08.04.2019 — 10:37
Основні функції

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження голови
обласної державної адміністрації
від 15.08.2018 № 629/2018-р

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Департамент освіти і науки Хмельницької обласної
державної адміністрації

1. Департамент освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації (далі – Департамент) утворено головою обласної державної адміністрації у результаті реорганізації шляхом поділу Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Хмельницької облдержадміністрації на Департамент освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації та управління молоді та спорту Хмельницької обласної державної адміністрації, є правонаступником його майнових та немайнових прав і зобов’язань у частинах, визначених цим положенням.

2. Департамент є структурним підрозділом Хмельницької обласної державної адміністрації, підпорядкованим голові обласної державної адміністрації, підзвітним та підконтрольним Міністерству освіти і науки України (далі – МОН України) та іншим центральним органам виконавчої влади.

3. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами МОН України, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, а також цим Положенням.

4. У межах своїх повноважень Департамент організовує виконання актів законодавства у сфері освіти і науки, інновацій, здійснює контроль за їх реалізацією.

5. Основними завданнями Департаменту є:
1) забезпечення розвитку системи освіти з метою формування гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості;
2) визначення потреб, розроблення пропозицій щодо розвитку та удосконалення мережі закладів освіти;
3) створення в межах своїх повноважень умов для реалізації рівних прав громадян України на освіту, соціальний захист дітей дошкільного та шкільного віку, студентської молоді, педагогічних, наукових, інших працівників закладів та установ освіти і науки;
4) створення умов для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей і можливостей, реалізації їх права відповідно до законів України на здобуття вищої освіти;
5) здійснення контролю за дотриманням актів законодавства з питань освіти і науки, виконанням закладами освіти усіх форм власності державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), вищої освіти, а також за дотриманням актів законодавства у сфері трансферу технологій, інноваційної діяльності;
6) координація діяльності закладів освіти та наукових установ, що належать до сфери управління обласної державної адміністрації, організація роботи з їх нормативного, програмного, кадрового, матеріально-технічного і науково-методичного забезпечення;
7) координація роботи обласного ресурсного центру та інклюзивно- ресурсних центрів з метою забезпечення реалізації права на освіту та психо- лого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами;
8) координація роботи закладів освіти, що є комунальною власністю і перебувають у безпосередньому підпорядкуванні обласної ради;
9) управління державними закладами професійної (професійно-технічної) освіти Хмельницької області, підпорядкованими Міністерству освіти і науки України;
10) проведення атестаційної експертизи закладів професійної (професійно-технічної) освіти, розташованих на території області;
11) забезпечення моніторингу у сфері освіти, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності та трансферу технологій у регіоні;
12) участь у забезпеченні реалізації державної політики у сфері інноваційної діяльності та трансферу технологій;
13) координація діяльності щодо дотримання актів законодавства у сфері трансферу технологій, інноваційної діяльності;
14) формування регіональної наукової та науково-технічної політики, упровадження інноваційних заходів, здійснення трансферу технологій, спрямованих на соціально-економічний розвиток Хмельницької області;
15) сприяння функціонуванню системи науково-технічної та економічної інформації у регіоні, формуванню баз даних і фондів науково-технічної інформації про технології та їх складові, що відповідають потребам Хмельницької області;
16) сприяння інтеграції вітчизняної освіти і науки у світову систему зі збереженням і захистом національних інтересів;
17) забезпечення у межах своїх повноважень розвитку різних форм позашкільної освіти, у тому числі за місцем проживання дітей, формування програм розвитку позашкільної освіти, спрямованих на творчий розвиток особистості, виявлення та підтримку обдарованих дітей, талановитої молоді, здійснення навчально-методичного керівництва із зазначених питань;
18) організація оздоровлення та відпочинку дітей та молоді;
19) участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку області.

6. Департамент відповідно до покладених на нього завдань:
1) координує діяльність структурних підрозділів з питань освіти районних державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування;
2) координує роботу інституту післядипломної педагогічної освіти Хмельницької області, комунального закладу “Центр організаційно-господарського забезпечення закладів освіти”, а також підприємств, установ та організацій незалежно від їх підпорядкування і форм власності з питань навчання й виховання дітей дошкільного та шкільного віку, студентської молоді, інших структурних підрозділів;
3) аналізує стан освіти і науки, трансферу технологій в області, організовує та контролює розробку регіональних програм їх розвитку, а також науково-технічної та інноваційної діяльності; бере участь у прогнозуванні потреб регіону у фахівцях різних професій та спеціальностей для системи освіти і науки, трансферу технологій, інноваційної діяльності, у формуванні регіонального замовлення на їх підготовку, координує роботу між професійними (професійно-технічними) закладами освіти та підприємствами, установами, організаціями з укладення договорів про підготовку робітничих кадрів;
4) організує роботу державних, комунальних вищих закладів освіти, які перебувають у безпосередньому підпорядкуванні обласної ради, відповідно до делегованих МОН України повноважень, а також закладів післядипломної освіти, що перебувають у підпорядкуванні, здійснює керівництво в установленому порядку роботою з організації підвищення кваліфікації та перепідготовки педагогічних працівників, а також фахівців з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності;
5) сприяє розвитку мережі закладів освіти в області, у межах своїх повноважень вносить у встановленому порядку пропозиції щодо їх утворення, реорганізації та ліквідації, створення освітніх округів тощо;
6) вносить МОН України та Хмельницькій обласній раді пропозиції щодо впорядкування мережі закладів освіти відповідно до їх форми власності;
7) здійснює організаційну, інформаційну та матеріально-технічну роботу з ліцензування закладів освіти Хмельницької області;
8) проводить атестацію педагогічних працівників і керівних кадрів для закладів освіти, що є комунальною власністю і перебувають у безпосередньому підпорядкуванні обласної ради та працівників методичних кабінетів, здійснює ведення обліку і складання звітів з цих питань у межах своєї компетенції; розглядає апеляційні скарги;
9) співпрацює з керівниками науково-дослідних установ та науково- дослідних підрозділів закладів вищої освіти, готує у межах своїх повноважень пропозиції щодо призначення їх на посади та звільнення з посад;
10) бере в установленому порядку участь в укладанні та припиненні дії контрактів з керівниками закладів освіти, що перебувають у підпорядкуванні місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад керівників закладів вищої освіти І-ІІ рівнів акредитації;
11) аналізує стан виконання керівниками закладів вищої освіти І-ІІ рівнів акредитації умов контрактів і вносить пропозиції щодо встановлення (скорочення, продовження) терміну дії або розірвання (припинення дії) укладених контрактів;
12) здійснює призначення на посаду директорів закладів професійної (професійно-технічної) освіти Хмельницької області, підпорядкованими Міністерству освіти і науки України, фінансування яких здійснюється з обласного бюджету, за результатами конкурсів шляхом укладення строкового трудового договору (контракту);
13) здійснює заохочення, преміювання та притягнення до дисциплінарної відповідальності призначених директорів закладів професійної (професійно-технічної) освіти Хмельницької області підпорядкованими Міністерству освіти і науки України, фінансування яких здійснюється з обласного бюджету;
14) здійснює оперативне управління майном закладів професійної (професійно-технічної) освіти області;
15) здійснює матеріально-технічне і фінансове забезпечення закладів професійної (професійно-технічної) освіти області, аналіз та контроль за провадженням їх фінансово-господарської діяльності;
16) формує та розміщує регіональне замовлення за поданням закладів професійної (професійно-технічної) освіти, за погодженням з регіональною радою професійно-технічної освіти та міською радою, а також за пропозиціями закладів вищої освіти державної та/або комунальної власності, погодженими з регіональним центром зайнятості, з урахуванням прогнозних показників потреби в кадрах на регіональному ринку праці та обсягів видатків обласного бюджету, бюджету міста обласного значення – обласного центру на зазначені цілі;
17) здійснює контроль за виконанням показників регіонального і державного замовлення на підготовку фахівців та робітничих кадрів;
18) надає МОН України пропозиції щодо переліку професій загальнодержавного значення, підготовка за якими здійснюється за рахунок коштів державного бюджету;
19) здійснює контроль за організацією начально-виробничого процесу у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, створення на їх базі навчально-практичних центрів (за галузевим спрямуванням), сприяє впровадь- женню сучасних виробничих технологій;
20) здійснює фінансування вищих закладів освіти І-ІІ рівнів акредитації державної форми власності, які фінансуються з обласного бюджету;
21) вживає заходи із забезпечення закладами освіти належного рівня дошкільної, позашкільної, загальної середньої та професійної (професійно- технічної) освіти, організовує їх навчально-методичне й інформаційне забезпечення, сприяє підвищенню кваліфікації та розвитку творчості педагогічних працівників;
22) забезпечує у межах своїх повноважень виконання актів законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови як державної; поряд із державною мовою створення належних умов для вивчення мови відповідних корінного народу чи національної меншини в комунальних закладах загальної середньої освіти або через національні культурні товариства;
23) упроваджує у практику рекомендовані МОН України нові освітні програми та інші педагогічні розробки, визначає регіональний компонент у змісті освіти;
24) вносить на розгляд МОН України пропозиції щодо запровадження експериментальних навчальних планів закладів загальної середньої освіти, нових освітніх програм, педагогічних новацій і технологій та надання закладам освіти статусу експериментальних;
25) формує замовлення на навчально-методичну літературу;
26) формує замовлення на документи про освіту для закладів освіти, що є комунальною власністю і перебувають у безпосередньому підпорядкуванні обласної ради;
27) організовує доставку підручників для забезпечення ними учнів закладів загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти;
28) залучає до реалізації освітніх програм творчі спілки, національно- культурні товариства, громадські організації (зокрема дитячі і молодіжні), що зареєстровані у порядку, визначеному законодавством;
29) проводить роботу, спрямовану на виявлення, підтримку і розвиток обдарованих дітей, організовує проведення серед учнів таких заходів, як олімпіади, змагання, конкурси, виставки, фестивалі творчості, конференції, форуми, інші заходи, спрямовані на підвищення культурно-освітнього рівня дітей і молоді;
30) сприяє відповідним підрозділам правоохоронних органів та соціальним службам у запобіганні дитячій бездоглядності та попередженні вчинення правопорушень серед неповнолітніх;
31) організовує діяльність психологічної служби та педагогічного патронажу в системі освіти;
32. розробляє пропозиції щодо обсягів бюджетних асигнувань на утримання закладів освіти та наукових закладів комунальної форми власності, які перебувають у безпосередньому підпорядкуванні обласної ради, та соціальний захист учасників освітнього і наукового процесу;
