24.04.2020 — 16:25
Ліцензування

“Державна реєстрація договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора”(27.06.2012)

Законом України “Про зовнішньоекономічну діяльність” запровадженоліцензування зовнішньоекономічних операцій на здійснення суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності експорту (імпорту) товарів та застосування до суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та іноземних суб’єктів господарської діяльності індивідуального режиму ліцензування у випадках порушення такими суб’єктами цього Закону та/або пов’язаних з ним законів України, що встановлюють певні заборони, обмеження або порядок здійснення зовнішньоекономічних операцій.

Видача ліцензій на експорт (імпорт) товарів, що підлягають ліцензуванню
у 2011 році

Щороку постановою Кабінету міністрів України затверджується перелік товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню та на які встановлено квоти.
22.12.2010 року постановою Кабінету Міністрів України №1183 затверджено переліки товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2011 рік.
Ліцензії на експорт (імпорт) товарів видаються в порядку, передбаченому статтею 16 Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність”, Положенням про порядок ліцензування імпорту товарів, затвердженим наказом Міністерства економіки України від 14.09.2007 року № 302, та Положенням про порядок ліцензування експорту товарів, затвердженим наказом Міністерства економіки України від 09.09.2009 року № 991.
Відповідно наказів Міністерства економіки України від 14.09.2007 року №302 та від 09.09.2009 року № 991 Головне управління економіки Хмельницької облдержадміністрації здійснює видачу ліцензій на імпорт (експорт) товарівсуб’єктам зовнішньоекономічної діяльності, які зареєстровані у Хмельницькій області та облікова вартість товарів за договорами (контрактами) яких не перевищує 300 тис. доларів США, крім товарів, на імпорт яких установлено кількісні обмеження (квоти) та крім товарів, на експорт яких необхідне погодження відповідного уповноваженого органу виконавчої влади (у випадках, визначених Кабінетом Міністрів України) та встановлено квоти (кількісні або інші обмеження).

Для одержання ліцензії на імпорт суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності до Головного управління економіки Хмельницької облдержадміністрації подаються такі документи:
заявка на одержання ліцензії на імпорт товарів за встановленою формою, затвердженою наказом Міністерства економіки України від 14 вересня 2007 р. N 302 ;
лист-звернення щодо оформлення ліцензії з гарантією сплати державного збору за її видачу;
копія свідоцтва про державну реєстрацію, завірена в установленому законодавством порядку;
копія зовнішньоекономічного договору (контракту), усі додатки та специфікації до нього, завірені в установленому законодавством порядку;
оригінал погодження відповідного уповноваженого органу виконавчої влади (у випадках, визначених Кабінетом Міністрів України);
оригінал документа, що підтверджує сплату державного збору за видачу ліцензії в розмірі, установленому Кабінетом Міністрів України.
Оригінал документа, який підтверджує сплату державного збору за видачу ліцензії подається при отриманні оформленої ліцензії.

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства економіки України
від 14 вересня 2007 р. N 302

ЗАЯВКА
на одержання ліцензії на імпорт

1. Замовник Код згідно з ЄДРПОУ (Номер згідно з ДРФО)
Номер телефону Номер факсу


Номер поточного рахунку в національній валюті, найменування банку, МФО, місцезнаходження банку
Номер поточного рахунку в іноземній валюті, найменування банку, МФО, місцезнаходження банку

2. Споживач товару 3. Продавець
4. Код товару згідно з УКТЗЕД 5. Одиниця виміру 6. Кількість 7. Вартість (тис. доларів США) 8. Вартість (у валюті контракту) 9. Додаткове найменування товару
10. Країна призначення Код
11. Країна продавця Код
12. Країна походження Код
13. Базисні умови поставки товару
14. Валюта контракту Код
15. Валюта розрахунку Код
16. Митниця
17. Характер угоди Код
18. Підстава для запиту ліцензії
19. Прізвище, ім’я, по батькові керівника замовника
Посада
М. П.*

Підпис

Дата

20. Особливі умови

____________
* За наявності.
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства економіки України
від 14 вересня 2007 р. N 302

