Хмельницька
обласна державна адміністрація

 Офіційне інтернет-представництво

12.01.2016 — 11:25
Основні функції

Затверджено
розпорядженням голови обласної
державної адміністрації
30.07.2015 №346/2015-р

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури Хмельницької обласної державної адміністрації

 1. Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури

Хмельницької обласної державної адміністрації (далі – Департамент) створено шляхом злиття Департаменту економічного розвитку і торгівлі Хмельницької обласної державної адміністрації та управління інфраструктури та туризму Хмельницької обласної державної адміністрації і є правонаступником усіх їх майнових та немайнових прав та зобов’язань.
Департамент є структурним підрозділом обласної державної адміні­страції, та, у межах Хмельницької області, забезпечує виконання покладених на нього завдань з питань реалізації єдиної державної політики економічного і соціального розвитку, цінової, інвестиційної, регіональної політики, зовніш­ньоекономічної політики і розвитку міжнародного регіонального співробіт­ництва, державної політики у сфері торгівлі, державної політики з питань розвитку підприємництва, транспорту та інфраструктури.
Департамент здійснює повноваження обласної державної адміністрації щодо державної регуляторної політики.

 1. Департамент підпорядкований голові обласної державної адміністра­ції, а

також підзвітний і підконтрольний Міністерству економічного розвитку і торгівлі України (далі – Мінекономрозвитку), Міністерству інфраструктури України (далі – Мінінфраструктури), а в частині зовнішніх зносин – Міністер­ству закордонних справ України (далі – МЗС).

 1. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами

України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Мінекономрозвитку, Мінінфраструктури, Міненерговугілля, МЗС, інших цен­тральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови обласної дер­жавної адміністрації, а також цим Положенням.

 1. Основними завданнями Департаменту є забезпечення реалізації на території

області:
державної політики економічного і соціального розвитку;
державної цінової політики;
державної промислової політики;
державної регіональної політики;
державної політики у сфері інвестиційної діяльності та державно-приватного партнерства;
державної політики з питань розвитку підприємництва;
державної регуляторної політики, ліцензування, дозвільної системи;
державної політики у сфері торгівлі та побутових послуг;
державної політики у сфері управління об’єктами державної власності, у тому числі корпоративними правами держави;
єдиної державної зовнішньоекономічної політики та міжнародного спів­робітництва.

 1. Департамент відповідно до визначених повноважень виконує такі завдання:
  1. Організовує виконання Конституції і законів України, актів Прези­дентаУкраїни, Кабінету Міністрів України, наказів Мінекономрозвитку, Мін­інфраструктури, Міненерговугілля та МЗС, здійснює контроль за їх реалі­зацією.
  2. Забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інте­ресів

фізичних та юридичних осіб.

  1. Надає адміністративні послуги.
  2. Бере участь в організаційно-методичному забезпеченні діяльності суб’єктів надання адміністративних послуг, центрів надання адміністративних послуг та їх адміністраторів.
  3. Аналізує стан і тенденції соціально-економічного розвитку, секторів та галузей економіки області та її адміністративно-територіальних одиниць, проводить оцінку внутрішньорегіональної диференціації економічного і соці­ального розвитку регіону.
  4. Розробляє проекти регіональної стратегії розвитку та планів її вико­нання, забезпечує координацію виконання регіональної стратегії розвитку та підготовку звітів про її виконання.
  5. Бере участь у розробленні проектів прогнозів економічного і со­ціального розвитку України на середньо- та короткостроковий період і загаль­нодержавних програм економічного, соціального розвитку, інших державних цільових програм, забезпечує координацію виконання завдань, визначених цими програмами, на території області.
  6. Розробляє прогнози економічного і соціального розвитку області на середньостроковий період та програми її економічного і соціального розвитку на короткостроковий період, а також проекти державних цільових програм, метою яких є розв’язання проблем розвитку області.
  7. Забезпечує контроль за виконанням показників програм економіч­ного і соціального розвитку області на короткостроковий період.
  8. Розробляє в установленому порядку пропозиції щодо вступу до відповідних об’єднань єврорегіонального співробітництва та реалізації спіль-

них з іншими суб’єктами транскордонного співробітництва проектів (про­грам).

  1. Розробляє та надсилає проекти програм транскордонного співробіт­ництва центральним органам виконавчої влади, відповідальним за реалізацію державної політики у відповідній сфері (для підготовки у межах їх повно­важень експертних висновків стосовно доцільності надання державної фі­нансової підтримки реалізації проектів), та Мінекономрозвитку для надання відповідної державної фінансової підтримки.
  2. Проводить моніторинг впливу на економіку цінової (тарифної) політики на регіональному ринку товарів і послуг, аналізує стан ціноутворення у відповідних сферах цінового (тарифного) регулювання, його вплив на еко­номічний та соціальний розвиток регіону.
  3. Розробляє та організовує реалізацію заходів, спрямованих на наро­щування інвестиційних ресурсів, створення сприятливого інвестиційного клі­мату.
  4. Готує пропозиції щодо:

погодження інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки;
надання за рахунок коштів місцевого бюджету державної підтримки суб’єктам інвестиційної діяльності, які реалізують інвестиційні проекти у пріо­ритетних галузях економіки;
створення і забезпечення функціонування спеціальних економічних зон, запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку.