33) аналізує використання капітальних вкладень для закладів освіти, що є комунальною власністю і перебувають у безпосередньому підпорядкуванні обласної ради та сприяє раціональному розміщенню нового будівництва об’єктів освіти, погоджує проекти будівництва закладів освіти та наукових установ області;
34) сприяє активізації творчості та винахідницької діяльності, забезпечує в межах своїх повноважень виконання актів законодавства з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності, створює належні умови для впровадження у практику нових технологій та їх складових частин, виходячи з потреб області, вживає заходів для забезпечення в області захисту інтересів держави і суспільства;
35) сприяє розвитку діючих та створенню нових форм науково-технічної, науково-технологічної та інноваційної діяльності, трансферу технологій – науково-технологічних парків, інноваційних центрів, бізнес-інкубаторів тощо;
36) бере участь за дорученням МОН України у проведенні експертизи інноваційних пропозицій для включення їх до державних цільових та регіональних програм, а також у науково-технічній експертизі технологій та їх складових частин з метою включення до державного реєстру технологій;
37) бере участь у визначенні інвестиційного попиту регіону у новітніх технологіях та високотехнологічних підприємствах та на основі визначених державою пріоритетів у визначенні доцільності виконання і фінансування інноваційних проектів у складі регіональних наукових і науково-технічних програм, а також регіональних та місцевих програм технологічного переоснащення підприємств і трансферу технологій відповідно до потреб регіону;
38) аналізує роботу з усунення недоліків у науковій (науково-технічній) діяльності науково-дослідних установ області, які повністю або частково фінансуються за рахунок державного бюджету, виявлених під час комплексних перевірок, проведених відповідними органами державної влади;
39) вживає у межах своєї компетенції заходи щодо поліпшення матеріальних та житлових умов студентів, працівників освіти і науки, організації їх медичного та побутового обслуговування;
40) розглядає питання та вносить МОН України в установленому порядку пропозиції щодо відзначення працівників освіти, сфери наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності, трансферу технологій державними нагородами, запроваджує інші форми морального і матеріального стимулювання їх праці;
41) готує та в установленому порядку подає статистичну звітність про стан і розвиток освіти і науки, реалізації інноваційних проектів, виконання програм технологічного переоснащення підприємств, а також щодо трансферу технологій в області, що належать до його компетенції;
42) подає пропозиції щодо налагодження міжнародного наукового і технологічного співробітництва, залучення іноземних інвестицій для технологічного переоснащення підприємств області;
43) забезпечує у встановленому порядку поширення інформації про технологічні потреби області з метою залучення інвестицій;
44) бере участь у межах своїх повноважень в організації на відповідній території виставково-ярмаркових заходів;
45) координує роботу вищих навчальних закладів Г-ГУ рівнів акредитації та наукових установ незалежно від їх підпорядкування і форм власності з питань, спрямованих на реалізацію державної політики в галузі освіти та науки в регіоні;
46) готує пропозиції до проектів державних цільових, галузевих та регіональних програм поліпшення становища освіти, науки, дітей і молоді, відпочинку та дозвілля дітей і молоді, забезпечує їх виконання;
47) розробляє і подає на розгляд облдержадміністрації пропозиції щодо обсягів фінансування програм і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища галузі освіти, науки, дітей і молоді;
48) готує пропозиції стосовно вдосконалення нормативно-правової бази з питань, що належать до його компетенції, і вносить їх у встановленому порядку на розгляд облдержадміністрації, МОН України;
49) сприяє у межах своїх повноважень виконанню програм (проектів), розроблених молодіжними, дитячими та іншими громадськими організаціями;
50) координує у межах своїх повноважень здійснення заходів, спрямованих на організацію оздоровлення та відпочинку дітей і молоді, самостійно виконує відповідні програми, сприяє збереженню та розвитку мережі дитячих оздоровчих закладів, здійснює координацію діяльності і контроль за організацією виїзду груп дітей на відпочинок та оздоровлення за кордон;
51) співпрацює разом з органами охорони здоров’я в частині забезпечення безоплатного медичного огляду учнів (вихованців), моніторингу і корекції стану здоров’я, проведення лікувально-профілактичних заходів у закладах загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування, типів і форм власності; організовує підготовку та здійснює видання інформаційно-методичних матеріалів з питань здорового способу життя для закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти Г-ГУ рівнів акредитації щодо забезпечення санітарно-просвітницької діяльності;
52) забезпечує у межах своїх повноважень здійснення заходів щодо активізації міжнародного співробітництва з питань, що належать до його компетенції;
53) проводить серед населення інформаційну, роз’яснювальну та пропагандистську роботу, зокрема через друковані та аудіовізуальні засоби масової інформації, з питань, що належать до його компетенції, провадить у встановленому порядку рекламну та видавничу діяльність;
54) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, здійснення контролю за її збереженням у Департаменті;
55) сприяє працевлаштуванню та зайнятості молоді, розвитку молодіжної підприємницької діяльності;
56) здійснює заходи, спрямовані на виховання учнівської та студентської молоді, пропагування сімейних цінностей, підвищення рівня правової обізнаності батьків і дітей;
57) вносить пропозиції до проекту обласного бюджету, забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів закладів освіти, що є комунальною власністю і перебувають у безпосередньому підпорядкуванні обласної ради;
58) розробляє проекти розпоряджень голови облдержадміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень та подає їх на державну реєстрацію у встановленому порядку;
59) бере участь у межах компетенції у погодженні проектів нормативно- правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;
60) бере участь у межах компетенції у розробленні проектів розпоряджень голови облдержадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи облдержадміністрації;
61) бере участь у підготовці звітів голови облдержадміністрації для їх розгляду на сесії обласної ради;
62) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові облдержадміністрації;
63) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
64) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;
65) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;
66) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних рад;
67) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є;
68) інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;
69) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;
70) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;
71) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;
72) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;
73) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);
74) проводить спеціальну перевірку відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, щодо освіти, наявності у кандидата наукового ступеня, вченого звання;
75) координує роботу, пов’язану з формуванням державного замовлення на підготовку кадрів, і здійснює контроль за його виконанням у вищих закладах освіти комунальної форми власності;
76) забезпечує захист персональних даних;
77) здійснює інші передбачені законом повноваження.

