21.12.2019 — 11:48

Обласна рада затвердила низку важливих для розвитку Хмельниччини документів

На пленарному засіданні двадцять дев’ятої сесії обласної ради депутати схвалили Стратегію регіонального розвитку області на 2021-2027 роки. Стратегія розвитку Хмельницької області на 2021-2027 роки – це головний документ, що визначає шляхи розвитку Хмельниччини протягом наступних восьми років. Розробила її робоча група, до якої увійшли фахівці структурних підрозділів ОДА, представники бізнесу та громадськості. Окрім того, група радників із впровадження державної регіональної політики Програми U-LEAD з Європою забезпечувала організаційний та методологічний супровід процесу підготовки документу.

Протягом дев’яти місяців відбувалися засідання, дискусії, зустрічі та консультації. Процес колективної роботи над Стратегією різних суб’єктів регіонального розвитку у рамках Робочої Групи дозволив залучити до її розробки десятки організацій, підприємств, наукових установ та громадських організацій, органи виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Враховувалися вимоги Закону України «Про засади державної регіональної політики», Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року, прийняті Указом Президента України від 30 вересня 2019 року № 722, Порядок  розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів (затверджено постановою КМУ від 11.11.2015 №932). Також було враховано досвід реалізації Стратегії регіонального розвитку Хмельницької області на 2011-2020 роки, затвердженої рішенням обласної ради у 2011 році.

Необхідність підготовки нового стратегічного документа була викликана наближенням до завершення терміну реалізації Стратегії регіонального розвитку Хмельницької області на 2011-2020 роки, а також необхідністю врахування сучасних підходів, що передбачають визначення регіональних пріоритетів смарт-спеціалізації (розумної спеціалізації).

Ця робота стала важливим інструментом налагодження партнерства між обласною державною адміністрацією, обласною радою, районними державними адміністраціями, міськими та районними радами, об’єднаними територіальними громадами, вищими навчальними закладами, а також широким колом організацій громадянського суспільства, для того, щоб стратегічний документ став надбанням усіх зацікавлених сторін та забезпечив суспільну підтримку плану реалізації Стратегії.

Мета Стратегії – перетворити Хмельниччину на регіон сталого економічного зростання на основі інноваційної промисловості, високотехнологічного аграрного виробництва, із розвинутим транспортно-логістичним комплексом, зробити інвестиційно привабливим, комфортним та безпечний для проживання краєм зі сталим довкіллям.

Центром і пріоритетом розвитку є людина. Розвиток економічного та інноваційного потенціалу, сільських територій, людського капіталу та збереження довкілля є лише інструментами досягнення мети. Стратегія побудована таким чином, що протягом її реалізації вона впливатиме на розробку програм економічного і соціального розвитку області, поточне формування проєктів регіонального розвитку, а також заходів, які
будуть упроваджуватися в області. Її ухвалення має стати основою для створення комплексної бази стратегічного планування в області, а саме уточнення обласних комплексних та цільових програм, їх гармонізації із перспективами розвитку, означеними Стратегією.

Оскільки Стратегія є плановим документом найвищого рівня в регіоні, то її реалізація вимагатиме зосередження фінансових, фізичних та людських ресурсів на досягненні заявлених у Стратегії цілей. Очікується, що всі зусилля адміністративних органів, громадянського суспільства, наукових кіл і громадян
буде націлено на успішну реалізацію пріоритетів та заходів, передбачених Стратегією.

Важливе місце серед напрямів регіонального розвитку відведене територіальному аспекту заходів, що спрямовані на зміцнення центрів зростання як потенційних рушіїв розвитку відповідних територій, розбудову економічної та соціальної доступності слаборозвиненої периферії та усунення загального соціально-економічного дисбалансу. Необхідною передумовою досягнення широкого кола узгоджених цілей регіонального розвитку є сприятлива матеріальна та нематеріальна інфраструктура й відповідний потенціал.

Стратегія розвитку області на 2021-2027 роки забезпечує комплексний та збалансований соціально-економічний розвиток регіону на основі інноваційного підходу і знань, становлення Хмельниччини як регіону, що динамічно розвивається, та привабливої для бізнесу, проживання та відпочинку частини України через досягнення чотирьох стратегічних цілей розвитку.

Мета Стратегії полягає у формуванні комплексної системи заходів, які, виходячи із розуміння поточної ситуації та рівня розвитку області, зможуть перетворити Хмельниччину на регіон сталого економічного зростання на основі інноваційної промисловості, високотехнологічного аграрного виробництва, розвинутого транспортно-логістичного комплексу, інвестиційно привабливого, комфортного та безпечного для проживання краю зі сталим довкіллям.

В основу підготовки Стратегії покладено такі принципи: партнерство, спільна участь представників влади та приватного сектору, відкритість, паритетність, координація, доповнюваність, диверсифікація, вузька спеціалізація, інноваційна спрямованість, ієрархія стратегічних планів, інституційна пам’ять та субсидіарність.

