Хмельницька
обласна державна адміністрація

 Офіційне інтернет-представництво

20.01.2016 — 13:20
Основні функції

Затверджено
Розпорядження голови
обласної державної адміністрації
23.06.2015 № 280/2015-р

ПОЛОЖЕННЯ
про управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької обласної державної адміністрації

1. Управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької обласної державної адміністрації (далі – управління) є структурним підрозділом Хмельницької обласної державної адміністрації, створеним шляхом перейме­нування управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації головою обласної державної адміністрації, та правонаступником усіх майнових та немайнових прав і зобов’язань. Управління підзвітне та підконтрольне голові обласної державної адміністрації, Міністерству культури України та Міністерству інфраструктури України.
2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства культури України та Міністерства інфраструктури України, роз­порядженнями голови Хмельницької обласної державної адміністрації та цим Положенням.
3. Основними завданнями управління є:
3.1. Реалізація державної політики у сфері культури, мистецтва, охорони культурної спадщини, кінематографії, державної мовної політики, міжнаціо­нальних відносин, релігії, туризму, діяльності курортів та захисту прав на­ціональних меншин.
3.2. Забезпечення:
вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, доступності всіх видів культурних та туристичних послуг і культурної діяльності для кожного гро­мадянина;
участі у формуванні та реалізації державної політики у галузі спе­ціальної освіти у сфері культури і мистецтва.
3.3. Сприяння:
у межах компетенції відродженню та розвитку культури української нації, культурної самобутності корінного народу і національних меншин області, всіх видів мистецтва, аматорської творчості, осередків традиційної культури, народних художніх промислів та нематеріальної культурної спад­щини, розвитку туризму та діяльності курортів;
захисту прав професійних творчих працівників та їх спілок, соціальному захисту працівників підприємств, установ та організацій у сфері культури та охорони культурної спадщини, а також споживачів культурного продукту;
загальнонаціональній культурній консолідації суспільства, формуванню цілісного культурно-інформаційного простору, захисту та просуванню висо­коякісного різноманітного культурного продукту.
3.4. Участь у розробленні та виконанні державних і регіональних прог­рам розвитку культури, мистецтва, охорони культурної спадщини, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігій, туризму, діяльності ку­рортів, захисту прав національних меншин.
4. Управління відповідно до покладених на нього завдань:
4.1. Створює умови для розвитку:
усіх видів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, а також організації культурного дозвілля населення, здобуття освіти у сфері культури і мистецтва, охорони культурної спадщини, державної мовної політики;
соціальної та ринкової інфраструктури у сфері культури, туризму, охорони культурної спадщини, підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення такої інфраструктури;
внутрішнього та іноземного туризму, туристичної і курортно-рекреа­ційної індустрії, провадження екскурсійної діяльності, а також  залученню інвестицій у будівництво нових та реконструкцію діючих об’єктів туристичної інфраструктури.
4.2. Сприяє:
здійсненню відповідно до законодавства координації та контролю за діяльністю клубних, бібліотечних, музейних, театрально-концертних установ та навчальних закладів;
становленню туризму як високорентабельної галузі, раціональному вико­ристанню та збереженню туристичних ресурсів;
удосконаленню туристичної інфраструктури, розвитку ринкових відносин у сфері туризму та конкуренції на ринку туристичних послуг, створенню рівних умов для суб’єктів, що провадять та/або забезпечують провадження туристичної діяльності;
організації навчання та фаховій перепідготовці працівників галузі;
формуванню репертуару театрів, кінотеатрів, кіно- і відеоустановок, кон­цертних організацій і мистецьких колективів, комплектуванню та оновленню фондів музеїв, бібліотек, організації виставок, розповсюдженню кращих зразків національного кіномистецтва, відродженню та розвитку народних художніх про­мислів, збереженню культурної спадщини;
захисту прав споживачів культурного продукту;
централізованому комплектуванню та використанню бібліотечних фондів;
збереженню і відтворенню традиційного характеру середовища та істо­ричних ареалів населених місць, відродженню осередків традиційної народної творчості, народних художніх промислів і ремесел;
збереженню та розвитку культури української нації, етнічної, культурної і мовної самобутності корінних народів і національних меншин;
здійсненню контролю за вивезенням, ввезенням та поверненням культур­них цінностей;
проведенню роботи з фіксації зразків національної нематеріальної культур­ної спадщини;
діяльності творчих спілок, національно-культурних товариств, громадсь­ких організацій, що функціонують у сфері культури, мистецтва, туризму та курортів, охорони культурної спадщини;
соціальному захисту працівників підприємств, установ та організацій у сфері культури та охорони культурної спадщини;
зміцненню взаєморозуміння і терпимості між релігійними організаціями різних віросповідань;
