує реалізацію обласних програм у сферах водопоста­чання, питної води та питного водопостачання, бере участь у розробленні і реалізації державних та регіональних програм у цій сфері;

– порушує питання щодо прийняття рішення про обмеження, тимчасову заборону (зупинення) діяльності підприємств, установ, організацій у разі пору­шення ними вимог законодавства у сфері питної води та питного водопос­тачання;

– забезпечує виконання правил і норм користування системами питного водопостачання, дотримання режиму зон санітарної охорони джерел та об’єк­тів централізованого питного водопостачання;

– забезпечує дотримання правил користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення потреб споживачів у питній воді, обмежує або забороняє використання питної води для промислових потреб, відповідає за належне забезпечення жителів міст, інших населених пунктів питною водою, кількість та якість якої повинні відповідати нормативним вимогам;

– забезпечує реалізацію повноважень обласної державної адміністрації, як органу ліцензування щодо ліцензування господарської діяльності з централі­зованого водопостачання та водовідведення, обсяги якої встановлюються ліцензійними умовами відповідно до вимог Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”;

– здійснює контроль за виконанням установлених у сфері питної води та питного водопостачання правил і норм.

 1. У сфері благоустрою населених пунктів, поводження з побутовими відходами, галузі поховання:

– здійснює аналіз стану сфери благоустрою населених пунктів, квітково-деко­ративного насінництва та розсадництва, поводження з побутовими відходами, галузі поховання;

– бере участь у розробленні та виконанні державних і регіональних про­грам благоустрою населених пунктів;

– здійснює державний контроль за дотриманням санітарних правил, дер­жавних стандартів, інших нормативних документів у галузі поховання, а також правил благоустрою;

– вирішує відповідно до закону питання про відведення земельних ділянок для організації місць поховання;

– інформує населення про здійснення заходів з благоустрою населених пунктів;

– бере участь у проведенні щорічного всеукраїнського конкурсу “Населений пункт найкращого благоустрою і підтримання громадського порядку”.

 1. З питань ціно-, тарифоутворення та розрахунків за житлово-комунальні послуги:

– взаємодіє з органами місцевого самоврядування з питань житлово-кому­нальних послуг та регулювання цін/тарифів у межах своїх повноважень;

– здійснює моніторинг цін/тарифів на житлово-комунальні послуги та моніторинг розрахунків за них;

– здійснює моніторинг стану розрахунків підприємств житлово-комунального господарства за енергоносії, а також оплати населенням, юридичними особами наданих їм житлово-комунальних послуг;

– проводить економічний аналіз динаміки цін/тарифів на житлово-комунальні послуги;

– здійснює аналіз рівня та динаміки тарифів на житлово-комунальні послуги;

– здійснює аналіз розрахунків за спожиті підприємствами житлово-кому­нального господарства енергоносії (електроенергія, природний газ) та надає пропозиції щодо їх вдосконалення;

– забезпечує комплексний та системний підхід до аналізу фінансово-еко­номічного стану підприємств житлово-комунального господарства регіону з метою об’єктивної і всебічної оцінки досягнутих фінансових результатів;

– здійснює аналіз оплати праці в житлово-комунальній сфері;

– бере участь у розробленні цільових і регіональних програм розвитку житлово-комунального господарства в межах компетенції структурного під­розділу;

– надає методичну допомогу місцевим органам виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям житлово-комунального господарства з питань формування заробітної плати на підпри­ємствах галузі, діючої системи пільг і субсидій, проведення перера­хунків роз­міру плати за надання житлово-комунальних послуг та з інших питань, що належать до компетенції структурного підрозділу.

16. Забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інте­ресів фізичних та юридичних осіб.17. Розробляє проекти розпоряджень голови обласної державної адмі­ністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових ак­тів з питань реалізації галузевих повноважень.

 1. Бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, роз­роблених іншими органами виконавчої влади.
 2. Бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними роз­робниками яких є інші структурні підрозділи.
 3. Бере участь у підготовці звітів голови обласної державної адмі­ні­страції для їх розгляду на сесії обласної ради.
 4. Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові обласної державної адміністрації.
 5. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.
 6. Бере участь у підготовці проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень.
 7. Розглядає в установленому порядку звернення громадян.
 8. Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та де­путатів відповідних місцевих рад.
 9. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є.
 10. Постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень.
 11. Здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самовряду­вання.
 12. Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та викорис­тання архівних документів.
 13. Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.
 14. Бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів).
 15. Забезпечує захист персональних даних.
 16. Здійcнює інші передбачені законом повноваження.

Управління для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

 1. Одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, а від місцевих органів державної статистики – безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
 2. Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів обласної держадмі­ністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою).
 3. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи обласної державної держадміністрації у відповідній галузі.
 4. Користуватися в установленому порядку інформаційними базами ор­ганів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціаль­ного зв’язку та іншими технічними засобами.
 5. Скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції.