28.11.2022 — 13:40

ЗВІТ за результатами проведення оцінки ефективності здійснення контролю за виконанням завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами і дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України в управління інфраструктури Хмельницької обласної державної адміністрації

На виконання вимог розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 03.11.2022 № 426/2022-р «Про проведення оцінки ефективнос­ті здійснення контролю за виконанням завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами і дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України», проаналізовано роботу управління інфраструктури Хмельницької обласної державної адміністрації (далі – Управління) щодо виконання завдань, визначених актами та дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, актами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади.

У своїй діяльності Управління керується Регламентом обласної державної адміністрації, інструкцією з діловодства та відповідним Положенням (розпорядження голови ОДА від 31.01.2020 № 145/2020-р зі змінами).

Встановлено, що Управління здійснює управління автомобільними дорогами загаль­ного користу­вання місцевого значення, розробляє пропозиції щодо формування і реалізації державної полі­тики (стратегії) у сфері дорожнього господарства та програм розвитку дорож­нього господарства, організовує будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання авто­мобільних доріг загального користування місцевого значення відповідно до державних будівельних норм і стандартів, переліків об’єктів та обсягів бюд­жетних коштів, передбачених місцевими бюджетами, забезпечує фінансування будівництва, реконструкції, ремонту та утри­мання автомобільних доріг загального користування місцевого значення тощо.

Планування діяльності Управління

В Управлінні проводиться системна робота з питань планування діяльності. Зокрема, згідно з розділом 2 Регламенту обласної адміністрації, Управлінням забезпечується надання пропозицій для формування планів роботи облдержадміністрації, а також один раз на місяць та щотижня – заходів, які проводитимуться за участі працівників Управління в області.

Планування власної роботи здійснюється за квартальними та місячними планами, у визначені терміни. Плани роботи затверджуються заступником голови облдержадміністрації.

Також ведуться протоколи оперативних нарад, на яких даються конкретні доручення та визначаються відповідальні виконавці.

Починаючи з ІІ кварталу 2022 року, плани роботи управління носять спрощений, схематичний характер – у них не відображаються, до прикладу, конкретні нормативно-правові акти, з якими працюватимуть в Управлінні, а також дати проведення засідань консульта­тив­но-дорадчих органів тощо. Аргументується це тим, що в умовах воєнного стану надходження актів центральних органів влади практично неможливо спрогнозувати.

Стан виконавської дисципліни

З початку поточного року Управлінню, як головному виконавцю, через систему електронного документообігу АСКОД, направлено 181 документ. Усі документи виконано належним чином та у визначені терміни.

Управління координує діяльність окремих консультативно-дорадчих та інших допоміжних органів при облдержадміністрації, зокрема:

➡ Обласного конкурсного комітету з підготовки та проведення кон­курсів щодо визначення автомобільних перевізників на міжміських та при­місь­ких автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території області (розпорядження голови ОДА від 08.04.2009 № 118/2009-р). У цьому році проведено 2 засідання конкурсного комітету, які відбулись 27 липня (Протокол №1) та 20 жовтня (Протокол №2);

➡ Координаційної ради з безпеки дорожнього руху при обласній дер­жавній адміністрації (розпорядження голови ОДА від 22.07.2020 № 603/2020-р). Питання, заплановані для розгляду на засіданні Координаційної ради розглядались в оперативному порядку та, за необхідності, на засіданнях ради оборони Хмельницької області, зазначене узгоджено із керівництвом адміністрації;

➡ Робочої групи з розгляду питань щодо здійснення інших рубок (не пов’язаних з веденням лісового господарства) у межах смуг відведення автомо­більних доріг загального користування державного та місцевого значення за межами населених пунктів Хмельницької області (розпорядження голови ОДА від 01.10.2021 № 729/2021-р). У 2022 році засідання не проводилось у зв’язку із введенням воєнного стану, зазначене узгоджено із керівництвом адміністрації.

За результатами засідань відповідальними працівниками підготовлено протоколи, які оформлено відпо­відно до Положень. Забезпечено контроль за виконанням рішень, визначених у протоколах.

На належному рівні виконано вимоги розпорядження голови обласної державної адміністрації від 31.10.2019 № 768/2019-р «Про організацію та здійс­нення внутрішнього контролю в обласній державній адмі­ні­страції». Зокрема, працівниками Управління підготовлено чотири Адміністративні регламенти.

