Хмельницька
обласна державна адміністрація

 Офіційне інтернет-представництво

12.01.2016 — 11:15
Основні функції

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

обласної державної адміністрації

22.11.2017 № 1190/2017-р

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Хмельницької обласної державної адміністрації (у новій редакції)

І. Загальні положення

 1. Департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Хмельницької обласної державної адміністрації (далі – Департамент) є структурним підрозділом обласної державної адміністрації, що утворений головою обласної державної адміністрації, входить до її складу і в межах Хмельницької області забезпечує виконання покладених на Департамент завдань.
 2. Департамент підпорядкований голові обласної державної адміністрації, а також підзвітний і підконтрольний Міністерству аграрної політики та продовольства України і Міністерству екології та природних ресурсів України.
 3. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, а також цим Положенням.
 4. Основними завданнями Департаменту є:

4.1. Забезпечення реалізації державної аграрної політики, державної політики у сферах сільського господарства та з питань продовольчої безпеки держави, тваринництва, рослинництва, садівництва, виноградарства, хмелярства, харчової і переробної промисловості, розвитку сільських територій, технічної політики у сфері агропромислового комплексу та машинобудування для агропромислового комплексу, сільськогосподарської дорадчої діяльності, виробництва та обігу органічної продукції (сировини), моніторингу та родючості ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення, насінництва та розсадництва.

4.2. Забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів, поводження з відходами (крім поводження з небезпечними та радіоактивними відходами), екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної безпеки, заповідної справи, формування, збереження та використання екологічної мережі.

4.3. Здійснення управління та регулювання у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та 2 охорони природних ресурсів, забезпечення екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної безпеки, поводження з відходами (крім поводження з небезпечними та радіоактивними відходами), організації, охорони і використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду України, формування, збереження та використання екологічної мережі.

 1. Департамент відповідно до покладених на нього завдань:

5.1. Організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень голови обласної державної адміністрації, інших нормативно-правових актів і здійснює контроль за їх реалізацією.

5.2. Забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб.

5.3. Готує пропозиції до проектів програм і прогнозів регіонального економічного та соціального розвитку, а також відповідних цільових програм розвитку галузей агропромислового виробництва області.

5.4. Вносить Мінагрополітики пропозиції щодо удосконалення механізму державної підтримки галузей агропромислового виробництва, розвитку малого підприємництва на селі, у тому числі фермерських і особистих селянських господарств.

5.5. Аналізує стан і тенденції економічного та соціального розвитку аграрного сектору області, бере участь у визначенні його пріоритетів, проведенні структурних змін та формуванні напрямів інвестиційної політики, готує голові обласної державної адміністрації і Міністерству аграрної політики та продовольства України пропозиції, спрямовані на забезпечення сталого розвитку агропромислового комплексу області.

5.6. Формує регіональний резерв сільськогосподарських і продовольчих ресурсів, складає їх баланси та бере участь у розробленні і здійсненні заходів щодо формування Аграрним фондом державного продовольчого резерву.

5.7. Надає методичну допомогу сільськогосподарським товаровиробникам з питань науково-технічних розробок, провадження інноваційно-інвестиційної діяльності, інформатизації, нарощення експортного потенціалу, створення нових та реконструкції діючих виробництв.

5.8. Надає допомогу підприємствам, організаціям та установам з питань додержання правил ведення бухгалтерського обліку і фінансової звітності, виявляє причини і факти непродуктивних витрат та втрат на підприємствах, що належать до сфери управління Мінагрополітики України, сприяє розвитку статистики в галузях агропромислового виробництва.

5.9. Вживає заходів щодо запобігання і протидії корупції.

5.10. Організовує відповідно до законодавства роботу з ліцензування окремих видів господарської діяльності на відповідній території.

5.11. Сприяє веденню лісового господарства і раціональному використанню та відтворенню лісових ресурсів у галузях агропромислового виробництва.

5.12. Сприяє організації виробництва сировини та продуктів дитячого, дієтичного та профілактичного харчування.

5.13. Розробляє і вносить пропозиції облдержадміністрації з питань збереження, відтворення та охорони родючості ґрунтів, консервації деградованих і малопродуктивних земель, а також бере участь у проведенні агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення.

5.14. Сприяє цільовому та ефективному використанню сільгосппідприємствами земель сільськогосподарського призначення, у тому числі меліорованих, бере участь у здійсненні заходів щодо збереження меліоративних систем.

