20.01.2016 — 14:13
Основні функції

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ містобудування та архітектури
обласної державної адміністрації

1. Відділ містобудування та архітектури обласної державної адміністрації (далі – відділ) є структурним підрозділом обласної державної адміністрації, утворюється головою обласної державної адміністрації. Відділ у межах області забезпечує виконання покладених на нього завдань.
2. Відділ підпорядкований голові обласної державної адміністрації, а також підзвітний і підконтрольний Міністерству регіонального розвитку, житлово-комунального господарства та будівництва України (далі – Мінрегіон України).
3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Мінрегіону України, центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у сфері містобудування та архітектури, іншими актами законодавства, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, а також цим положенням.
4. Основним завданням відділу є забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури на території області.
5. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
5.1. Організовує виконання Конституції України і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень голови обласної державної адміністрації та здійснює контроль за їх реалізацією.
5.2. Забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб.
5.3. Бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку області та проектів обласного бюджету відповідно до компетенції.
5.4. Надає адміністративні послуги.
5.5. Розробляє проекти розпоряджень голови обласної державної адмі­ністрації з питань містобудування та архітектури.
5.6. Бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади.
5.7. Бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними роз­робниками яких є інші структурні підрозділи обласної державної адміністрації.
5.8. Бере участь у підготовці звітів голови обласної державної адмі­ністрації для їх розгляду на сесії обласної ради.
5.9. Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові обласної державної адміністрації.
5.10. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.
5.11. Готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморан­думів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повнова­жень.
5.12. Розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян.
5.13. Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад.
5.14. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є.
5.15. Постійно інформує населення про стан здійснення визначених зако­ном повноважень.
5.16. Контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів вико­навчої влади.
5.17. Здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самовря­дування.
5.18. Забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобіліза­ційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законо­давства з охорони праці, пожежної безпеки.
5.19. Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та вико­ристання архівних документів.
5.20. Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.
5.21. Забезпечує захист персональних даних.
5.22. Бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів).
5.23. Здійснює передбачені законом наступні галузеві повноваження у сфері містобудування та архітектури:
підготовка рішень щодо планування території на регіональному рівні;
організація розроблення і подання на затвердження обласної ради містобудівних програм;
організація підготовки комплексних висновків щодо інвестиційних місто­будівних програм;
підготовка пропозицій до програм економічного та соціального розвитку області і подання їх на розгляд до обласної державної адміністрації та щодо розроблення, коригування показників і затвердження схеми планування території області;
здійснення моніторингу реалізації схеми планування території області; стану розроблення, оновлення містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях; забудови та іншого використання територій;
визначення державних інтересів для їх врахування під час розроблення містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях;
забезпечення додержання законодавства у сфері містобудування та архі­тектури, державних стандартів, норм і правил при реалізації затвердженої місто­будівної документації;
сприяння розробленню, проведенню експертизи містобудівної докумен­тації для територій і населених пунктів області;
розгляд пропозицій органів місцевого самоврядування стосовно встанов­лення та зміни меж населених пунктів області, підготовка висновків щодо їх затвердження в установленому законодавством порядку;
у межах компетенції, на підставі проектних рішень містобудівної доку­ментації регіонального рівня, участь у підготовці пропозицій щодо удоско­налення адміністративно-територіального устрою області;
сприяння узгодженню інтересів територіальних громад у разі виникнення розбіжностей при вирішенні питань планування територій на відповідному рівні;
підготовка пропозицій щодо встановлення режиму забудови територій, визначених для містобудівних потреб, у разі відсутності адміністративного району;
сприяння органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідної території у межах своїх повноважень;
забезпечення контролю в установленому порядку діяльності виконавчих органів сільських, селищних, міських рад з питань делегованих повноважень, передбачених підпунктом “б” частини першої статті 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”;
координація діяльності: уповноважених органів містобудування та архі­тектури районних державних адміністрацій, міст обласного значення з питань планування та забудови територій на місцевому рівні, методичне і нормативне забезпечення їх роботи; суб’єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території області, поліпшення їх архітектурного вигляду, збереження традиційного характеру середовища і об’єктів архітектурної та містобудівної спадщини; підприємств, установ та організацій, які виконують роботи, надають послуги у сфері містобудування та архітектури;
співпраця з органами державного архітектурно-будівельного контролю з питань самочинно збудованих об’єктів містобудування;
інформування населення про плани розміщення найважливіших місто­будівних, промислових, енергетичних і транспортних комплексів;
забезпечення ведення містобудівного кадастру на обласному та район­ному рівнях, рівні обласного центру та міст обласного значення;
сприяння створенню та оновленню картографічної основи території області;
організація та забезпечення виконання робіт з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів, містобудівної документації, топог­рафо-геодезичних матеріалів;
організація проведення в установленому порядку архітектурних та містобудівних конкурсів;
сприяння діяльності місцевих організацій творчих спілок у сфері містобу­дування та архітектури.
5.24. Здійснює інші передбачені законом повноваження.
6. Відділ для здійснення повноважень та виконання завдань, що визна­чені, має право:
6.1. Одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
6.2. Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні та розгляді  окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою).
6.3. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи обласної державної адміністрації у галузі містобудування та архітектури.
6.4. Користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спе­ціального зв’язку та іншими технічними засобами.
6.5. Скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції.
7. Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повно­важень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіаль­ними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодич­ності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.
8. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою обласної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з Мінрегіоном України.
9. Начальник відділу:
9.1. Начальник відділу відповідно до статті 14 Закону України “Про архітектурну діяльність” за посадою є головним архітектором області, а також головою архітектурно-містобудівної ради.
9.2. Здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі.
9.3. Подає на затвердження голові обласної державної адміністрації Положення про відділ.
9.4. Затверджує посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов’язки між ними.
9.5. Планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи обласної державної адміністрації.
9.6. Вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу.
9.7. Звітує перед головою обласної державної адміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи.
9.8. Може входити до складу колегії обласної державної адміністрації.
9.9. Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії обласної державної адміністрації питань, що належать до компетенції відділу, та розробляє проекти відповідних рішень.
9.10. Може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування.
9.11. Представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структур­ними підрозділами обласної державної адміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самовряду­вання, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керів­ництва обласної державної адміністрації.
9.12. Видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.
Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають дер­жавній реєстрації в Головному управлінні юстиції в області.
9.13. Подає на затвердження голові обласної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису відділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників.
9.14. Розпоряджається коштами у межах затвердженого головою обласної державної адміністрації кошторису відділу.
9.15. Здійснює добір кадрів.
9.16. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців відділу.
9.17. Призначає на посади та звільняє з посад у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців підрозділу.
9.18. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу.
9.19. Забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.
9.20. Здійснює інші повноваження, визначені законодавством.
10. Накази начальника відділу, що суперечать Конституції України та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасо­вані головою обласної державної адміністрації, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.
11. З метою колегіального та професійного розгляду містобудівних та архітектурних рішень при відділі відповідно до Типового положення про архітектурно-містобудівні ради, затвердженого наказом Мінрегіону України від 07 липня 2011 року № 108, зареєстрованим у Мін’юсті України 22 липня 2011 року за № 903/19641, утворюється архітектурно-містобудівна рада як дорадчий орган, що діє на громадських засадах.
12. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників відділу визна­чається головою обласної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.
13. Штатний розпис та кошторис відділу затверджується головою обласної державної адміністрації за пропозиціями начальника відділу відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228.
14. Відділ є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки у Головному управлінні Державної казначейської служби в області, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найме­нуванням, власні бланки.

 

Заступник голови
адміністрації

В.Галищук