Відповідальними працівниками, згідно визначених проце­сів діяльності, підготовлено інформації про ідентифікацію та оцінку ризиків, забез­печено оцінювання ризиків згідно матриці оцінки ризиків та підготовлено Плани з реалізації заходів контролю та моніторингу впровадження їх резуль­татів на 2023 рік.

Ведення діловодства

Наказом начальника управління від 01.11.2021 № 74-нк обов’язки за організацію діловодства та приймання і надсилання електронних документів покладено на головного спеціаліста Наталію Ткачук. Також визначено посадову особу, яка виконує ці обов’язки у разі відсутності вказаного працівника.

Відповідними наказами Н.Ткачук також визначено відповідальною за ведення архівного підрозділу та ведення обліку, зберігання документів та інших матеріальних носіїв інформації, що становлять службову інформацію.

Посадовою інструкцією Н.Ткачук чітко визначено коло обов’язків щодо організації роботи з документами в Управлінні.

Реєстрація вхідної та вихідної документації, яка надходить від установ і організацій, які не є користувачами СЕВ ОВВ/АСКОД, здійснюється у журна­лах. Інші документи реєструються в системі електронного документообігу АСКОД. У роботі з електронними до­кументами працівники Управління дотримуються вимог щодо маршрутів окремих видів документів та алгоритму дій під час приймання/надсилання документів, розроблених загальним відділом апарату облдержадміністрації.

У 2022 році зареєстровано в АСКОДі 632 вхідних та 510 вихідних документів. У журналах зареєстровано 724 вхідних та 474 вихідних документів. Усі документи зареєстровано вчасно, відповідно до вимог Інструкції з діло­водства.

В Управлінні дотримуються термінів щодо повернення до канцелярії облдержадміністрації опрацьованих документів, та відповідно до вимог Інструкції з діловодства формується пакет документів на відправлення за підписом керівництва обласної державної/військової адміністрації.

Проаналізовано накази начальника Управління. У поточному році прийнято 48 наказів з основної діяльності, 68 – з кадрових питань. Накази упорядковано відповідно до вимог Інструкції з діловодства у Хмельницькій обласній державній адміністрації, усі накази завізовано відповідними посадо­вими особами, зазначено виконавця наказу, правильно оформлено та підписано додатки до них. Накази реєструються у журналах встановленої форми. Бланки наказів пронумеровані та обліковуються належним чином.

Забезпечено належний контроль за виконанням наказів начальника Управління, сформовано відповідні справи. Інформації про виконання наказів передаються керівництву Управління, відповідно до покладеного контролю, для прийняття рішення щодо зняття з контролю або продовження його виконання.

Державна служба та управління персоналом

Управління діє на підставі Положення, затвердженого розпорядженням голови ОДА від 31.01.2020 № 145/2020-р зі змінами. Розподіл обов’язків між начальником Управління та заступником начальника управління – начальником відділу дорожнього господарства і заступником начальника управління – начальником відділу автомобільних пасажирських перевезень, затверджений наказом начальника Управління від 09.11.2021 року № 38-н.

Структура управління відповідає вимогам постанови Кабінету Міністрів України від 12.03.2005 № 179 «Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, її територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій». В Управлінні утворено 3 відділи: відділ автомобільних пасажирських перевезень, відділ дорожнього господарства та відділ транспорту, зв’язку та організаційної роботи. Наказом начальника Управління від 01.11.2021 № 34-н затверджені положення про ці відділи.

Відповідно до затвердженого штатного розпису в Управлінні 17 штатних одиниць, всі вони є посадами державної служби. Посад  категорії «Б» – 6, категорії «В» – 11. На всі посади державної служби розроблені та затверджені посадові інструкції, працівники ознайомлені з посадовими інструкціями.

На виконання наказу Національного агентства України з питань державної служби від 03.03.2016 № 47 «Про затвердження Типового Положен­ня про службу управління персоналом державного органу» в Управлінні роз­роблене Положення про службу управління персоналом, яке затверджене нака­зом начальника від 06.12.2021 № 82-нк. Відповідно до цього Положення обов’язки служби управління персоналом покладено на головного спеціаліста з питань управління персоналом Наталію Ткачук. На підставі наказу Націо­нального агентства України з питань державної служби від 01.06.2022 року №40-22 «Про внесення змін до типового Положення про службу управління персоналом державного органу», наказом начальника від  25.07.2022 року    №5-нк внесені зміни до Положення про службу управління персоналом.