  1. Аналізує економічні та соціальні наслідки функціонування спе­ціальних економічних зон і територій пріоритетного розвитку та подає Мін­економрозвитку відповідну інформацію.
  2. Розробляє та організовує виконання державних цільових програм у промисловому секторі економіки.
  3. Сприяє організації виробництва сировини та продуктів дитячого, дієтичного та профілактичного харчування.
  4. Організовує роботу щодо розроблення і здійснення заходів для покращення інвестиційного та інноваційного клімату регіону у відповідних сферах.
  5. Організовує роботу щодо визначення поточної та перспективної потреби у послугах та роботах, що надаються та виконуються суб’єктами підприємництва галузі транспорту.
  6. Організовує роботу з надання пропозицій до нормативно-правових актів щодо стратегічного планування розвитку у сферах транспорту, дорож­нього господарства, зв’язку, діяльності курортів, мінеральних ресурсів.
  7. Сприяє створенню належних умов для доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів фізичного оточення та транспорту за­гального користування для перевезення пасажирів.
  8. Здійснює аналіз стану і тенденцій розвитку сфер транспорту, до­рожнього господарства, діяльності курортів регіону, мінеральних ресурсів, зв’язку, бере участь у визначенні пріоритетів розвитку відповідних сфер, а також формуванні напрямів інвестиційної політики та підготовки пропозицій із зазначених питань, спрямованих на забезпечення сталого розвитку області та організацію надання послуг, підвищення їх якості та конкурентоспромож­ності.
  9. Готує пропозиції щодо реформування і розвитку сфер транспорту, дорожнього господарства, діяльності курортів регіону, мінеральних ресурсів, зв’язку, спрямованих на виконання законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, та забезпечення здійснення заходів для їх реа­лізації.
  10. Розробляє проекти нормативно-правових актів у сферах транс­порту, дорожнього господарства, діяльності курортів регіону, мінеральних ре­сурсів, зв’язку у законодавчо визначених випадках.
  11. Здійснює спільно з відповідними організаціями заходи, спрямовані на забезпечення безпеки руху на всіх видах транспорту і шляхах сполучення, зменшення шкідливого впливу діяльності транспорту на навколишнє природне середовище.
  12. Здійснює підготовку пропозицій щодо вдосконалення маршрутної мережі міжміських та приміських автобусних маршрутів загального користу­вання, проведення конкурсів з метою розвитку конкуренції на ринку пасажир­ських транспортних послуг та вибору на конкурсних засадах юридичних або фізичних осіб (автомобільних перевізників), які спроможні забезпечувати на­лежну якість обслуговування перевезень пасажирів на автобусних маршрутах загального користування відповідно до вимог законодавства України.
  13. Сприяє розвитку регіонального ринку транспортних послуг, коор­динації роботи окремих видів транспорту.
  14. Бере участь у підготовці пропозицій щодо визначення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності.
  15. Розробляє проекти регіональних та місцевих програм розвитку ма­лого і середнього підприємництва, забезпечує їх виконання, здійснює моніто­ринг виконання таких програм.
  16. Сприяє формуванню інфраструктури підтримки малого і середньо­го підприємництва.
  17. Бере участь у розробленні пропозицій щодо забезпечення сприят­ливих умов діяльності підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування.
  18. Сприяє розвитку міжрегіонального співробітництва суб’єктів ма­лого і середнього підприємництва.
  19. Бере участь у забезпеченні реалізації єдиної інформаційної полі­тики з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності.
  20. Відповідно до статті 6 Закону України “Про управління об’єктами державної власності” забезпечує виконання обласною державною адміністра­цією повноважень уповноваженого органу управління щодо підприємств, уста­нов, організацій, які належать до сфери її управління, та подає Мінеконом­розвитку інформацію щодо:

фінансово-господарської діяльності кожного окремого суб’єкта господа-
рювання державного сектору економіки, який належить до сфери управління обласної державної адміністрації;
стану об’єктів державної власності, у тому числі корпоративних прав держави, які належать до сфери управління обласної державної адміністрації;
виконання стратегічних планів розвитку державних підприємств, дер­жавних акціонерних товариств, управління корпоративними правами або кон­троль за діяльністю яких здійснюється обласною державною адміністрацією.

