11.02.2022 — 15:20
Основні функції

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови обласної
державної адміністрації
20.05.2021 № 507/2021-р

П О Л О Ж Е Н Н Я
про Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та
релігій Хмельницької обласної державної адміністрації

1. Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької обласної державної адміністрації (далі – Департамент) утворено головою Хмельницької обласної державної адміністрації шляхом перейменування управління інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької обласної державної адміністрації, входить до її складу і в межах Хмельницької області забезпечує виконання покладених на Департамент завдань.
Департамент є правонаступником управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Хмельницької обласної державної адміністрації.

2. Департамент підпорядкований голові Хмельницької обласної державної адміністрації, а також підзвітний та підконтрольний Міністерству культури та інформаційної політики України (далі – МКІП).

3. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами МКІП, Державного комітету телебачення і радіомовлення України, розпорядженнями голови Хмельницької обласної державної адміністрації та цим Положенням.

4. Основними завданнями Департаменту є:
1) забезпечення:
реалізації державної політики у сфері інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю на території області;
реалізації державної політики у сфері культури, мистецтва, охорони культурної спадщини, кінематографії, державної мовної політики, туризму та курортів, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин, цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;
вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, доступності всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина;
участі у формуванні та реалізації державної політики у галузі спеціальної освіти у сфері культури і мистецтва;
2) сприяння у межах компетенції:
відродженню та розвитку культури української нації, культурної самобутності корінного народу і національних меншин області, усіх видів мистецтва, аматорської творчості, осередків традиційної культури, народних художніх промислів, нематеріальної культурної спадщини цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, туристичній діяльності в регіоні та створенню сучасної туристичної інфраструктури;
захисту прав професійних творчих працівників та їх спілок, соціальному захисту працівників підприємств, установ та організацій у сфері культури, туризму та охорони культурної спадщини, а також споживачів культурного продукту;
загальнонаціональній культурній консолідації суспільства, формуванню цілісного культурно-інформаційного простору, захисту та просуванню високоякісного різноманітного культурного продукту;
3) участь у розробленні та виконанні державних і регіональних програм розвитку культури, мистецтва, охорони культурної спадщини, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігій, туризму, захисту прав національних меншин.