В Управлінні розроблені і затверджені, рішенням загальних зборів дер­жавних службовців, правила внутрішнього службового розпорядку для праців­ників. Всі державні службовці управління ознайомлені із цими правилами.

На момент перевірки в Управлінні працює 14 державних службовців. Наявні три вакантні посади: одна – заступник начальника управління – началь­ник відділу дорожнього господарства та дві посади головних спеціалістів відділу дорожнього господарства і відділу транспорту, зв’язку та організаційної роботи.

З січня по листопад 2022 року в Управлінні призначено 3 особи. На початку року був оголошений конкурс на посаду головного спеціаліста відділу автомобільних пасажирських перевезень, який проведений із дотриманням вимог Порядку проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби, затвердженого Постановою КМУ від 25.03.2016 № 246. За результа­тами конкурсного відбору призначена особа з випробувальним терміном 3 місяці (на  виконання вимог пункту 2 статті 35 Закону України «Про державну службу»). Головний спеціаліст – бухгалтер був призначений за переведенням з іншого державного органу відповідно до пункту 2 статті 41 Закону України «Про державну службу». І один головний спеціаліст відділу транспорту, зв’язку та організаційної роботи призначений під час дії воєнного стану без конкурс­ного відбору до призначення на цю посаду переможця конкурсу або до спливу дванадцятимісячного строку після припинення чи скасування воєнного стану з випробувальним терміном 3 місяці.

Станом на 16 листопада 2022 року в Управлінні на обліку знаходиться 14 трудових книжок, записи до яких ведуться відповідно до Інструкції про  порядок ведення трудових книжок працівників.

На виконання вимог статті 44 Закону України «Про державну службу» та Типового порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.08.2017 № 640, наказом начальника Управління від 04.10.2021 № 66-нк затверджено графік проведення та список працівників, оцінювання яких проводиться у 2021 році. За результатами оцінювання 6 державних службовців управління отримали оцінку «позитивна».

На виконання статті 49 Закону України «Про державну службу» та за результатами оцінювання службової діяльності у 2021 році державні службовці Управління складали індивідуальні програми підвищення рівня професійної компетентності.

Правова робота

Наказом начальника Управління від 26.04.2021 № 18-нк на посаду го­ловного спеціаліста – юрисконсульта Управління призначено Олену Левицьку.

Відповідно до посадової інструкції, затвердженої 10 лютого 2021 року, юрисконсульт у своїй діяльності здійснює організацію правової роботи, спря­мованої на правильне та неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативно-правових актів працівниками Управління під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків, а також представлення інтересів Управління в судах.

В ході проведення вибіркового контролю встановлено, що на звернення (клопотання, скарги) громадян та юридичних осіб, у розгляді яких брав участь юрисконсульт, було надано обґрунтовані відповіді із дотриманням термінів, передбачених законодавством.

Юрисконсультом проводиться перевірка проєктів усіх наказів Управлін­ня на відповідність законодавству і міжнародним договорам України та здійснюється їх візування.

Робота, пов’язана з укладенням договорів (контрактів), підготовкою та здійсненням заходів, спрямованих на виконання договірних зобов’язань Управлінням організована належним чином, укладені договори містять погодження (візи) юрисконсульта.

Рішення прийняті Управлінням, а також дії (бездіяль­ність) його посадо­вих осіб, у судовому порядку не оскаржувались.

Розгляд звернень громадян

Наказом начальника Управління від 21.04.2020 №13-нк відповідальність за роботу із зверненнями громадян покладено на головного спеціаліста з питань управління персоналом, діловодства та звернення громадян Наталію Ткачук.

Діловодство та контроль за зверненнями громадян ведеться окремо від інших видів діловодства, що відповідає Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації (далі – Інструкція), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 №348.

Відповідно до вимог п.2 Інструкції реєстрація та облік письмових звернень громадян і звернень, отриманих на особистих прийомах, ведеться в окремих журналах.

Документи розміщуються у справах за встановленою формою у хроно­логічному порядку та зберігаються у працівника, відповідального за звернення.

На виконання Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008  наказом начальника від 01.11.2022 року № 45-н затверджено графік проведення особистого прийому громадян керівництвом Управління.