7. Департамент має право:
1) одержувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ та організацій інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
2) проводити конференції, семінари, наради з питань, що належать до його компетенції;
3) вносити до МОН України пропозиції з питань удосконалення законодавства та змісту освіти, організації освітнього процесу, поліпшення навчально-методичного забезпечення закладів освіти;
4) за дорученням голови обласної державної адміністрації утворювати координаційні ради, експертні та робочі групи для науково-організаційного супроводу виконання державних цільових програм і проектів, залучати (з укладенням контрактів, договорів) спеціалістів до роботи в цих комісіях (групах), а також для надання консультацій, проведення аналізу стану і складання прогнозів розвитку освітнього, наукового і науково-технічного, інноваційного потенціалу області;
5) сприяти створенню авторських колективів для підготовки регіональних посібників і за погодженням з МОН України впроваджувати їх у практику;
6) організовувати випуск видань інформаційного та науково-методичного характеру;
7) залучати до розгляду питань працівників інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;
8) укладати в установленому порядку угоди про співпрацю, встановлювати прямі зв’язки з управліннями, навчальними закладами і науковими установами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо;
9) представляти в установленому порядку інтереси Департаменту в судових органах під час розгляду спірних питань, що належать до його компетенції;
10) готувати в межах своїх повноважень пропозиції щодо визначення видатків під час формування місцевого бюджету;
11) у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіяти з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, об’єднаннями громадян.