5. Департамент відповідно до покладених на нього завдань:
1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства культури та інформаційної політики України та здійснює контроль за їх реалізацією;
2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;
3) надає адміністративні послуги;
4) здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;
5) аналізує у межах повноважень стан та тенденції культурного розвитку області та вживає заходів до усунення недоліків;
6) бере участь у підготовці пропозицій до проєктів програм соціально-економічного та культурного розвитку області;
7) здійснює підготовку програм охорони культурної спадщини, туризму та розвитку культури області;
8) вносить пропозиції щодо проєкту обласного бюджету;
9) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;
10) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;
11) розробляє проєкти розпоряджень голови обласної державної адміністрації, у визначених законом випадках – проєкти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;
12) бере участь у:
погодженні проєктів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;
розробленні проєктів розпоряджень голови, проєктів наказів керівника апарату обласної державної адміністрації, проєктів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;
підготовці звітів голови обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесії обласної ради;
13) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
14) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові обласної державної адміністрації;
15) готує (бере участь у підготовці) проєкти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;
16) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;
17) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;
18) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;
19) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;
20) контролює виконання органами місцевого самоврядування наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади та надає відповідну методичну допомогу;
21) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;
22) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці та пожежної безпеки у Департаменті;
23) організовує роботу з укомплектування, зберігання, ведення обліку та використання архівних документів, які знаходяться в розпорядженні Департаменту;
24) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;
25) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);
26) забезпечує захист персональних даних;
27) створює умови для розвитку:
усіх видів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, а також організації культурного дозвілля населення, здобуття освіти у сфері культури і мистецтва, охорони культурної спадщини, туризму, державної мовної політики;
соціальної та ринкової інфраструктури у сфері культури, туризму, охорони культурної спадщини, підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення такої інфраструктури;
внутрішнього та іноземного туризму, туристичної і курортно-рекреаційної індустрії, провадження екскурсійної діяльності, а також залучення інвестицій у будівництво нових та реконструкцію діючих об’єктів туристичної інфраструктури;
28) сприяє:
здійсненню відповідно до законодавства координації та контролю за діяльністю клубних, бібліотечних, музейних, театрально-концертних установ та навчальних закладів;
становленню туризму як високорентабельної галузі, раціональному використанню та збереженню туристичних ресурсів;
удосконаленню туристичної інфраструктури, розвитку ринкових відносин у сфері туризму та конкуренції на ринку туристичних послуг, створенню рівних умов для суб’єктів, що провадять та/або забезпечують провадження туристичної діяльності;
організації навчання та фаховій перепідготовці працівників галузі;
формуванню репертуару театрів, кінотеатрів, кіно- і відеоустановок, концертних організацій і мистецьких колективів, комплектуванню та оновленню фондів музеїв, бібліотек, організації виставок, розповсюдженню кращих зразків національного кіномистецтва, відродженню та розвитку народних художніх промислів, збереженню культурної спадщини;
захисту прав споживачів культурного продукту;
централізованому комплектуванню та використанню бібліотечних фондів;
збереженню і відтворенню традиційного характеру середовища та історичних ареалів населених місць, відродженню осередків традиційної народної творчості, народних художніх промислів і ремесел;
збереженню та розвитку культури української нації, етнічної, культурної і мовної самобутності корінних народів і національних меншин;
здійсненню контролю за вивезенням, ввезенням та поверненням культурних цінностей;
проведенню роботи з фіксації зразків національної нематеріальної культурної спадщини;
діяльності творчих спілок, національно-культурних товариств, громадських організацій, що функціонують у сфері культури, мистецтва, туризму, охорони культурної спадщини;
соціальному захисту працівників підприємств, установ та організацій у сфері культури, охорони культурної спадщини та туризму;
зміцненню взаєморозуміння і терпимості між релігійними організаціями різних віросповідань;
