29.09.2021 — 14:53
Основні функції

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови обласної
державної адміністрації
11.08.2021 № 657/2021-р

ПОЛОЖЕННЯ
про управління розвитку агропромислового комплексу та земельних
відносин Хмельницької обласної державної адміністрації

І. Загальні положення

1. Управління розвитку агропромислового комплексу та земельних відносин Хмельницької обласної державної адміністрації (далі – Управління) є структурним підрозділом обласної державної адміністрації, що утворений головою обласної державної адміністрації, входить до її складу і в межах Хмельницької області забезпечує виконання покладених на Управління завдань.
2. Управління підпорядковане голові обласної державної адміністрації, а також підзвітне і підконтрольне Міністерству аграрної політики та продовольства України (далі – Міністерство).
3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України,
наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, а також цим Положенням.
4. Основними завданнями Управління є забезпечення реалізації державної політики у сферах агропромислового комплексу, сільського господарства, розвитку харчової та переробної промисловості.

5. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень голови обласної державної адміністрації, інших нормативно-правових актів і здійснює контроль за їх реалізацією в межах визначених повноважень;
2) вносить пропозиції щодо питань регулювання земельних відносин відповідно до повноважень;
3) забезпечує підготовку матеріалів з питань розпорядження землями державної власності в межах повноважень обласної державної адміністрації, визначених законом;
4) забезпечує вжиття організаційно-технічних заходів, пов’язаних із реалізацією повноважень обласної державної адміністрації у галузі земельних відносин;
5) здійснює організаційні заходи щодо підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної промисловості;
6) здійснює у межах компетенції державний контроль за дотриманням підприємствами, установами, організаціями у відповідних галузях правил, норм стандартів у межах визначених повноважень;
7) аналізує стан і тенденції аграрного сектору області, бере участь у визначенні його пріоритетів, проведенні структурних змін та формуванні напрямів інвестиційної політики, готує голові обласної державної адміністрації і Міністерству пропозиції, спрямовані на забезпечення сталого розвитку агропромислового комплексу області;
8) вносить Міністерству, обласній раді пропозиції щодо удосконалення механізму державної та місцевої підтримки галузей агропромислового виробництва, розвитку малого підприємництва на селі, у тому числі фермерських і особистих селянських господарств;
9) розробляє і надає голові обласної державної адміністрації пропозиції щодо проєктів програм розвитку агропромислового комплексу області;
10) готує пропозиції щодо укладення (розірвання) контрактів з керівниками підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління
Міністерства;
11) вносить пропозиції до проєктів програм приватизації державного майна та бере участь у їх виконанні;
12) сприяє організації виробництва сировини та продуктів дитячого, дієтичного та профілактичного харчування;
13) формує регіональний резерв сільськогосподарських і продовольчих ресурсів та складає їх баланси;
14) надає допомогу суб’єктам господарювання (юридичним і фізичним особам), що здійснюють діяльність у сільському господарстві та харчовій і переробній промисловості з питань додержання правил ведення галузей з дотриманням законодавства та нормативно-правових актів України;
15) вживає заходів щодо запобігання і протидії корупції;
16) розробляє і вносить облдержадміністрації пропозиції з питань збереження, відтворення та охорони родючості ґрунтів, консервації деградованих і малопродуктивних земель, сприяє у проведенні агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення;
17) сприяє цільовому та ефективному використанню сільгосппідприємствами земель сільськогосподарського призначення, у тому числі меліорованих, бере участь у здійсненні заходів щодо збереження меліоративних систем;
18) сприяє техніко-технологічній модернізації галузей агропромислового виробництва області, розвитку регіонального ринку сільськогосподарських машин і обладнання;
19) сприяє у межах своїх повноважень розвитку виробництва і використання біодизеля, біоетанолу, інших альтернативних видів палива та відновлюваних джерел енергії, запровадження енергозберігаючих технологій у галузях агропромислового виробництва;
20) бере участь у розробленні і здійсненні на регіональному рівні заходів щодо розвитку інфраструктури аграрного ринку, зокрема сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, аграрних бірж, оптових продовольчих і плодоовочевих ринків;
21) бере участь у поширенні досвіду підприємств агропромислового виробництва регіону, проведенні виставково-ярмаркових заходів в області, Україні;
22) сприяє гармонізації системи стандартизації якості і безпеки аграрної сировини і продовольчих товарів до міжнародних норм і вимог;
23) бере участь у розробленні та здійсненні заходів з питань безпечного ведення сільськогосподарського виробництва, у тому числі на землях, забруднених хімічними, радіоактивними та іншими речовинами;
24) сприяє забезпеченню сільськогосподарських товаровиробників засобами захисту рослин, мінеральними добривами, насіннєвим матеріалом, пально-мастильними матеріалами;
25) бере участь у розробленні системи ведення органічного сільського господарства, організовує впровадження екологічно безпечних для людини і
довкілля методів та заходів щодо захисту рослин;
26) готує пропозиції щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників різних професій для галузей агропромислового виробництва;
27) організовує проведення внутрішніх навчань та здійснює планування професійного навчання державних службовців Управління;
28) здійснює аналітичну та організаційну роботу з кадрового менеджменту в Управлінні;
29) сприяє реалізації державної політики у сфері зайнятості сільського населення;
30) сприяє місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування у здійсненні аграрної та земельної реформ;
31) організовує розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних із діяльністю Управління, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства;