5.15. Сприяє техніко-технологічній модернізації галузей агропромислового виробництва області, розвитку регіонального ринку сільськогосподарських машин і обладнання, погоджує норми питомих витрат енергетичних ресурсів в аграрному секторі економіки області.

5.16. Забезпечує в межах своїх повноважень розвиток виробництва і використання біодизеля, біоетанолу, інших альтернативних видів палива та відновлюваних джерел енергії, запровадження енергозберігаючих технологій у галузях агропромислового виробництва.

5.17. Бере участь у розробленні і здійсненні на регіональному рівні заходів щодо розвитку інфраструктури аграрного ринку, зокрема сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, аграрних бірж, аукціонів живої худоби та птиці, оптових продовольчих і плодоовочевих ринків.

5.18. Надає методичну допомогу сільськогосподарським товаровиробникам з питань упровадження науково-технічних розробок, сприяє організації проведення в області всеукраїнських та обласних конкурсів якості продукції, товарів, робіт, послуг.

5.19. Бере участь у поширенні досвіду підприємств агропромислового виробництва регіону, проведенні виставково-ярмаркових заходів в області, Україні.

5.20. Організовує відповідно до законодавства роботу з атестації виробництва молока, молочної сировини і молочних продуктів суб’єктів господарювання.

5.21. Сприяє гармонізації системи стандартизації якості і безпеки аграрної сировини і продовольчих товарів до міжнародних норм і вимог.

5.22. Бере участь у розробленні та здійсненні заходів з питань безпечного ведення сільськогосподарського виробництва, у тому числі на землях, забруднених хімічними, радіоактивними та іншими речовинами.

5.23. Організовує роботу з розвитку насінництва, сортовипробування, розсадництва, карантинного режиму і захисту рослин.

5.24. Сприяє забезпеченню сільськогосподарських товаровиробників засобами захисту рослин, мінеральними добривами, насіннєвим матеріалом, пально-мастильними матеріалами.

5.25. Бере участь у розробленні системи ведення органічного сільського господарства, організовує впровадження екологічно безпечних для людини і довкілля методів та заходів щодо захисту рослин.

5.26. Готує пропозиції щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників різних професій для галузей агропромислового виробництва, формує пропозиції щодо обсягів цільової підготовки фахівців і сприяє їх працевлаштуванню, реалізації державної політики у сфері зайнятості сільського населення.

5.27. Сприяє місцевим органам виконавчої влади і самоврядування у здійсненні аграрної та земельної реформ.

5.28. Сприяє розвитку фізичної культури і спорту в сільській місцевості, організації оздоровлення та відпочинку дітей працівників агропромислового комплексу.

5.29. Організовує розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних із діяльністю Департаменту, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства аграрної політики та продовольства України і Міністерства екології та природних ресурсів України.

5.30. Готує пропозиції стосовно укладання з профспілковими організаціями в агропромисловому комплексі галузевих і регіональних угод.

5.31. Реалізує разом з відповідними науково-дослідними, дослідно-конструкторськими, проектними установами і аграрними вищими навчальними закладами науково-технічну і кадрову політику в галузях агропромислового комплексу та екології і природних ресурсів.

5.32. Створює належні умови для формування і розвитку сільськогосподарських дорадчих служб, вносить держадміністрації пропозиції до проекту місцевого бюджету в частині фінансування соціально-спрямованих дорадчих по- слуг.

5.32. Забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної полі- тики у сфері державної таємниці та інформації, виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності галузей агропромислового виробництва, виконання завдань цивільного захисту населення і сільських територій.

5.33. Забезпечує дотримання підприємствами, установами та організаціями агропромислового комплексу області вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки і безпеки дорожнього руху.

5.34. У межах повноважень вживає заходи щодо цільового та ефективного використання коштів державного бюджету, спрямованих за бюджетними програмами підтримки заходів в агропромисловому комплексі на відповідний рік, та інформує суб’єктів господарювання області про застосування норм по- рядків використання коштів.

5.35. Забезпечує виконання механізму надання державної підтримки сільськогосподарським товаровиробникам усіх форм власності та господарювання згідно з чинним законодавством.

5.36. Забезпечує організацію та фінансування виставково-ярмаркової діяльності у сфері агропромислового розвитку.