ІНСТРУКЦІЯ
про заповнення заявки на одержання ліцензії на імпорт товарів

1. Ця Інструкція встановлює порядок заповнення суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності заявки на одержання ліцензії на імпорт товарів (далі – заявка).
2. Заявка заповнюється суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності українською мовою.
3. Назви реквізитів та їх коди повинні відповідати Класифікаціям валют та держав світу, затвердженим наказом Державного комітету статистики України від 08.07.2002 N 260, Класифікатору митних органів та їх структурних підрозділів, спеціалізованих митних установ та організацій, затвердженому наказом Державної митної служби України від 26.04.2006 N 335, та Класифікатору характерів угод, затвердженому наказом Держмитслужби від 09.07.97 N 307, зареєстрованому Міністерством юстиції України 24.09.97 N 443/2247.
4. Заявка повинна містити такі відомості:
реквізит 1 – найменування (для юридичних осіб), прізвище, ім’я, по батькові (для фізичних осіб) суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності, який подає заявку, його місцезнаходження (для юридичних осіб), місце проживання (для фізичних осіб), номер телефону, номер факсу, ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) (для юридичних осіб), ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб (ДРФО) за його наявності (для фізичних осіб), номер поточного рахунку в національній валюті, найменування банку, МФО та місцезнаходження банку, номер поточного рахунку в іноземній валюті, найменування банку, МФО та місцезнаходження банку;
реквізит 2 – найменування споживача товару (для юридичних осіб), прізвище, ім’я, по батькові споживача товару (для фізичних осіб), його місцезнаходження (для юридичних осіб), місце проживання (для фізичних осіб);
реквізит 3 – найменування нерезидента, що є контрагентом згідно із зовнішньоекономічним договором (контрактом), його місцезнаходження (місце проживання);
реквізит 4 – десятизначний код товару, що імпортується, згідно з УКТЗЕД;
реквізит 5 – одиниця виміру товару, що імпортується, та її код;
реквізит 6 – кількість товару, що імпортується, згідно з умовами зовнішньоекономічного договору (контракту) (додатків, специфікацій до нього) у зазначених у реквізиті 6 одиницях виміру;
реквізит 7 – вартість товару, що імпортується, у тисячах доларів США;
реквізит 8 – вартість товару, що імпортується, у валюті контракту;
реквізит 9 – додаткове найменування товару, що імпортується;
реквізит 10 – країна призначення товару – Україна;
реквізит 11 – країна, де зареєстрований нерезидент-контрагент згідно із зовнішньоекономічним договором (контрактом), та її код;
реквізит 12 – країна походження товару, що імпортується, та її код;
реквізит 13 – базисні умови поставки товару, що імпортується, відповідно до Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів (правила ІНКОТЕРМС у чинній редакції);
реквізит 14 – валюта контракту та її код;
реквізит 15 – валюта розрахунку та її код;
реквізит 16 – митниця, де буде здійснюватися митне оформлення товару, що імпортується, дев’ятизначний код митниці згідно з Класифікатором митних органів та їх структурних підрозділів, спеціалізованих митних установ та організацій, затвердженим наказом Держмитслужби України від 26.04.2006 N 335 (із змінами);
реквізит 17 – характер угоди (розшифрування та код);
реквізит 18 – зовнішньоекономічний договір (контракт) (додатки та специфікації до нього) із зазначенням номера та дати укладання, номер та дата погодження відповідного уповноваженого органу виконавчої влади, інші документи, на підставі яких оформлюється ліцензія;
реквізит 19 – прізвище, ім’я та по батькові керівника замовника, який підписав заявку на одержання ліцензії, його посада (для юридичних осіб), прізвище, ім’я, по батькові замовника (для фізичних осіб), підпис, дата підпису, засвідчені печаткою (за наявності);
реквізит 20 – особливі умови імпорту, наприклад, кількість товару в додаткових одиницях виміру, номер поточного рахунку в іноземній валюті (якщо декілька валют платежу), найменування банку, МФО та місцезнаходження банку, інвойси, інше.