забезпеченню в установленому законодавством порядку виготовлення, встановлення та утримання охоронних дощок, охоронних знаків, інших інформаційних написів, позначок на пам’ятках культурної спадщини або в межах їх територій;
задоволенню мовних і культурних потреб закордонних українців;
реалізації прав осіб, які належать до національних меншин області;
діяльності громадських організацій, які створено національними меншинами області, щодо організації і проведення культурно-мистецьких та мовнопросвітницьких заходів;
налагодженню взаєморозуміння між релігійними організаціями різних віросповідань та конфесій, вирішенню спірних міжцерковних питань, проведенню богослужінь, релігійних обрядів, церемоній та процесій, паломництву віруючих;
проведенню благодійних акцій, інших заходів, спрямованих на розвиток етнічної самобутності національних меншин;
ремонту та реставрації культових будівель, які є пам’ятками культурної спадщини;
29) проводить аналіз:
стану та тенденцій, що відбуваються у релігійному та міжнаціональному середовищі області;
потреби у працівниках у сфері культури, охорони культурної спадщини та туризму;
фінансового забезпечення закладів культури і мистецтва області, здійснення видатків на охорону культурної спадщини;
30) подає МКІП пропозиції щодо:
формування державної політики у сфері культури та охорони культурної спадщини, туризму та діяльності курортів, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігій та захисту прав національних меншин, зокрема стосовно вдосконалення нормативно-правового регулювання у зазначеній сфері;
включення заходів регіональних програм з розвитку туризму до відповідних державних програм;
надання творчим колективам та установам статусу академічного та закладам (установам) культури і мистецтва статусу національного;
визнання осередків народних художніх промислів, що потребують особливої охорони, заповідними територіями народних художніх промислів;
відзначення працівників підприємств, установ та організацій у сфері культури, туризму та охорони культурної спадщини, членів обласних організацій національних творчих спілок, учасників аматорських колективів, майстрів народного мистецтва державними нагородами і відомчими відзнаками, застосовує інші форми заохочення;
занесення:
об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України та внесення змін до нього;
відповідної території до Списку історичних населених місць України;
музейних предметів Музейного фонду України до Державного реєстру національного культурного надбання;
31) бере участь у:
розробленні проєктів програм соціально-економічного розвитку, державних цільових і регіональних програм розвитку культури, охорони культурної спадщини, туризму, міжнаціональних відносин, релігій та захисту прав національних меншин, а також державної мовної політики;
реалізації міжнародних проєктів у сфері культури, охорони культурної спадщини, туризму, національних відносин;
організації та проведенні вітчизняних і міжнародних виставок, виставок-ярмарків, методичних і науково-практичних семінарів, конференцій тощо;
розробленні пропозицій щодо будівництва об’єктів культури, туризму, залученні інвестицій для розвитку культури, мистецтв та охорони культурної спадщини;
32) надає організаційно-методичну та консультативну допомогу підприємствам, установам та організаціям у сфері культури, охорони культурної спадщини, національних меншин та релігій щодо організації їх діяльності;
33) здійснює в установленому чинним законодавством порядку:
координацію діяльності підприємств, установ та організацій у сфері культури, туризму, охорони культурної спадщини, що перебувають у сфері управління обласної державної адміністрації, суб’єктів кінематографії, незалежно від форми власності;
функції замовника, укладає з цією метою договори про виявлення, дослідження, консервацію, реставрацію, реабілітацію, музеєфікацію, ремонт, пристосування об’єктів культурної спадщини та інші заходи щодо охорони культурної спадщини та туризму;
заходи щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників у сфері культури, мистецтва, охорони культурної спадщини та туризму;
попередній розгляд поданих на реєстрацію статутів (положень) релігійних громад, а також змін і доповнень до них, перевірку їх відповідності законодавству, видачі дублікатів статутних документів релігійних громад;
функції суб’єкта державної реєстрації юридичних осіб – релігійних організацій;
заходи щодо формування толерантності в українському суспільстві та запобігання розпалюванню міжетнічної ворожнечі, а також проявам дискримінації, нетерпимого ставлення до осіб за ознаками раси, етнічного походження, мовними ознаками;
заходи у межах своєї компетенції з реалізації положень Європейської хартії регіональних мов або мов меншин, координує діяльність, пов’язану з виконанням вимог її положення;
34) забезпечує:
доступ юридичних і фізичних осіб до інформації, що міститься у витягах з Державного реєстру нерухомих пам’яток України, а також надає інформацію щодо програм та проєктів змін у зонах охорони пам’яток культурної спадщини та в історичних ареалах населених місць;
захист об’єктів культурної спадщини від загрози знищення, руйнування або пошкодження;
функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя;
збирання та оброблення статистичних даних у сфері культури, туризму,
