Хмельницька
обласна державна адміністрація

 Офіційне інтернет-представництво

18.04.2019 — 18:41
Основні функції

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови обласної
державної адміністрації
22.04.2016 № 191/2016-р

П О Л О Ж Е Н Н Я
про управління з питань цивільного захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації у новій редакції

1. Управління з питань цивільного захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації (далі – управління), створено шляхом перейменування управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Хмельницької обласної державної адміністрації, є правонаступником усіх його майнових та немайнових прав та зобов’язань. Управління є структурним підрозділом обласної державної адміністрації, входить до її складу і в межах території області забезпечує виконання покладених на нього завдань.
Управління є органом управління обласної територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту населення і територій (далі – обласна підсистема цивільного захисту).

2. Управління підпорядковується голові обласної державної адміністрації, є підзвітним і підконтрольним Державній службі України з надзвичайних ситуацій (далі – ДСНС).

3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, а також цим Положенням.

4. Основним завданням управління є забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного захисту на території області.

5. Управління відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

5.1. Організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень голови обласної державної адміністрації у сфері цивільного захисту та здійснює контроль за їх реалізацією.

5.2. Забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб.

5.3. Аналізує стан та тенденції техногенної та природної безпеки в області, здійснює у межах своїх повноважень збір, накопичення, обробку, аналіз і оприлюднення інформації, вживає заходів до усунення виявлених у цій сфері недоліків.

5.4. Бере участь у підготовці пропозицій до проектів державних і обласних програм щодо вдосконалення організації цивільного захисту, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій.

5.5. Вносить пропозиції щодо проектів Державного бюджету України та обласного бюджету, витрат на розвиток і функціонування органів управління та сил обласної підсистеми цивільного захисту, системи зв’язку та централізованого оповіщення.

5.6. Забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів.

5.7. Бере участь у підготовці заходів щодо підтримання готовності органів управління та сил обласної підсистеми цивільного захисту до дій за призначенням у мирний час та в особливий період.

5.8. Розробляє проекти розпоряджень голови обласної державної адміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації заходів у сфері цивільного захисту та здійснює контроль за їх реалізацією.

5.9. Бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади.

5.10. Бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи обласної державної адміністрації.

5.11. Бере участь у підготовці звітів голови обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесії обласної ради.

5.12. Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові обласної державної адміністрації;

5.13. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

5.14. Готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у сфері реалізації та планування заходів у межах своїх повноважень.

5.15. Розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян.

5.16. Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад.

5.17. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої воно є.

5.18. Постійно інформує населення про стан техногенної та природної безпеки в області та про стан здійснення визначених законодавством повноважень.

5.19. Контролює органи місцевого самоврядування та органи місцевої виконавчої влади з питань забезпечення виконання заходів у сфері цивільного захисту населення та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади, координує діяльність структурних підрозділів та фахівців з питань цивільного захисту населення районних державних адміністрацій та сил обласної підсистеми цивільного захисту щодо виконання законодавства у сфері цивільного захисту та запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, ліквідації їх наслідків.

5.20. Здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування.

5.21. Забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, територіальної оборони та здійснення заходів з антитерористичної діяльності, дотримання вимог законодавства з охорони праці та пожежної безпеки.

5.22. Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.

5.23. Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.

5.24. Бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів).

5.25. Забезпечує захист персональних даних.

5.26. Планує та забезпечує виконання заходів щодо евакуації населення із зон надзвичайних ситуацій та зон можливих бойових дій у мирний час та в особливий період.

5.27. Утримує на балансі склади для зберігання майна цивільного захисту, засоби радіаційно-хімічного захисту та паливо-мастильні матеріали регіонального матеріального резерву, а також запасні пункти управління обласної державної адміністрації і здійснює планування їх фінансового забезпечення.

5.28. Забезпечує здійснення разом з іншими органами управління обласної підсистеми цивільного захисту інформаційного забезпечення, упровадження сучасних інформаційних технологій та створення банків даних з питань цивільного захисту населення.

5.29. Організовує розроблення і реалізацію заходів щодо вдосконалення структури цивільного захисту, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, реагування на них, ліквідації їх наслідків, захисту та життєзабезпечення постраждалого населення.

5.30. Готує пропозиції голові обласної державної адміністрації щодо утворення та складу спеціальних комісій та штабів з ліквідації надзвичайних ситуацій та їх оперативних груп, бере участь у їх роботі.

5.31. Організовує роботу із забезпечення постійної готовності системи зв’язку та централізованого оповіщення цивільного захисту області, забезпечує оповіщення керівного складу органів управління та сил обласної підсистеми цивільного захисту, населення про загрозу виникнення та виникнення надзвичайної ситуації, отримання та доведення до місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування розпоряджень про переведення обласної підсистеми цивільного захисту у вищі ступені готовності.