Для одержання ліцензії на експорт суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності до Головного управління економіки Хмельницької облдержадміністрації подаються такі документи:
заявка на видачу ліцензії за формою, затвердженою наказом Міністерства економіки України від 09.09.2009 року № 991;
лист-звернення щодо оформлення ліцензії з гарантією сплати державного збору за її видачу;
копія свідоцтва про державну реєстрацію, засвідчена в установленому законодавством порядку;
копія зовнішньоекономічного договору (контракту), усі додатки та специфікації до нього, засвідчені в установленому законодавством порядку;
експертний висновок (оригінал) з визначенням країни походження та коду товару відповідно до УКТЗЕД, який видається Торгово-промисловою палатою України або регіональною торгово-промисловою палатою;
платіжне доручення (подається при отриманні оформленої ліцензії) з оригінальною відміткою банку про сплату державного збору за видачу ліцензії в розмірі, установленому Кабінетом Міністрів України;
інші документи, вимоги щодо подання яких встановлені законодавством України.
При поданні заявки можуть вимагатися документи та інформація, які вважаються необхідними для підтвердження даних, зазначених у заявці та зовнішньоекономічному договорі (контракті).

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства економіки України
від 9 вересня 2009 р. N 991

                                                                       ЗАЯВКА
на видачу ліцензії на експорт товарів

1. Замовник                                                  Код згідно з ЄДРПОУ (Номер згідно з ДРФО)
Номер телефону                                           факсу
Номер поточного рахунка в національній валюті, найменування банку, МФО, місцезнаходження банку
Номер поточного рахунка в іноземній валюті, найменування банку, МФО, місцезнаходження банку
2. Виробник товару 3. Покупець
4. Код товару згідно з УКТЗЕД 5. Код одиниці виміру 6. Кількість 7. Вартість
(в тис. доларів США)
8. Вартість
(у валюті контракту)
9. Додаткова інформація
10. Країна призначення                  Код
11. Країна покупця                          Код
12. Країна походження                   Код
13. Базисні умови поставки товару
14. Валюта контракту                                 Код
15. Валюта розрахунку                               Код
16. Митниця                                    Код 17. Характер угоди                                     Код
18. Підстава для запиту ліцензії
19. П. І. Б. керівника замовника
Посада
М. П.*                                                 Підпис                                          Дата
20. Особливі умови
* За наявності.


ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства економіки України
від 9 вересня 2009 р. N 991