8. Департамент очолює директор, якого призначає на посаду та звільняє з посади голова Хмельницької обласної державної адміністрації за погодженням з МОН України.

9. Директор Департаменту:
1) здійснює керівництво Департаментом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці;
2) подає на затвердження голові облдержадміністрації положення про Департамент, його структуру, затверджує положення про його структурні підрозділи;
3) затверджує посадові інструкції працівників Департаменту та розподіляє обов’язки між ними;
4) планує роботу Департаменту, вносить пропозиції щодо формування планів роботи облдержадміністрації;
5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Департаменту;
6) звітує перед головою облдержадміністрації про виконання покладених на Департамент завдань та затверджених планів роботи; відповідає за виконання покладених на Департамент завдань з реалізації державної політики у сфері освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності, трансферу технологій;
7) може входити до складу колегії облдержадміністрації;
8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії облдержадміністрації питань, що належать до компетенції Департаменту, та розробляє проекти відповідних рішень;
9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;
10) представляє інтереси Департаменту у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва облдержадміністрації;
11) спрямовує і координує діяльність підпорядкованих місцевих органів управління освітою та підзвітних установ;
12) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.
Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації у Головному територіальному управлінні юстиції у Хмельницькій області;
13) подає на затвердження голови облдержадміністрації проекти кошторису та штатного розпису Департаменту в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;
14) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою облдержадміністрації кошторису;
15) здійснює добір кадрів;
16) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Департаменту;
17) розподіляє обов’язки між заступниками та визначає ступінь їх відповідальності;
18) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Департаменту;
19) забезпечує дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни; забезпечує в межах своїх повноважень збереження інформації з обмеженим доступом;
20) здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

10. Для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції Департаменту, у ньому утворюється колегія у складі директора Департаменту (голова колегії), заступників директора – начальників управлінь, а також інших відповідальних працівників Департаменту, керівників місцевих органів управління освітою, інституту післядипломної педагогічної освіти Хмельницької області, закладів освіти, громадських організацій.
До складу колегії можуть входити керівники інших місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління обласної державної адміністрації, а також науковці, висококваліфіковані спеціалісти.
Засідання колегії проводяться в міру потреби, але не рідше ніж один раз на квартал.
Склад колегії та положення про неї затверджує директор Департаменту. Рішення колегії затверджуються наказами директора Департаменту.

11. Директор Департаменту може мати заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади головою облдержадміністрації за поданням директора Департаменту.

12. Виходячи з потреб забезпечення належного функціонування закладів та установ освіти і науки при Департаменті можуть утворюватися підрозділи (групи, творчі лабораторії, видавничі центри, інші підрозділи, які функціонують, у тому числі і на госпрозрахунковій основі).

13. Для розгляду наукових рекомендацій та пропозицій щодо визначення реалізації основних напрямів діяльності Департаменту, обговорення найважливіших програм і вирішення інших питань при Департаменті можуть утворюватися громадські, наукові ради та комісії у складі вчених і висококваліфікованих спеціалістів.

14. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Департаменту визначає голова обласної держадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

15. Штатний розпис та кошторис Департаменту затверджує голова обласної держадміністрації за пропозиціями керівника Департаменту відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228.

16. Департамент є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в Головному управлінні державної казначейської служби України у Хмельницькій області, печатку із зображенням державного герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

 

Керівник апарату  адміністрації                                                                                             Ю. Бирка

Оновлено 08.04.2019