5.36. Подає пропозиції до нормативно-правових актів щодо регулювання ринку сільськогосподарської продукції та продовольства.

5.37. Здійснює заходи щодо активізації експорту сільськогосподарської продукції, сприяє просуванню сільськогосподарської продукції і сировини на зовнішні ринки.

5.38. Здійснює аналіз статистичних показників діяльності агропромислового комплексу та надає відповідну інформацію Міністерству аграрної політики та продовольства України для прийняття рішень і впровадження заходів, що забезпечують підвищення економічної ефективності роботи агропромислового комплексу та продовольчу безпеку держави на відповідному рівні.

5.39. Здійснює аналіз стану та перспектив розвитку харчової і переробної промисловості в області, кон’юнктури аграрного та продовольчого ринку.

5.40. Здійснює заходи із забезпечення продовольчого ринку продуктами харчової і переробної промисловості вітчизняного виробництва.

5.41. Вивчає попит на тваринницьку продукцію та сприяє формуванню інфраструктури ринку з метою збуту виробленої тваринницької продукції, встановленню зовнішньоекономічних зв’язків та залученню інвесторів.

5.42. Готує пропозиції щодо шляхів підвищення ефективності ведення галузей тваринництва, посилення їх конкурентоспроможності на вітчизняному та світовому ринках.

5.43. Вносить пропозиції щодо напрямів державної підтримки вітчизняних сільгосптоваровиробників та сприяє розвитку тваринництва у суб’єктів господарювання усіх форм власності в ринкових умовах.

5.44. Сприяє поліпшенню виробничих умов праці товаровиробників, підвищенню рівня їх кваліфікації та продуктивності праці.

5.45. Сприяє у межах своїх повноважень впровадженню сучасних технологій виробництва, інформаційно-комунікаційних технологій, створенню системи національних інформаційних ресурсів.

5.46. Здійснює заходи щодо реалізації державної політики у сфері селекційно-племінної роботи у тваринництві, сприяє забезпеченню ефективного використання племінних (генетичних) ресурсів, організовує їх збереження та нарощування.

5.47. Забезпечує у межах повноважень проведення сертифікації племінних (генетичних) ресурсів.

5.48. Надає допомогу суб’єктам господарювання в налагодженні племінної справи у тваринництві, упровадженні прогресивних технологій утримання, годівлі сільськогосподарських тварин.

5.49. Координує діяльність та створює сприятливі умови для сільськогосподарських товаровиробників, спрямовані на розв’язання завдань, пов’язаних із виробництвом продукції рослинного походження.

5.50. Розробляє пропозиції щодо оптимізації зонального та територіального розміщення виробництва продукції рослинництва, садівництва, виноградарства, хмелярства, насінництва, проведення єдиної технологічної політики, забезпечення дотримання науково-обґрунтованих сівозмін, охорони та підвищення родючості ґрунтів, впровадження ресурсо- та енергозберігаючих технологій.

5.51. Розробляє регіональні та галузеві програми розвитку рослинництва з урахуванням кон’юнктури аграрного ринку та екологічних вимог.

5.52. Формує поточну та перспективну потребу сільськогосподарських товаровиробників у мінеральних добривах, засобах захисту рослин, насінні, садивному матеріалі та інших матеріально-технічних ресурсах.

5.53. Проводить опрацювання пропозицій щодо залучення інвестицій для технічного переоснащення агропромислового комплексу регіону.

5.54. Здійснює моніторинг стану забезпечення підприємств агропромислового комплексу нафтопродуктами та іншими видами паливно-енергетичних ресурсів, відпрацювання заходів щодо його поліпшення.

5.55. Надає адміністративні послуги.

5.56. Координує діяльність місцевих органів виконавчої влади, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів, забезпечення екологічної та радіаційної безпеки в межах визначених повноважень.

5.57. Здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень.

5.58. Бере участь у розробленні, реалізації та координації виконання державних та місцевих програм охорони навколишнього природного середовища і проектів розвитку природокористування.

5.59. Погоджує проекти водоохоронних зон, проведення робіт на землях водного фонду.

5.60. Забезпечує підготовку матеріалів щодо надання у користування на умовах оренди земель водного фонду, водних об’єктів та рибогосподарських технологічних водойм у порядку, визначеному законодавством (у тому числі укладає договори з розроблення паспорта водного об’єкта, паспорта рибо- господарської технологічної водойми).