Інструкція
про заповнення заявки на видачу ліцензії на експорт товарів

1. Ця Інструкція встановлює порядок заповнення суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності заявки на видачу ліцензії на експорт товарів (далі – заявка).
2. Заявка заповнюється суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності українською мовою згідно із цією Інструкцією.
3. Назви реквізитів та їх коди повинні відповідати Класифікації валют та Класифікації держав світу, затвердженим наказом Державного комітету статистики України від 08.07.2002 N 260, Класифікатору митних органів та їх структурних підрозділів, спеціалізованих митних установ та організацій, затвердженому наказом Державної митної служби України від 26.04.2006 N 335.
4. Реквізити заявки повинні містити такі відомості:
реквізит 1 – найменування (для юридичних осіб) або прізвище, ім’я, по батькові (для фізичних осіб) суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності, який подає заявку, його місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання (для фізичних осіб), номер телефону, номер факсу, ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) (для юридичних осіб) або ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб (ДРФО) за його наявності (для фізичних осіб), номер поточного рахунка в національній валюті, найменування банку, МФО та місцезнаходження банку, номер поточного рахунка в іноземній валюті, найменування банку, МФО та місцезнаходження банку;
реквізит 2 – найменування виробника товару (для юридичних осіб) або прізвище, ім’я, по батькові виробника товару (для фізичних осіб), його місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання (для фізичних осіб);
реквізит 3 – найменування нерезидента, що є контрагентом згідно із зовнішньоекономічним договором (контрактом), його місцезнаходження (місце проживання);
реквізит 4 – десятизначний код товару, що експортується, згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД);
реквізит 5 – код одиниці виміру товару, що експортується;
реквізит 6 – кількість товару, що експортується, згідно з умовами зовнішньоекономічного договору (контракту) (додатків, специфікацій до нього) у зазначених у реквізиті 5 одиницях виміру;
реквізит 7 – вартість товару, що експортується, зазначена у тисячах доларів США;
реквізит 8 – вартість товару, що експортується, зазначена у валюті контракту;
реквізит 9 – додаткова інформація про товар, що експортується;
реквізит 10 – країна призначення товару та її код;
реквізит 11 – країна, де зареєстрований нерезидент-контрагент згідно із зовнішньоекономічним договором (контрактом), та її код;
реквізит 12 – країна походження товару, що експортується, та її код;
реквізит 13 – базисні умови поставки товару, що експортується, відповідно до Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів (правила ІНКОТЕРМС у чинній редакції);
реквізит 14 – валюта контракту та її код;
реквізит 15 – валюта розрахунку та її код;
реквізит 16 – митниця, де здійснюватиметься митне оформлення товару, код митниці згідно з Класифікатором митних органів та їх структурних підрозділів, спеціалізованих митних установ та організацій, затвердженим наказом Державної митної служби України від 26.04.2006 N 335;
реквізит 17 – характер угоди (розшифрування та код);
реквізит 18 – зовнішньоекономічний договір (контракт) (додатки та специфікації до нього) із зазначенням номера та дати укладення, інші документи (назва, номер та дата), вимоги щодо подання яких встановлені законодавством України;
реквізит 19 – прізвище, ім’я та по батькові керівника замовника, який підписав заявку на видачу ліцензії, його посада (для юридичних осіб) або прізвище, ім’я та по батькові замовника (для фізичних осіб), дата підпису, засвідчені печаткою (за наявності);
реквізит 20 – особливі умови експорту, наприклад, кількість товару в додаткових одиницях виміру, номер поточного рахунка в іноземній валюті (якщо декілька валют платежу), найменування банку, МФО та місцезнаходження банку, інвойси, інше.

Розмір збору за видачу експортної (імпортної) ліцензії встановлений постановою Кабінету Міністрів України від 18 травня 2005 року №362 “Про встановлення розміру збору за видачу експортних (імпортних) ліцензій” та становить 220 гривень.

Строк видачі ліцензії становить 10 робочих днів від дати одержання заявки та інших необхідних документів, що відповідають установленим вимогам.

Видача разових (індивідуальних) ліцензій суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності до яких застосована спеціальна санкція – індивідуальний режим ліцензування згідно з статтею 37 Закону України Про зовнішньоекономічну діяльність

Разові (індивідуальні) ліцензії суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності, до яких застосована спеціальна санкція – індивідуальний режим ліцензування, видаються в порядку, передбаченому Законом України “Про зовнішньоекономічну діяльність” та Положенням про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженим наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 року № 47.
Відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій,Головне управління економіки Хмельницької облдержадміністрації здійснює видачу ліцензій на імпорт (експорт) товарів суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності Хмельницької області, до яких застосовано спеціальну санкцію, передбачену статтею 37 Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність” – індивідуальний режим ліцензування, в разі здійснення ними експортно-імпортних (бартерних) операцій, вартість яких не перевищує суми, еквівалентної 40 тис. доларів США, або еквівалентної 250 тис. доларів США, в разі поставки товару в рахунок попередньої оплати – при експорті або попередньої поставки товару – при імпорті.
Виключне право Міністерства економіки України щодо оформлення та видачі ліцензій визначається такими критеріями:
а) здійснення суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності України операцій з іноземним суб’єктом господарювання, до якого застосовані спеціальні санкції;
б) здійснення суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності України всіх видів зовнішньоекономічної діяльності, зазначених у статті 4 Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність”, крім видів, зазначених у другому та десятому абзацах даної статті ;
в) здійснення усіх видів зовнішньоекономічної діяльності суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності, якого переведено на індивідуальний режим ліцензування з тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності згідно з частиною шостою статті 37 Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність”.