  1. Забезпечує нагляд за реалізацією проектів (програм) міжнародної технічної допомоги та визначає координатора проекту.
  2. Бере участь у розробленні стратегічних і програмних документів з питань залучення зовнішньої допомоги ЄС відповідно до пріоритетних на­прямів економічного і соціального розвитку України.
  3. Бере участь у підготовці пропозицій щодо формування переліку товарів, експорт (імпорт) яких підлягає ліцензуванню.
  4. Здійснює моніторинг розвитку економічних і торговельних від­носин з ЄС та аналізує вплив наслідків функціонування зони вільної торгівлі з ЄС на економічний розвиток регіону, подає Мінекономрозвитку пропозиції стосовно розбудови торговельно-економічних відносин з ЄС.
  5. Бере участь разом з іншими структурними підрозділами у реалізації державної зовнішньоекономічної політики в частині інтеграції України у світову економіку та розширенні економічного і соціального співробітництва з ЄС, подає Мінекономрозвитку відповідні пропозиції.
  6. Забезпечує у межах своїх повноважень разом з іншими структур­ними підрозділами участь підприємств та організацій області у виставково-ярмаркових заходах.
  7. Інформує суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, що розташо­вані на території області, про накази Мінекономрозвитку щодо застосування (скасування, зміни виду, припинення дії) спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність”, та подає Мінекономрозвитку відповідну інформацію.
  8. Здійснює у межах повноважень впровадження заходів щодо за­хисту інтелектуальної власності в області.
  9. Вносить у встановленому порядку пропозиції з питань удоскона­лення законодавства України.
  10. Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові обласної державної адміністрації.
  11. Готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморан­думів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повно­важень.
  12. Вносить пропозиції щодо проекту обласного бюджету.
  13. Забезпечує ефективне і цільове використання коштів обласного бюджету.
  14. Розробляє проекти розпоряджень голови обласної державної адмі­ністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень.
  15. Бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними роз­робниками яких є інші структурні підрозділи.
  16. Бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, роз­роблених іншими органами виконавчої влади.
  17. Бере участь у підготовці звітів голови обласної державної адміні­страції для їх розгляду на сесії обласної ради.
  18. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії ко­рупції.
  19. Розглядає в установленому законодавством порядку звернення гро­мадян.
  20. Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад.
  21. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є.
  22. Постійно інформує населення про стан здійснення визначених за­коном повноважень.
  23. Контролює виконання органами місцевого самоврядування наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади та надає відповідну мето­дичну допомогу.
  24. Здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самовря­дування.
  25. Забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілі­заційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог зако­нодавства з охорони праці, пожежної безпеки.
  26. Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та вико­ристання архівних документів.
  27. Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної по­літики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.
  28. Бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів).
  29. Забезпечує захист персональних даних.
  30. Здійснює інші передбачені законом повноваження.
 1. Департамент для здійснення повноважень та виконання визначених завдань має право:
  1. Одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів обласної держадміністрації, органів місцевого само­врядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми влас­ності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
  2. Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керів­никами), представників громадських об’єднань (за згодою).
  3. Користуватися в установленому порядку базами даних, реєстрами та іншими видами інформаційних ресурсів органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.
  4. Скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать його компетенції, утворювати комісії та робочі групи.
 2. Департамент у встановленому законодавством порядку та у межах по­вноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом обласної держадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодич­ності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.
 3.  Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звіль­няється з посади головою обласної державної адміністрації у встановленому законодавством України порядку за погодженням з Мінекономрозвитку.
 4. Директор Департаменту:
  1. Здійснює керівництво Департаментом, несе персональну відпові­дальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню на­лежних умов праці у підрозділі.
  2.  Подає на затвердження голові обласної державної адміністрації положення про Департамент.
  3.  Затверджує посадові інструкції працівників Департаменту та розподіляє обов’язки між ними.
  4.  Планує роботу Департаменту, вносить пропозиції щодо формування планів роботи обласної держадміністрації.
  5.  Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефектив­ності роботи Департаменту.
  6. Звітує перед головою обласної держадміністрації про виконання покладених на Департамент завдань та затверджених планів роботи.
  7.  Може входити до складу колегії обласної держадміністрації.
  8.  Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії обласної державної адміністрації питань, що належать до компетенції Департаменту, та розробляє проекти відповідних рішень.
  9.  Може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування.
  10.  Представляє інтереси Департаменту у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами обласної держадміністрації, з Мінекономрозвитку, Мінінфраструктури; міністерствами, іншими центральними органами виконав­чої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва обласної держадміністрації.
  11.  Видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають дер­жавній реєстрації у Головному територіальному управлінні юстиції у Хмель­ницькій області.

  1.  Подає на затвердження голові обласної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису Департаменту в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників.
  2.  Розпоряджається коштами у межах затвердженого головою обласної держадміністрації кошторису Департаменту.
  3.  Здійснює добір кадрів.
  4.  Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Департаменту.
  5.  Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Департаменту.
  6.  Забезпечує дотримання працівниками Департаменту правил внут­рішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.
  7.  Здійснює інші повноваження, визначені законом.
 1.          Накази директора Департаменту, що суперечать Конституції та зако­нам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, мі­ністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою облдержадміністрації, Мінекономрозвитку, іншим центральним органом виконавчої влади.
 2.          Директор Департаменту має заступників, які призначаються на по­саду та звільняються з посади головою обласної державної адміністрації за поданням директора Департаменту.
 3. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Департаменту
  визначається головою обласної держадміністрації у межах відповідних бюд-
  жетних призначень.
 4.          Штатний розпис та кошторис Департаменту затверджується головою
  обласної держадміністрації за пропозиціями директора Департаменту відповідно
  до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання
  кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів
  України від 28 лютого 2002 року № 228.
 5.          Департамент є юридичною особою публічного права, має самостій-
  ний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Держав-
  ного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.