5.61. Погоджує індивідуальні технологічні нормативи використання питної води.

5.62. Здійснює попереднє погодження видобування прісних підземних вод і розробку родовищ торфу без надання гірничого відводу на підставі спеціальних дозволів.

5.63. Погоджує видобування корисних копалин місцевого значення і торфу із застосуванням спеціальних технічних засобів, які можуть призвести до небажаних змін навколишнього природного середовища.

5.64. Здійснює збір, аналіз та узагальнення інформації про корисні копалини, стан використання надр, вносить пропозиції щодо забезпечення законності їх експлуатації і розвитку мінерально-сировинної бази.

5.65. Здійснює видачу (переоформлення, анулювання) дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами відповідно до законодавства.

5.66. Здійснює видачу (переоформлення, анулювання) дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами.

5.67. Здійснює реєстрацію декларацій про відходи відповідно до законодавства.

5.68. Здійснює погодження місць розміщення об’єктів поводження з відходами (крім небезпечних відходів).

5.69. Складає і веде реєстр об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів і реєстру місць видалення відходів.

5.70. Організовує ведення обліку утворення, оброблення, знешкодження, утилізації та видалення відходів, їх паспортизації.

5.71. Погоджує проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок у випадках та в порядку, визначеному законодавством.

5.72. Розглядає клопотання щодо створення та організації територій та об’єктів природно-заповідного фонду, проводить погодження з власниками і користувачами природних ресурсів у їх межах, забезпечує подання матеріалів щодо їх створення для прийняття рішення по об’єктах місцевого значення – до обласної ради, по об’єктах загальнодержавного значення – до Мінприроди України.

5.73. Розробляє положення про території та об’єкти природно-заповідного фонду місцевого значення.

5.74. Веде державний кадастр територій та об’єктів природно-заповідного фонду в області.

5.75. Забезпечує підготовку матеріалів щодо погодження лімітів спеціального використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення.

5.76. Бере участь у спільних комісіях для обстеження насаджень, що потребують поліпшення санітарного стану, суцільних та вибіркових санітарних рубок, ліквідації захаращеності на територіях природно-заповідного фонду (за винятком господарських зон національних природних і регіональних ландшафтних парків).

5.77. Розглядає і погоджує проекти організації та розвитку мисливського господарства, лімітів і норм добування мисливських тварин, строки полювання, порядок їх здійснення, пропускну спроможність мисливських угідь.

5.78. Забезпечує здійснення заходів щодо збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, формування екомережі, розвитку заповідної справи, охорони і використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

5.79. Погоджує на територіях природно-заповідного фонду (за винятком заказників та господарських зон національних природних парків і регіональних ландшафтних парків): суцільні та вибіркові санітарні рубки; плани санітарно-оздоровчих заходів; визначення насаджень для вибіркових санітарних рубок; рішень про ліквідацію захаращеності.

5.80. Розглядає та погоджує матеріали щодо віднесення лісів до відповідних категорій та виділення особливо захисних лісових ділянок.

5.81. Аналізує стан та тенденції у сфері охорони, використання та відтворення природних ресурсів, збереження довкілля.

5.82. Бере участь в організації регіонального моніторингу навколишнього природного середовища.

5.83. Проводить державну екологічну експертизу у встановленому законодавством порядку.

5.84. Забезпечує підготовку щорічної доповіді про стан навколишнього природного середовища в області.

5.85. Вносить пропозиції до проекту обласного та місцевого бюджетів щодо фінансування природоохоронних заходів.

5.86. Забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджет- них коштів.

5.87. Бере участь у формуванні і використанні місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища у складі місцевих бюджетів.

5.88. Готує пропозиції щодо розподілу коштів екологічного податку, що надходять до місцевих фондів охорони навколишнього природного середо- вища.

5.89. Готує пропозиції до Мінприроди України щодо фінансування природоохоронних заходів за рахунок коштів Державного фонду охорони навколишнього природного середовища.

5.90. Розробляє проекти розпоряджень голови обласної державної адміністрації, у визначених законом випадках, проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень.

5.91. Бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади.

5.92. Бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи.

5.93. Бере участь у підготовці звітів голови обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесії обласної ради.

5.94. Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації інформаційні та аналітичні матеріали для подання голови обласної державної адміністрації.