мистецтва та охорони культурної спадщини і контроль за їх достовірністю;
захист гарантованих Конституцією та законами України прав національних меншин, у тому числі проведення міжнародних, Всеукраїнських, регіональних заходів з питань міжнаціональних відносин;
ведення обліку (реєстру) релігійних організацій, що діють у регіоні, та культових будівель і приміщень, пристосованих під молитовні, що належать релігійним організаціям та/або використовуються ними;
35) визначає межі територій пам’яток культурної спадщини місцевого значення та затверджує їх зони охорони;
36) установлює режим використання пам’яток культурної спадщини місцевого значення, їх територій, зон охорони;
37) інформує МКІП про:
музеї, утворені у складі підприємств, установ та організацій, навчальних закладів державної і комунальної форми власності, в яких зберігаються музейні колекції та музейні предмети, що є державною власністю і належать до державної частини Музейного фонду України;
пошкодження, руйнування, загрозу або можливу загрозу пошкодження, руйнування пам’яток культурної спадщини;
38) організовує:
проведення фестивалів, конкурсів, оглядів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, виставок народних художніх промислів та інших заходів з питань, що належать до його повноважень;
надання інформаційних і правових послуг, методичної допомоги з питань культури, мистецтва, туризму, охорони культурної спадщини та цифрової трансформації;
39) погоджує:
програми та проєкти містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових, земляних робіт, виконання яких може позначитися на стані пам’яток культурної спадщини місцевого значення, їх територій, зон охорони;
проєкти землеустрою щодо відведення земельних ділянок відповідно до вимог Земельного кодексу України;
розміщення реклами на пам’ятках культурної спадщини місцевого значення в межах зон їх охорони;
відчуження або передачу пам’яток культурної спадщини місцевого значення їх власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління;
зайняття проповідницькою чи іншою канонічною діяльністю, виконання релігійних обрядів священнослужителями, релігійними проповідниками, наставниками, іншими представниками зарубіжних релігійних організацій, які є іноземними громадянами і тимчасово перебувають в Україні;
40) видає дозволи на:
проведення робіт на пам’ятках місцевого значення (крім пам’яток археології), їхніх територіях та в зонах охорони, на щойно виявлених об’єктах культурної спадщини та здійснює реєстрацію дозволів на проведення археологічних розвідок, розкопок;
відновлення земляних робіт;
41) здійснює контроль за збереженням і переміщенням культурних цінностей, включених до Державного реєстру національного культурного надбання, Музейного фонду і Національного архівного фонду;
42) забезпечує виготовлення, складання і передачу МКІП наукової документації з описами і фіксацією об’єктів культурної спадщини, а у разі надання дозволу на їх переміщення (перенесення) – демонтаж елементів, які становлять культурну цінність, з метою їх збереження;
43) реєструє дозволи на проведення археологічних розвідок, розкопок, а також досліджень решток життєдіяльності людини, що містяться під земною поверхнею, під водою;
44) видає розпорядження та приписи щодо охорони пам’яток культурної спадщини місцевого значення, припинення робіт на пам’ятках культурної спадщини, їх територіях та в зонах охорони, якщо ці роботи проводяться за відсутності затверджених або погоджених з відповідним органом охорони культурної спадщини програм та проєктів, передбачених Законом України “Про охорону культурної спадщини”, дозволів або з відхиленням від них;
45) укладає охоронні договори на пам’ятки культурної спадщини національного та місцевого значення;
46) застосовує фінансові санкції за порушення вимог Закону України “Про охорону культурної спадщини”;
47) здійснює нагляд та виконує функції замовника, укладення з цією метою контрактів на виявлення, дослідження, консервацію, реставрацію, реабілітацію, музеєфікацію, ремонт, пристосування об’єктів культурної спадщини та інші заходи щодо охорони культурної спадщини;
48) здійснює контроль за виконанням Закону України “Про охорону культурної спадщини”, інших нормативно-правових актів у сфері охорони культурної спадщини;
49) призначає відповідні охоронні заходи щодо пам’яток місцевого значення та їхніх територій у разі виникнення загрози їх руйнування або пошкодження внаслідок дії природних факторів або проведення будь-яких робіт;
50) вживає заходи до зміцнення міжнародних і міжрегіональних культурних зв’язків;
51) здійснює управління у порядку, встановленому законом, державними історико-культурними заповідниками “Межибіж” та “Самчики”;
52) веде облік музеїв, утворених у складі підприємств, установ та організацій, навчальних закладів;
53) сприяє закордонним українцям у задоволенні їх мовних і культурних потреб;
54) роз’яснює через засоби масової інформації зміст державної політики у сфері культури, туризму та курортів, охорони культурної спадщини та державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігій та захисту прав національних меншин;
55) подає інформацію для внесення до бази даних Державного реєстру виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів;