32) готує пропозиції стосовно укладання з профспілковими організаціями в агропромисловому комплексі галузевих і регіональних угод;
33) реалізує разом з відповідними науково-дослідними, дослідно-конструкторськими, проєктними установами і аграрними вищими навчальними закладами науково-технічну і кадрову політику в галузях агропромислового комплексу;
34) забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики у сфері державної таємниці та інформації, виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності галузей агропромислового виробництва, продовжує роботу в особливий період, з виконання завдань цивільного захисту населення і сільських територій;
35) сприяє в межах повноважень дотриманню підприємствами, установами та організаціями агропромислового комплексу області вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;
36) у межах повноважень вживає заходи щодо цільового та ефективного використання коштів державного бюджету, спрямованих за бюджетними програмами підтримки заходів в агропромисловому комплексі на відповідний рік, та інформує суб’єктів господарювання області про застосування норм порядків використання коштів;
37) забезпечує виконання механізму надання державної підтримки сільськогосподарським товаровиробникам усіх форм власності та господарювання згідно з чинним законодавством;
38) забезпечує організацію та фінансування виставково-ярмаркової діяльності у сфері агропромислового розвитку;
39) подає пропозиції до нормативно-правових актів щодо регулювання ринку сільськогосподарської продукції та продовольства;
40) здійснює заходи щодо активізації експорту сільськогосподарської продукції, сприяє просуванню сільськогосподарської продукції і сировини на зовнішні ринки;
41) здійснює аналіз статистичних показників діяльності агропромислового комплексу та надає відповідну інформацію обласній державній адміністрації, Міністерству для прийняття рішень і впровадження заходів, що забезпечують підвищення економічної ефективності роботи агропромислового комплексу та продовольчої безпеки держави на відповідному рівні;
42) здійснює аналіз стану та перспектив розвитку харчової і переробної промисловості в області, кон’юнктури аграрного та продовольчого ринку;
43) здійснює заходи із забезпечення продовольчого ринку продуктами харчової і переробної промисловості вітчизняного виробництва;
44) вивчає попит на тваринницьку продукцію та сприяє формуванню інфраструктури ринку з метою збуту виробленої тваринницької продукції, встановленню зовнішньоекономічних зв’язків та залученню інвесторів;
45) готує пропозиції щодо шляхів підвищення ефективності ведення галузей тваринництва, посилення їх конкурентоспроможності на вітчизняному та світовому ринках;
46) вносить пропозиції щодо напрямів державної підтримки вітчизняних сільгосптоваровиробників та сприяє розвитку тваринництва у суб’єктів господарювання усіх форм власності в ринкових умовах;
47) сприяє поліпшенню виробничих умов праці товаровиробників, підвищенню рівня їх кваліфікації та продуктивності праці;
48) сприяє у межах своїх повноважень упровадженню сучасних технологій виробництва, інформаційно-комунікаційних технологій, створенню системи національних інформаційних ресурсів;
49) здійснює заходи щодо реалізації державної політики у сфері селекційно-племінної роботи у тваринництві;
50) забезпечує у межах повноважень проведення сертифікації племінних (генетичних) ресурсів;
51) надає допомогу суб’єктам господарювання в налагодженні племінної справи у тваринництві, упровадженні прогресивних технологій утримання, годівлі сільськогосподарських тварин;
52) координує діяльність та створює сприятливі умови для сільськогосподарських товаровиробників, спрямовані на розв’язання завдань, пов’язаних із виробництвом продукції рослинного походження;
53) розробляє пропозиції щодо проведення єдиної технологічної політики, забезпечення дотримання науково-обґрунтованих сівозмін, охорони та підвищення родючості ґрунтів, упровадження ресурсо- та енергозберігаючих технологій;
54) розробляє регіональні та галузеві програми розвитку рослинництва з урахуванням кон’юнктури аграрного ринку та екологічних вимог;
55) формує поточну та перспективну потребу сільськогосподарських товаровиробників у мінеральних добривах, засобах захисту рослин, насінні, садивному матеріалі та інших матеріально-технічних ресурсах;
56) проводить опрацювання пропозицій щодо залучення інвестицій для технічного переоснащення агропромислового комплексу регіону;
57) здійснює моніторинг стану забезпечення підприємств агропромислового комплексу нафтопродуктами та іншими видами паливно-енергетичних ресурсів, відпрацювання заходів щодо його поліпшення;
58) надає адміністративні послуги;
59) розробляє проєкти розпоряджень голови обласної державної адміністрації, у визначених законом випадках, проєкти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;
60) бере участь у погодженні проєктів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;
61) бере участь у розробленні проєктів розпоряджень голови обласної державної адміністрації, проєктів наказів керівника апарату обласної державної адміністрації, проєктів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;
62) бере участь у підготовці звітів голови обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесії обласної ради;
63) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові обласної державної адміністрації;
64) готує (бере участь у підготовці) проєктів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;
65) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;
66) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Управління;
67) постійно інформує населення про стан здійснення своїх повноважень;
68) контролює у межах компетенції органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;
69) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;
70) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;
71) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;
72) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;
73) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);
74) забезпечує захист персональних даних;
75) здійснює інші передбачені законодавством України повноваження.