Так, начальник Управління В.Остапчук здійснює прийом у І та ІV середу (10.00-12.00 год.), заступник начальника – у ІІ середу (10.00-12.00 год.).

З початку року до начальника Управління особисто звернулося 8 громадян, на прийомі у заступника побувало 10 громадян.

Станом на 21 листопада 2022 року зареєстровано 84 письмових звернення, з них надійшло від облдержадміністрації – 69.

Звернення реєструються у журналах реєстрації письмових звернень. Справи формуються згідно з Інструкцією.

У ході вибіркового аналізу звернень порушень термінів їх розгляду не виявлено, резолюції виконуються чітко і вчасно, дотримується порядок закриття звернень. У відповідях громадянам надається роз’яснення порядку їх оскарження у разі відмови (згідно ст. 15, 19 Закону України «Про звернення громадян»).

За тематикою у зверненнях порушувалися питання пільгових перевезень  пасажирів, відновлення автобусних маршрутів, неякісного надання транспорт­них послуг, зміни розкладу руху на окремих маршрутах, ремонту доріг місцевого значення.

Стан організації і забезпечення роботи із зверненнями громадян постій­но розглядається на апаратних і щоквартальних нарадах у начальника Управ­ління, де узагальнюються пропозиції і розробляються рекомендації, спрямовані на усунення причин виникнення обґрунтованих скарг і зауважень громадян.

Доступ до публічної інформації

Наказом начальника Управління від 28.12.2021 року № 91-нк визначено особу, відповідальну за реєстрацію, розгляд запитів на інформацію, надання достовірних та повних відомостей, а також за ведення та надання реєстру публічної інформації, що знаходиться у володінні Управління – Н.Ткачук.

Обов’язки по організації з питань доступу до публічної інформації передбачено в посадовій інструкції головного спеціаліста Управління.

Реєстр публічної інформації, який знаходиться у володінні Управління надається в електронному вигляді в повному обсязі (вихідна, вхідна документація та накази з основної діяльності).

З початку року до Управління, через сектор забезпечення доступу до публічної інформації апарату облдержадміністрації, надійшло 10 запитів на інформацію. Порушень термінів розгляду запитів не виявлено.

Сформована папка із запитами на інформацію, які зареєстровані та відповідно до резолюції направлені виконавцю, а також підкріплена вихідна інформація Управління. Кожен запит надається виконавцю під підпис. Створено місце, де запитувачі можуть ознайомитися із документами.

Інформація Управління про виконання запитів на інформацію надходить до сектору забезпечення доступу до публічної інформації апарату ОДА вчасно.

Загалом, аналіз стану фактичного виконання вимог контрольних доку­ментів органів влади вищого рівня та обласної державної адміністрації свідчить про належний рівень виконавської дисципліни, спостерігається позитивна тенденція в удосконаленні форм і методів контролю за ходом реалізації документів.

За результатами проведеної оцінки ефективності здійснення контролю за виконанням завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами і дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України діяльність управління інфраструктури Хмельницької обласної державної адміністрації визначається як ефективна.

Заступник керівника апарату обласної державної адміністра­ції, керівник робочої групи

 

 

 

____________

 

 

Зоряна ДАВИДЧУК

Начальник відділу контролю апарату обласної державної адміністрації, заступник керів­ника робочої групи

 

 

 

 

____________

 

 

 

Геннадій МАТКОВСЬКИЙ

Заступник начальника відділу контролю апарату обласної державної адміністрації

 

 

 

____________

 

 

Іван АНДРІЙЧУК

Начальник загального відділу апарату обласної державної адміністрації

 

 

 

____________

 

 

Любов ГУДЛОВСЬКА

Начальник відділу роботи із зверненнями громадян апарату обласної державної адміністра­ції

 

 

 

 

____________

 

 

 

Ірина ЗАДОРОЖНА

Начальник організаційного від­ділу апарату обласної держав­ної адмі­ністрації

 

 

 

____________

 

 

Іван КОСЯК

Начальник відділу з питань персоналу та нагород апарату обласної державної адміністра­ції  

 

 

____________

 

 

 

Юрій МАМЧУР

Начальник юридич­ного управ­ління апарату обласної держав­ної адміністрації  

 

____________

 

 

Світлана СКОРОХОД

Завідувач сектору забезпечення доступу до публічної інфор­ма­ції апарату обласної держав­ної адмі­ністрації

 

 

 

 

____________

 

 

 

Альона ШЕВЧУК