56) розробляє заходи щодо збереження культурного та мовного розвитку національних меншин області;
57) забезпечує впровадження ефективних механізмів комунікації між обласною державною адміністрацією та інститутами громадянського суспільства, науковцями, експертами з питань, що належать до компетенції Департаменту;
58) аналізує та прогнозує розвиток суспільно-політичних процесів у регіоні, розглядає питання, пов’язані з реалізацією державної політики на території області, готує інформаційно-аналітичні матеріали та подає відповідні пропозиції голові Хмельницької обласної державної адміністрації;
59) готує інформаційні довідки про суспільно-політичну ситуацію в області та подає їх Офісу Президента України, Кабінету Міністрів України, Раді національної безпеки і оборони України;
60) забезпечує моніторинг громадсько-політичних настроїв населення та оцінку суспільно-політичної ситуації у регіоні;
61) готує пропозиції щодо залучення інститутів громадянського суспільства до вирішення соціально-економічних проблем регіону;
62) готує пропозиції щодо здійснення обласною державною адміністрацією заходів з метою створення належних умов для діяльності інститутів громадянського суспільства в області;
63) забезпечує розробку та координацію реалізації обласної цільової програми сприяння розвитку громадянського суспільства;
64) готує пропозиції щодо залучення обласною державною адміністрацією інститутів громадянського суспільства до формування та реалізації державної та регіональної політики;
65) організовує з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації публічні заходи за участі представників інститутів громадянського суспільства;
66) забезпечує координацію та методичну підтримку взаємодії структурних підрозділів обласної державної адміністрації з представниками інститутів громадянського суспільства;
67) координує виконання обласною державною адміністрацією Плану заходів з упровадження Ініціативи “Партнерство “Відкритий Уряд”;
68) координує реалізацію обласного плану заходів з реалізації Ініціативи “Партнерство “Відкритий Уряд”;
69) забезпечує підготовку, за участю інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, річного орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю;
70) координує та надає методичну підтримку структурним підрозділам обласної державної адміністрації щодо сприяння проведенню громадської експертизи її діяльності;
71) забезпечує підготовку та проведення разом з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації публічних громадських обговорень;
72) забезпечує щомісячне подання Кабінету Міністрів України інформації про заплановані обласною державною адміністрацією заходи з проведення консультацій з громадськістю;
73) забезпечує щоквартальне подання Кабінету Міністрів України інформації про проведені обласною державною адміністрацією заходи щодо консультацій з громадськістю;
74) готує пропозиції щодо підтримки соціально значущих ініціатив інститутів громадянського суспільства у регіоні;
75) організовує просвітницькі кампанії для різних верств населення, інститутів громадянського суспільства з метою ознайомлення їх з механізмами участі у формуванні та реалізації державної та регіональної політики;
76) здійснює організаційно-правове забезпечення діяльності громадської ради при обласній державній адміністрації та інших консультативно-дорадчих органів, які діють на підставі розпоряджень голови обласної державної адміністрації та належать до компетенції Департаменту;
77) забезпечує супроводження рубрик “Консультації з громадськістю” та “Громадська рада” офіційного вебсайту обласної державної адміністрації;
78) організовує вивчення громадської думки щодо діяльності обласної державної адміністрації та інших місцевих органів виконавчої влади, проблемних питань на території області, готує пропозиції за результатами відповідних досліджень;
79) здійснює моніторинг проведення мирних зібрань і протестних акцій, організовує разом з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації взаємодію з їх учасниками, розгляд їх вимог;
80) надає методичну і практичну допомогу іншим структурним підрозділам обласної державної адміністрації, районним державним адміністраціям з питань, що належать до компетенції Департаменту;
81) бере участь у підготовці матеріалів для засобів масової інформації щодо діяльності голови обласної державної адміністрації, а також сприяє їх поширенню, організовує брифінги та пресконференції;
82) організовує розробку, виготовлення та розповсюдження інформаційно-презентаційної продукції;
83) забезпечує реалізацію державної політики у сфері інформації і видавничої справи;
84) сприяє безперешкодній діяльності засобів масової інформації та утвердженню свободи слова;
85) проводить у встановленому чинним законодавством порядку моніторинг дотримання засобами масової інформації та суб’єктами видавничої справи законодавства з питань, що належать до компетенції Департаменту, вносить пропозиції щодо вдосконалення питань формування державної політики у сфері інформації і видавничої справи;
86) аналізує та узагальнює інформацію про ситуацію в інформаційному просторі регіону шляхом моніторингу інтернет-ресурсів та засобів масової інформації;