Для одержання разової (індивідуальної) ліцензії до Головного управління економіки Хмельницької облдержадміністрації подаються такі документи:
лист-звернення щодо оформлення ліцензії в довільній формі, підписаний керівником суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності на офіційному бланку;
заявка на ліцензію, оформлена належним чином за формою, визначеною Положенням про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 року № 47;
копії контракту, специфікацій, додатків й інших документів, які є невід’ємними частинами контракту, завірені керівником підприємства;
копія свідоцтва про державну реєстрацію, завірена керівником підприємства;
сертифікат про походження товару або експертний висновок з визначенням країни походження та коду товару відповідно до УКТ ЗЕД (подаються тільки для одержання ліцензій на експорт товарів). Зазначені документи видаються Торгово-промисловою палатою або регіональними торгово-промисловими палатами;
копія платіжного доручення (подається при отриманні оформленої ліцензії) з оригіналом печатки уповноваженого банку про сплату до Держбюджету державного збору за видачу ліцензії в розмірі, установленому Кабінетом Міністрів України.
Суб’єкт зовнішньоекономічної діяльності має право надати також документи та інформацію, які засвідчують ужиття ним практичних заходів щодо припинення правопорушення, яке призвело до застосування режиму індивідуального ліцензування. Такі документи та інформація враховуються при видачі ліцензії.
Суб’єкт зовнішньоекономічної діяльності має право надавати висновок експертної організації (торгово-промислової палати) про відповідність контрактної ціни рівню цін кон’юнктури ринку на товари, що поставляються за конкретною зовнішньоекономічною операцією.

Розмір державного збору за видачу разових (індивідуальних) ліцензійвстановлений постановою Кабінету Міністрів України від 21 квітня 1998 року №524 “Про державний збір за видачу разових (індивідуальних) ліцензій із суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, що порушили Закон УРСР “Про зовнішньоекономічну діяльність” та становить 0,2 відсотка вартості товарів(продукції, робіт, послуг) у національній валюті України. При цьому перерахунки валюти здійснюються за курсом, установленим Національним банком України на дату платежу.

Рішення про видачу або відмову у видачі ліцензії приймається не пізніше 15 робочих днів з дати реєстрації заявки Головним управлінням економіки облдержадміністрації.
Якщо виконання зовнішньоекономічної операції суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності розпочалося до моменту застосування до нього спеціальної санкції, то суб’єкт отримує разову (індивідуальну) ліцензію на цю операцію протягом 5 робочих днів після документального підтвердження факту виконання частини цієї операції.

Додаток 2
до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 року № 47

Заявка на разову (індивідуальну) ліцензію на зовнішньоекономічну операцію

1. Організація-заявник, місцезнаходження Код ЄДРПОУ
Телефон
Факс
Поточний рахунок у національній валюті
Рахунок в іноземній валюті
2. Іноземний суб’єкт зовнішньоекономічної діяльності, місцезнаходження
Банківський рахунок
3. Код експортного (імпортного) товару (ТН ЗЕД) 4. Одиниця виміру 5. Кількість 6. Вартість (тис. доларів США) 7. Вартість (в тис. одиниць валюти контракту) 8. Додаткове найменування
9. Країна призначення
10. Країна імпортера (експортера)
11. Країна походження
12. Базис поставки
13. Валюта контракту
14. Валюта платежу
15. Митниця 16. Характер угоди
17. Уповноважений банк
18. Підстава для оформлення ліцензії
19. П. І. Б. керівника організації-заявника
Посада
М. П.                                                 Підпис                                      Дата
20. Особливі умови

______________________________________________________
Прийом документів та надання консультацій здійснюється Головним управлінням постійно впродовж робочого тижня (за виключенням державних свят), відповідно до графіку роботи Хмельницької обласної державної адміністрації (з понеділка по четвер – з 9.00 до 18.15, у п’ятницю – з 9.00 до 17.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00) за адресою: 29005, м. Хмельницький, майдан Незалежності, Будинок Рад та за контактними телефонами: (0382) 76-47-92, 76-59-33, 76-51-52.