5.32. Здійснює організаційне, інформаційне та методичне забезпечення діяльності комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій обласної державної адміністрації, її мобільної оперативної групи, є її робочим органом (секретаріатом).

5.33. Забезпечує роботу обласної евакуаційної комісії, планування та проведення евакуаційних заходів, здійснює контроль за організацією роботи евакуаційних органів на території області.

5.34. Організовує та в установленому порядку здійснює контроль за створенням, накопиченням, розподілом та цільовим використанням матеріальних резервів для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків.

5.35. Сприяє під час проведення робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій застосуванню за призначенням сил Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, спеціалізованих та невоєнізованих формувань.

5.36. Організовує роботу з планування укриття населення у захисних спорудах, веде їх облік, контролює стан утримання таких споруд, бере участь у роботі комісії з питань визначення їх стану.

5.37. Разом з територіальним підрозділом ДСНС України в області: планує та бере участь у проведенні перевірок готовності органів управління та сил обласної підсистеми цивільного захисту до виконання покладених на них завдань; формує державне замовлення на матеріально-технічні засоби, необхідні для потреб органів управління та сил обласної підсистеми цивільного захисту; подає голові обласної державної адміністрації пропозиції щодо потреби в засобах радіаційного і хімічного захисту для забезпечення непрацюючого населення і сил обласної підсистеми цивільного захисту, а також щодо місць їх зберігання.

5.38. Організовує накопичення та зберігання засобів радіаційного і хімічного захисту для забезпечення непрацюючого населення і сил обласної підсистеми цивільного захисту та їх своєчасну видачу під час загрози виникнення або виникнення радіаційних і хімічних аварій та в особливий період.

5.39. Готує та вносить на розгляд голови обласної державної адміністраціїпропозиції щодо оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної ситуації у разі її виникнення.

5.40. Вносить на розгляд голови обласної державної адміністрації пропозиції щодо погодження проекту плану проведення потенційно небезпечних заходів за участю особового складу Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів з використанням озброєння і військової техніки за умови присутності цивільного населення, організовує під час розроблення та виконання такого плану взаємодію з органами військового управління.

5.41. Організовує роботу розрахунково-аналітичних груп та постів радіаційного та хімічного спостереження з оцінки радіаційного і хімічного стану в умовах надзвичайних ситуацій та в особливий період.

5.42. Здійснює заходи з організації та проведення підготовки органів управління та сил обласної підсистеми цивільного захисту, населення до дій у надзвичайних ситуаціях у мирний час та в особливий період, зокрема підготовки учнів і студентів з питань безпеки життєдіяльності та цивільного захисту.

5.43. Здійснює інші передбачені законом повноваження.

6. Управління для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

6.1. Одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів облдержадміністрації, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності, та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

6.2. Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань та організацій (за згодою).

6.3. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи обласної державної адміністрації у сфері цивільного захисту.

6.4. Користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.

6.5. Скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції.

7. Управління в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом обласної державної адміністрації, районними державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

8. Управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади головою обласної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з ДСНС в установленому законодавством порядку.
Начальник управління є заступником начальника цивільного захисту області.

9. Начальник управління:

9.1. Здійснює керівництво управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в управлінні.

9.2. Подає на затвердження голові обласної державної адміністрації положення про управління.

9.3. Затверджує посадові інструкції працівників управління та розподіляє обов’язки між ними.

9.4. Планує роботу управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи облдержадміністрації.

9.5. Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління.

9.6. Звітує перед головою облдержадміністрації про виконання покладених на управління завдань та затверджених планів роботи.

9.7. Може входити до складу колегії облдержадміністрації.

9.8. Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції управління, та розробляє проекти відповідних рішень.

9.9. Може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування.

9.10. Представляє за дорученням керівництва облдержадміністрації інтереси управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

9.11. Видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.
Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації у Головному територіальному управлінні юстиції у Хмельницькій області.

9.12. Подає на затвердження голові облдержадміністрації проекти кошторису та штатного розпису управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників.

9.13. Розпоряджається коштами у межах затвердженого головою облдержадміністрації кошторису управління.

9.14. Здійснює добір кадрів.

9.15. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців управління.

9.16. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень управління.

9.17. Забезпечує дотримання працівниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.

9.18. Здійснює інші повноваження, визначені законом.

10. Начальник управління має заступника, який призначається на посаду та звільняється з посади головою облдержадміністрації за поданням начальника управління.

11. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників управління визначає голова облдержадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

12. Штатний розпис та кошторис управління затверджує голова облдержадміністрації за пропозиціями начальника управління відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228.

13. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Держказначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

Заступник голови адміністрації                                                                                                                  В. Кальніченко