87) забезпечує оприлюднення інформації про аспекти соціально-економічного та культурного розвитку області, діяльність обласної державної адміністрації у засобах масової інформації;
88) взаємодіє з органами виконавчої влади та місцевими друкованими і аудіовізуальними засобами масової інформації, проводить пресконференції, брифінги, тематичні зустрічі з журналістами, поширює інформаційні матеріали тощо;
89) проводить акредитацію журналістів та працівників засобів масової інформації при обласній державній адміністрації;
90) забезпечує висвітлення в засобах масової інформації участі керівництва обласної державної адміністрації у засіданнях, “круглих столах”, “гарячих лініях”, готує у межах своїх повноважень інформаційно-аналітичні матеріали;
91) розробляє та здійснює заходи, спрямовані на розвиток місцевої інформаційної інфраструктури, видавничої сфери;
92) надає місцевим засобам масової інформації, суб’єктам видавничої справи всіх форм власності методичну, організаційну, практичну та консультаційну допомогу з питань, що належать до його компетенції;
93) забезпечує інформаційне наповнення рубрик “Новини” та “Повідомлення” офіційного вебсайту обласної державної адміністрації про суспільно-політичний, соціально-економічний, культурний, науково-технічний розвиток області
та держави в цілому, надає аналогічні матеріали для Урядового порталу;
94) сприяє висвітленню засобами масової інформації діяльності Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади;
95) організовує та проводить конференції, семінари, наради та інші заходи з питань, що належать до його компетенції, для представників засобів масової інформації та видавництв;
96) забезпечує разом з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації співпрацю з представниками засобів масової інформації для висвітлення діяльності обласної державної адміністрації у відповідних сферах життєдіяльності;
97) вносить пропозиції щодо визначення пріоритетів державної політики у сфері інформації;
98) сприяє самоорганізації журналістів;
99) вносить пропозиції щодо удосконалення законодавства з питань діяльності суб’єктів підприємництва у сфері інформації та видавничій справі;
100) вживає, у межах повноважень, заходів для забезпечення розвитку і функціонування української мови у сфері інформації та видавничої справи;
101) сприяє забезпеченню підвищення кваліфікації працівників інформаційної сфери;
102) бере участь у розробленні та виконанні науково-технічних, інвестиційних програм розвитку сфери інформації та видавничої справи;
103) вживає у межах повноважень заходів до активізації зовнішньоекономічного співробітництва, захисту вітчизняних виробників інформаційної
продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках;
104) бере участь в організації міжнародних заходів, пов’язаних з діяльністю у сфері інформації і видавничій справі;
105) сприяє забезпеченню інформаційного супроводження процесів європейської інтеграції;
106) вносить пропозицій щодо відзначення державними нагородами України представників інформаційної сфери та громадськості;
107) бере участь у реалізації державної інформаційної політики, забезпеченні інформування громадськості з питань, що належать до сфери управління облдержадміністрації, шляхом використання інформаційно-комунікаційних технологій;
108) здійснює моніторинг стану цифровізації та інформатизації регіону;
109) координує та організовує роботу щодо підвищення рівня цифровізації, а саме:
розробляє проєкти Плану дій цифрової трансформації області та відповідної обласної програми (згідно з пропозиціями структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування, громадянського суспільства, бізнесу, IT-компаній);
готує та подає на розгляд керівництва облдержадміністрації пропозиції з підвищення рівня цифровізації регіону та зниження (усунення) “цифрової нерівності”, розвитку діджиталізації, а також узагальнює пропозиції місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадянського суспільства, бізнесу з цього питання;
координує впровадження на території області державних проєктів з цифрової трансформації та IT-платформ;
сприяє розвитку та впровадженню інструментів електронного урядування та електронної демократії (електронних консультацій, електронних петицій, електронних звернень тощо), популяризації процесу діджиталізації та цифровізації на території регіону;
координує надання облдержадміністрацією адміністративних та інших епослуг через офіційний вебсайт органу виконавчої влади, сприяє підвищенню рівня надання та доступності цих послуг ;
організовує через офіційний вебсайт облдержадміністрації доступ до урядових порталів;
ініціює та бере участь у пошуку, розробці та впровадженні нових інформаційних ресурсів та IT-платформ (спільно з відділом інформаційно-компʼютерного забезпечення апарату облдержадміністрації, провідними IT-компаніями області);
бере участь (у межах повноважень) у створенні регіональної, галузевої інформаційної інфраструктури;
110) організовує іміджеві інформаційні кампанії на території області;
111) проводить організаційно-методичну діяльність щодо реалізації основних засад державної інформаційної політики та цифрової трансформації в області;
112) здійснює інші передбачені законом повноваження.