У Стратегії визначено 4 стратегічних цілі: підвищення конкурентоспроможності регіональної економіки, зростання інноваційного потенціалу та смарт-спеціалізація, розвиток людського потенціалу, підвищення якості життя та збереження довкілля. Реалізацію Стратегії передбачено у два етапи: 2021-2023 та 2024-2027 роки.

Одним із основних інструментів реалізації Стратегії є плани заходів, що розробляються для кожного етапу та є базою для середньострокового бюджетного планування. Перегляд і оновлення Плану заходів з реалізації потрібно робити для оцінки результатів, досягнутих за цей час, а також для постановки цілей реалізації на наступний період з урахуванням змін в середовища і узгодження обмежених ресурсів розвитку з новими цілями розвитку області. План заходів з реалізації Стратегії регіонального розвитку на 2021-2023 роки також було представлено на розгляд депутатського корпусу.

У процесі підготовки Плану було зібрано проєктні пропозиції від усіх зацікавлених сторін, після чого їх згрупували, проаналізували та розглянули на засіданнях експертних груп, до складу яких увійшли представники обласної державної адміністрації, обласної ради, громадських організацій, бізнесу та наукових установ області.

Далі на основі цих пропозицій та проєктних ідей регіонального розвитку сформували технічні завдання за чотирма стратегічними програмами. При відборі окремих проєктів враховувалися результати впровадження попереднього Плану заходів. За результатами цієї роботи враховано всі зауваження та пропозиції експертів та сформовано Каталог технічних завдань.

Каталог технічних завдань складається з програм з додатковою інформацією про цілі проєкту, очікувані результати, ключові заходи проєкту, період реалізації, вартість проєкту, джерела фінансування та ключові учасники реалізації проєкту. План заходів складається із 68 технічних завдань із загальним обсягом фінансування на суму 11,6 млрд гривень.

Розглянувши та обговоривши представлений проект Плану, депутати обласної ради також схвалили  представлений документ.

Окрім того, народні обранці прийняли ряд регіональних програм. Зокрема, затверджено програму соціально-економічного розвитку Хмельницької області на 2020 рік, яка передбачає розвиток провідних галузей економіки, високотехнологічних виробництв та сприяння:

– інноваційно-інвестиційній діяльності підприємств;
– впровадженню енерго- та ресурсозберігаючих технологій, залученню інвестицій і створенню умов для  розвитку підприємництва у пріоритетних галузях економіки;
– формуванню сучасної інфраструктури споживчого ринку;
– збільшенню грошових доходів та підвищенню економічної активності і забезпеченню зайнятості населення, підтримці його найуразливіших верств;
– забезпеченню безпеки життєдіяльності, доступу до якісних соціальних послуг, підтримки сім’ї, дітей та молоді;
– захисту прав і свобод громадян,
– зміцненню законності та правопорядку тощо.

 У Програмі визначено ключові заходи, які необхідно вжити для досягнення пріоритетних завдань розвитку Хмельниччини у 2020 році. При розроблені Програми враховано тенденції економічного і соціального розвитку області у 2019 році, наявні ресурси та можливості для реалізації державної регіональної політики в області.

Окрім того, депутатами схвалено ще три нових обласних програми:

– Регіональну програму створення та ведення містобудівного кадастру Хмельницької області на 2019 – 2020 роки, метою якої забезпечення створення та функціонування на обласному рівні геоінформаційної системи містобудівного кадастру та організація планового введення до бази даних кадастрової інформації відповідно до Регламенту, установленого державними будівельними нормами. Така система має бути інтегрованою частиною єдиної системи інформаційних ресурсів галузевих кадастрів місцевого, регіонального та державного рівнів.  Завдяки відкритості геоінформаційної системи буде забезпечено вільний доступ до необхідних даних без необхідності звернення до відповідних служб та державних органів.

– Регіональну програму розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення Хмельницької області на 2020 – 2022 роки, метою якої відновлення і розвиток автомобільних доріг загального користування місцевого значення для підвищення на них рівня безпеки руху, швидкості, комфортності та економічності перевезень.

– Програму забезпечення реалізації державної міграційної політики у Хмельницькій області на 2020 рік, метою якої є забезпечення реалізації державної політики в сфері безпеки документів та міграційної політики, створення сприятливих умов для поліпшення якості надання адміністративних послуг, у тому числі при оформленні і видачі паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, забезпечення рівного доступу до їх отримання, підвищення рівня соціального захисту всіх учасників процесу, удосконалення механізму управління та її фінансування.

Також депутати внесли зміни до шести програм – фінансової підтримки об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Хмельницької області на 2018 – 2022 роки, сприяння розвитку громадянського суспільства на 2018-2020 роки, внесення змін до програми охорони навколишнього природного середовища Хмельницької області на 2016-2020 роки, підвищення енергоефективності Хмельницької області на 2017-2021 роки, залучення інвестицій в економіку Хмельницької області на 2011-2020 роки та відновлення та розвитку комунального підприємства «Аеропорт Хмельницький» на 2018-2022 роки.