Хмельницька
обласна державна адміністрація

 Офіційне інтернет-представництво

26.03.2019 — 12:59

Управління Західного офісу Держаудитслужби у Хмельницькій області у минулому році провело 69 контрольних заходів

Про стан фінансово-бюджетної дисципліни в області за підсумками 2018 року говорили сьогодні на розширеному засіданні колегії облдержадміністрації, що яке провів перший заступник голови облдержадміністрації Володимир Кальніченко.

Як зауважив заступник начальника Західного офісу Держаудитслужби Анатолій Марценюк, протягом 2018 року Управлінням Західного офісу Держаудитслужби у Хмельницькій області  відповідно до передбачених чинним законодавством повноважень здійснювався контроль за дотриманням законо­давства з фінансових питань, економним та ефективним витрачанням коштів бюджетів усіх рівнів, а також проводилася відпо­відна робота щодо поперед­ження порушень чинного законодавства під час використання державного і комунального майна та забезпечення належного рівня фінансово-бюджетної дисципліни в області.

З метою здійснення контролю за витрачанням державних та кому­нальних ресурсів проведено 69 контрольних заходів.

У ході проведення 55 ревізій і комісійних перевірок виявлено порушення законодавства, що призвели до недоотримання бюджетами усіх рівнів, під­приємствами, установами та організаціями області належних доходів, а також до незаконного і нецільового витрачання та недостачі ресурсів на загальну суму 30,7 млн гривень.

При проведенні 14 державних фінансових аудитів встановлено, що неефективні управлінські рішення зумовили недоотримання доходів і упущені вигоди на суму 56,6 млн грн та непродуктивні (зайві) витрати на загальну суму 67,7 млн грн, а наслідком порушення законодавства стали втрати фінансових і матеріальних ресурсів на суму 675,27 тис. гривень.

У результаті неперерахування плати за оренду державного та кому­нального майна, коштів від реалізації майна, надання у користування при­родних і матеріальних ресурсів та послуг безоплатно або за заниженими ставками бюджетами всіх рівнів, бюджетними установами, підприємствами та організаціями втрачено 2,0 млн гривень.

На 32,7% охоплених ревізіями об’єктів виявлено порушення законо­давства при нарахуванні та виплаті заробітної плати, інших виплат і різних видів допомоги на загальну суму 0,7 млн гривень.

Виявлено факти зайвої оплати коштів внаслідок завищення обсягів та/або вартості виконаних ремонтно-будівельних робіт. Торік за підсумками 23 ревізій таких порушень встановлено на суму 17,2 млн гривень.

Попереджено неефективне витрачання державних і комунальних коштів на закупівлю товарів, робіт і послуг шляхом відміни торгів та розірвання договорів у 162 випадках на загальну суму 501,6 млн грн, що також свідчить про недотримання об’єктами контролю вимог чинного законодавства у сфері закупівель.

Водночас, ще 38 бюджетними установами і організаціями та держав­ними і комунальними підприємствами, якими при проведенні 75 процедур закупівель на суму 745,7 млн грн допущено порушення чинного законо­давства, не враховано рекомендацій Управління щодо усунення таких пору­шень.

Типовими порушеннями при проведенні публічних закупівель є непра­вильне визначення предмета закупівлі, порушення термінів оприлюднення тендерної документації, укладання договорів без проведення визначених зако­нодавством процедур закупівлі, поділ предмета закупівлі на частини з метою уникнення проведення процедури закупівлі, не оприлюднення замовниками електронних документів, які підтверджують планування тієї чи іншої про­цедури закупівлі, а також невідповідність тендерної документації вимогам чинного законодавства.

Проблемним також є питання усунення виявлених ревізіями та дер­жавними фінансовими аудитами фактів порушення фінансово-бюджетної дис­ципліни і прийняття неефективних управлінських рішень керівниками під­приємств, установ та організацій, а також врахування і виконання ними пропозицій, наданих за результатами проведених контрольних заходів.

Так, із виявленої протягом 2018 року суми фінансових порушень, що призвели до втрат, на сьогодні не усунуто 29,1%, а з наданих за результатами державних фінансових аудитів 157 пропозицій не впровадженими залиша­ються 51 відсоток.

У межах наданих прав і повноважень Управлінням вжито заходи, що дозволили торік забезпечити відшкодування порушень на загальну суму 23,1 млн гривень.

До бюджетів усіх рівнів, бюджетних установ, організацій та підприємств додатково надійшло 3,3 млн гривень.

Економічний ефект від упровадження 30 пропозицій, наданих за резуль­татами проведених аудитів, становить 8,8 млн гривень.

На завершення доповідач додав, що за матеріалами проведених контрольних заходів за порушення фінан­сово-бюджетного законодавства 45 посадових осіб притягнуто до адміні­стративної відповідальності, до матеріальної та дисциплінарної – 20 осіб, звільнено 3 особи. Правоохоронними органами розпочато 20 досудових розслі­дувань та вручено 6 письмових повідомлень про підозру у вчиненні кримі­нального правопорушення.