6. Департамент для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:
1) одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб документи і матеріали з питань, необхідних для виконання покладених на нього завдань;
2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);
3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи обласної державної адміністрації;
4) користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;
5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції, утворювати експертні та консультативні ради, робочі групи з питань, що належать до його компетенції.

7. Департамент в установленому законодавством порядку та у межах своїх повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом Хмельницької обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

8. Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади головою Хмельницької обласної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з МКІП.

9. Директор Департаменту:
здійснює керівництво Департаментом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі;
подає на затвердження голові обласної державної адміністрації положення про Департамент;
затверджує посадові інструкції працівників Департаменту та розподіляє обов’язки між ними;
планує роботу Департаменту, вносить пропозиції щодо формування планів роботи обласної держадміністрації;
вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Департаменту;
звітує перед головою обласної державної адміністрації про виконання покладених на Департамент завдань та затверджених планів роботи;
може входити до складу колегії обласної державної адміністрації;
вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії обласної державної адміністрації питань, що належать до компетенції Департаменту, та розробляє проєкти відповідних рішень;
може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;
представляє інтереси Департаменту у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями за дорученням керівництва обласної державної адміністрації;
видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.
Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації у Центрально-Західному Міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Хмельницький);
подає на затвердження голові обласної державної адміністрації проєкти кошторису та штатного розпису Департаменту в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;
розпоряджається коштами в межах затвердженого головою обласної державної адміністрації кошторису Департаменту;
здійснює добір кадрів;
організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Департаменту;
проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Департаменту;
забезпечує дотримання працівниками Департаменту правил внутрішнього службового розпорядку та виконавської дисципліни;
виконує функції головного розпорядника коштів для закладів культури і
мистецтва, що фінансуються з обласного бюджету;
здійснює інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

10. Директор Департамент здійснює визначені Законом України “Про державну службу” повноваження керівника державної служби у Департаменті.

11. Накази директора Департаменту, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою обласної державної адміністрації, МКІП.

12. Директор Департаменту має заступника, який призначаються на посаду та звільняються з посади директором Департаменту відповідно до законодавства про державну службу.

13. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Департаменту визначає голова обласної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

14. Штатний розпис та кошторис Департаменту затверджує голова обласної державної адміністрації за пропозицією директора Департаменту відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228.

15. Департамент є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державної казначейської служби, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, власні бланки.

Керівник апарату
адміністрації                                                                                                                              Оксана ВЖЕШНЕВСЬКА