6. У межах своєї компетенції бере участь у:

 ➡ розробленні та здійсненні на регіональному рівні заходів щодо розвитку інфраструктури аграрного ринку, зокрема сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, аграрних бірж, оптових продовольчих і плодоовочевих ринків;
➡ поширенні досвіду підприємств агропромислового виробництва регіону;
➡ забезпеченні підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників різних професій для галузей агропромислового виробництва; комплексному розвитку сільських територій;
➡ формуванні та реалізації державної аграрної політики на регіональному рівні, організації розроблення та здійснення заходів із забезпечення продовольчої безпеки держави;
➡ у формуванні та забезпеченні реалізації державної аграрної політики, спрямованої на розвиток агропромислового комплексу та гарантування продовольчої безпеки держави;
➡ організації продовольчого ринку;
➡ розробленні прогнозу економічного і соціального розвитку регіону, основних макропоказників розвитку галузей рослинництва, тваринництва та птахівництва;
➡ розробленні регіональних балансів попиту і пропозиції основних видів сільськогосподарської продукції;
➡ розробленні та здійсненні заходів з нарощування експортного потенціалу галузей агропромислового виробництва, відновлення традиційних та освоєння
нових ринків збуту продукції;
➡ організації роботи регіональної комісії з присвоєння племінного статусу в тваринництві;
➡ виконанні програми державної підтримки з метою оновлення машиннотракторного парку, у тому числі за рахунок регіональних програм;
➡ підвищенні енергоефективності підприємств агропромислового комплексу, упровадженні енергозберігаючих технологій, техніки і обладнання;
➡ виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

7. Для забезпечення виконання покладених завдань Управління має
право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів облдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів обласної державної
адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою) для розгляду питань, що належать до його компетенції;
3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи обласної державної адміністрації у відповідній галузі;
4) користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;
5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції.

8. Управління у встановленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом облдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями, з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.
9. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою обласної державної адміністрації відповідно до законодавства про державну службу, за погодженням з Міністерством. Начальник Управління має заступників, які призначаються на посаду і звільняються з посади згідно із законодавством про державну службу.

10. Начальник Управління:

1) здійснює керівництво діяльністю Управління, несе персональну відповідальність перед головою обласної державної адміністрації за виконання покладених на Управління завдань, сприяє створенню належних умов праці в Управлінні;
2) представляє інтереси Управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва обласної державної адміністрації;
3) видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання. Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації у Центрально-Західному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Хмельницький);
4) подає на затвердження голові облдержадміністрації Положення про Управління;
5) затверджує положення про структурні підрозділи і посадові інструкції працівників Управління;
6) подає на розгляд голови обласної державної адміністрації проєкти кошторису і штатного розпису Управління в межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників;
7) розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису на утримання Управління;
8) здійснює добір кадрів;
9) здійснює визначені Законом України “Про державну службу” повноваження керівника державної служби в Управлінні;
10) приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників Управління, які не є державними службовцями, застосовує до них заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;
11) забезпечує своєчасне і якісне виконання доручень голови обласної державної адміністрації;
12) забезпечує дотримання працівниками Управління правил внутрішнього трудового і службового розпорядків та виконавської дисципліни;
13) розподіляє обов’язки між заступниками начальника Управління, керівниками підрозділів, визначає ступінь відповідальності заступників та керівників підрозділів Управління;
14) вирішує інші питання діяльності Управління в межах і порядку, визначених законодавством та цим Положенням.
12. Накази начальника Управління, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою обласної державної адміністрації чи в судовому порядку.
13. Для розгляду науково-прикладних рекомендацій і пропозицій щодо розроблення та шляхів реалізації пріоритетних напрямів регіональної аграрної політики, інших питань в Управлінні можуть утворюватися наукові ради, комісії, дорадчі та інші допоміжні органи, члени яких виконують свої функції на громадських засадах.
14. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Управління, у межах відповідних бюджетних призначень, визначає голова обласної державної адміністрації. Штатний розпис та кошторис Управління затверджує голова обласної державної адміністрації за пропозицією начальника Управління відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228.
15. Управління є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства України, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, власні бланки. Управління у межах своєї компетенції, як юридичну особу, наділено цивільною правоздатністю і дієздатністю та може бути позивачем і відповідачем у суді.
17. Юридична адреса: вул. Свободи, 70, м. Хмельницький, 29000, тел. 79-46-33, тел. факс 72-05-96, E-meil:[email protected].

Заступник керівника
апарату адміністрації                                                                                                                                                                                                                                                                  Зоряна ДАВИДЧУК