5.95. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

5.96. Готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень.

5.97. Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад.

5.98. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Департамент.

5.99. Постійно інформує населення про стан здійснення своїх повноважень.

5.100. Контролює у межах компетенції органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади.

5.101. Здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування.

5.102. Забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки.

 1. 103. Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.

5.104. Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.

5.105. Бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів).

5.106. Забезпечує захист персональних даних.

5.107. Сприяє екологічній освіті та екологічному вихованню громадян, діяльності екологічних об’єднань тощо.

5.108. Здійснює інші передбачені законодавством України повноваження.

 1. У межах своєї компетенції бере участь:

6.1. У розробленні та здійсненні на регіональному рівні заходів щодо розвитку інфраструктури аграрного ринку, зокрема сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, аграрних бірж, аукціонів живої худоби і птиці, оптових продовольчих і плодоовочевих ринків та у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів, забезпечення екологічної та радіаційної безпеки в межах визначених повноважень.

6.2. У поширенні досвіду підприємств агропромислового виробництва регіону.

6.3. У приватизації майна в агропромисловому комплексі, організовує передачу об’єктів соціальної інфраструктури підприємств, установ та організацій галузей агропромислового виробництва у комунальну власність.

6.4. У реалізації державної політики у сфері селекційно-племінної роботи у тваринництві, сприяє забезпеченню ефективного використання племінних (генетичних) ресурсів, організовує їх збереження та нарощення.

6.5. У забезпеченні підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників різних професій для галузей агропромислового виробництва, екології та природних ресурсів, формує обсяг цільової підготовки фахівців і забезпечує їх працевлаштування, сприяє реалізації державної політики у сфері зайнятості сільського населення.

6.6. У комплексному розвитку сільських територій, здійсненні заходів щодо поліпшення демографічної ситуації у регіоні, координує діяльність від- повідних служб з питань реалізації соціальної політики на селі.

6.7. У формуванні та реалізації державної аграрної політики на регіональному рівні, організації розроблення та здійснення заходів із забезпечення продовольчої безпеки держави.

6.8. У розробці та здійснені заходів щодо державного регулювання основних ринків сільськогосподарської продукції на регіональному рівні.

6.9. У формуванні та забезпеченні реалізації державної аграрної політики, спрямованої на розвиток агропромислового комплексу та гарантування продовольчої безпеки держави.

6.10. В організації продовольчого ринку.

6.11. У розробленні прогнозу економічного і соціального розвитку регіону, основних макропоказників розвитку галузей тваринництва та птахівництва з урахуванням попиту і пропозиції на продукцію тваринництва.

6.12. У розробленні регіональних балансів попиту і пропозиції основних видів тваринницької продукції.

6.13. У реалізації заходів щодо формування державного інтервенційного фонду Аграрним фондом.

6.14. У розробленні та здійсненні заходів з нарощування експортного потенціалу галузей агропромислового виробництва, відновлення традиційних та освоєння нових ринків збуту продукції.

6.15.У визначенні стратегії розвитку та зонального розміщення галузей тваринництва з урахуванням кон’юнктури ринку.

6.16. У здійсненні на підприємствах усіх форм власності державного контролю за якістю тваринницької продукції та проведення її сертифікації та дотриманням правил, норм, стандартів у сфері екології та природних ресурсів.

6.17. У реалізації державної регуляторної політики.

6.18. В організації проведення перепідготовки фахівців, які виконують роботи з племінної справи, проведення виставок, конкурсів, ярмарків та аукціонів племінних (генетичних) ресурсів.

6.19. В організації проведення державної атестації (переатестації) суб’єктів племінної справи у тваринництві.

6.20. У виконанні програми державної підтримки з метою оновлення машинно-тракторного парку, у тому числі за рахунок регіональних програм.

6.21. У підвищенні енергоефективності підприємств агропромислового комплексу, впровадженні енергозберігаючих технологій, техніки і обладнання.

6.22. Виконує інші функції, що випливають з покладених на нього зав- дань.

 1. Для забезпечення виконання покладених завдань Департамент має право:

7.1. Одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів облдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

7.2. Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою) для розгляду питань, що належать до його компетенції.

7.3. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи обласної державної адміністрації у відповідній галузі.

7.4. Користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.

7.5. Скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до їх компетенції:

 1. Департамент у встановленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом облдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями, з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання по- кладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.
 2. Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади головою обласної державної адміністрації відповідно до законодавства про державну службу, за погодженням з Міністерством аграрної політики та продовольства України та Міністерством екології та природних ресурсів України. Директор Департаменту має заступників, які призначаються на посаду і звільняються з посади головою обласної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу.
 3. Директор Департаменту:

10.1. Здійснює керівництво діяльністю Департаменту, несе персональну відповідальність перед головою обласної державної адміністрації за виконання покладених на Департамент завдань, сприяє створенню належних умов праці у Департаменті.

10.2. Представляє інтереси Департаменту у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого само- врядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва облдержадміністрації.

10.3. Видає в межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання. Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації у Головному територіальному управлінні юстиції в області

10.4. Подає на затвердження голові облдержадміністрації Положення про Департамент.

10.5. Затверджує положення про структурні підрозділи і посадові інструкції працівників Департаменту.

10.6. Подає на розгляд голові обласної державної адміністрації кошторис і штатний розпис Департаменту в межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників.

10.7. Розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису на утримання Департаменту, має право розпорядження рахунками та право підпису платіжних, розрахункових, інших фінансових і банківських документів.

10.8. Здійснює добір кадрів.

10.9. Призначає на посаду і звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців Департаменту, присвоює їм ранги державних службовців, застосовує заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності. Приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників Департаменту, які не є державними службовцями, застосовує до них заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності.

10.10. У межах чинного законодавства України про державну службу погоджує призначення на посаду і звільнення з посади начальників управлінь, відділів агропромислового розвитку районних державних адміністрацій.

10.11. Застосовує заохочення до працівників підприємств, установ та організацій, що віднесені до сфери управління Департаменту.

10.12. Вносить пропозиції голові обласної державної адміністрації щодо розірвання контрактів з керівниками підприємств, установ та організацій агропромислового комплексу, що належать до сфери управління обласної державної адміністрації.

10.13. Забезпечує своєчасне і якісне виконання доручень голови обласної державної адміністрації.

10.14. Забезпечує дотримання працівниками Департаменту правил внутрішнього трудового і службового розпорядків та виконавської дисципліни.

10.15. Розподіляє обов’язки між заступниками директора Департаменту, керівниками структурних підрозділів, визначає ступінь відповідальності за- ступників та керівників структурних підрозділів Департаменту.

10.16. Вирішує інші питання діяльності Департаменту в межах і порядку, визначених законодавством та цим Положенням.

 1. Накази директора Департаменту, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою обласної державної адміністрації чи в судовому порядку.
 2. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Департаменту, обговорення найважливіших напрямів його діяльності утворюється колегія у складі директора Департаменту (голова колегії), його заступників за посадою, а також інших працівників Департаменту. До складу колегії можуть входити керівники інших структурних підрозділів обласної та район- них державних адміністрацій, науково-дослідних, навчальних закладів, інших підприємств, установ та організацій, у тому числі громадських. Персональний склад колегії затверджує голова обласної державної адміністрації за поданням директора Департаменту. Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу директора Департаменту.
 3. Для розгляду науково-прикладних рекомендацій і пропозицій щодо розроблення та шляхів реалізації пріоритетних напрямів регіональної аграрної політики, інших питань у Департаменті можуть утворюватися наукові ради, комісії, дорадчі та інші допоміжні органи, члени яких виконують свої функції на громадських засадах.
 4. Департамент утримується за рахунок коштів Державного бюджету України. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників і видатки на утримання Департаменту, у межах виділених асигнувань, визначає голова обласної державної адміністрації. Штатний розпис та кошторис Департаменту затверджує голова облдержадміністрації за пропозицією директора Департаменту відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228.
 5. Департамент є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства України, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, власні бланки.

Департамент є неприбутковою організацією відповідно до підпункту 6 пункту 4 статті 133 Податкового кодексу України. Департамент у межах своєї компетенції, як юридичну особу, наділено цивільною правоздатністю і дієздатністю та може бути позивачем і відповідачем у суді.

 1. Юридична адреса: вул. Свободи 70, м. Хмельницький, 29000, тел. 79-46-33, тел. факс 72-05-96, E-meil: dagro@adm-km.gov.ua.

 

 

Заступник голови – керівник

апарату адміністрації                                                                      Ю. Бирка