забезпеченню в установленому законодавством порядку виготовлення, встановлення та утримання охоронних дощок, охоронних знаків, інших інформаційних написів, позначок на пам’ятках культурної спадщини або в межах їх територій;
задоволенню мовних і культурних потреб закордонних українців;
реалізації прав осіб, які належать до національних меншин області;
діяльності громадських організацій, які створені національними мен­шинами області, щодо організації і проведення культурно-мистецьких та мовно-просвітницьких заходів;
налагодженню взаєморозуміння між релігійними організаціями різних віросповідань та конфесій, вирішенню спірних міжцерковних питань, прове­денню богослужінь, релігійних обрядів, церемоній та процесій, паломництву віруючих;
проведенню благодійних акцій, інших заходів, спрямованих на розвиток етнічної самобутності національних меншин;
ремонту та реставрації культових будівель, які є пам’ятками культурної спадщини;
4.3. Проводить аналіз:
стану та тенденцій, що відбуваються у релігійному та міжнаціональному середовищі області;
ринку туристичних послуг;
потреби у працівниках у сфері культури та охорони культурної спадщини;
фінансового забезпечення закладів культури і мистецтва області, здійс­нення видатків на охорону культурної спадщини.
4.4. Подає Міністерству культури України пропозиції щодо:
формування державної політики у сфері культури та охорони культурної спадщини, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігій та захисту прав національних меншин, зокрема стосовно вдосконалення норма­тивно-правового регулювання у зазначеній сфері;
надання творчим колективам та установам статусу академічного та закладам (установам) культури і мистецтва статусу національного;
визнання осередків народних художніх промислів, що потребують особ­ливої охорони, заповідними територіями народних художніх промислів;
відзначення працівників підприємств, установ та організацій у сфері культури та охорони культурної спадщини, членів обласних організацій національ­них творчих спілок, учасників аматорських колективів, майстрів народного мистецтва державними нагородами і відомчими відзнаками, застосовує інші форми заохочення.
Занесення:
об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України та внесення змін до нього;
відповідної території до Списку історичних населених місць України;
музейних предметів Музейного фонду України до Державного реєстру національного культурного надбання.
4.5. Подає Міністерству інфраструктури  України пропозиції щодо:
формування державної політики у сфері туризму та діяльності курортів, зокрема стосовно вдосконалення нормативно-правового регулювання у зазначеній сфері;
відзначення працівників туристичних закладів та курортів області державними нагородами і відомчими відзнаками, застосовує інші форми заохочення.
4.6. Бере участь у:
розробленні проектів програм соціально-економічного розвитку, державних цільових і регіональних програм розвитку культури, охорони культурної спадщини, туризму, діяльності курортів, міжнаціональних відносин, релігій та захисту прав національних меншин, а також державної мовної політики;
реалізації міжнародних проектів у сфері культури, туризму, охорони культурної спадщини, національних відносин;
організації та проведенні вітчизняних і міжнародних виставок, виставок-ярмарків, методичних і науково-практичних семінарів, конференцій тощо;
розробленні пропозицій щодо будівництва об’єктів культури, залученні інвестицій для розвитку культури, туризму та курортів, мистецтв та охорони культурної спадщини.
4.7. Надає організаційно-методичну допомогу підприємствам, установам та організаціям у сфері культури, туризму та курортів, охорони культурної спадщини, національ­них меншин та релігій.
4.8. Здійснює в установленому чинним законодавством порядку:
координацію діяльності підприємств, установ та організацій у сфері куль­тури, туризму та курортів, охорони культурної спадщини, що перебувають у сфері управління держадміністрації, суб’єктів кінематографії, незалежно від форми власності;
функції замовника, укладає з цією метою договори про виявлення, дос­лідження, консервацію, реставрацію, реабілітацію, музеєфікацію, ремонт, пристосування об’єктів культурної спадщини та інші заходи щодо охорони культурної спадщини;
заходи щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації пра­цівників у сфері культури, мистецтва та охорони культурної спадщини;
попередній розгляд поданих на реєстрацію статутів (положень) релігійних громад, а також змін і доповнень до них, перевірку їх відповідності зако­нодавству, видачі дублікатів статутних документів релігійних громад;
заходи щодо формування толерантності в українському суспільстві та запобігання розпалюванню міжетнічної ворожнечі, а також проявам дискри­мінації, нетерпимого ставлення до осіб за ознаками раси, етнічного поход­ження, мовними ознаками;
заходи в межах своєї компетенції з реалізації положень Європейської хартії регіональних мов або мов меншин, координує діяльність, пов’язану з виконанням вимог її положення.
4.9. Забезпечує:
доступ юридичних і фізичних осіб до інформації, що міститься у витягах з Державного реєстру нерухомих пам’яток України, а також надає інформацію щодо програм та проектів змін у зонах охорони пам’яток культурної спадщини та в історичних ареалах населених місць;
захист об’єктів культурної спадщини від загрози знищення, руйнування або пошкодження;
функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя;
збирання та оброблення статистичних даних у сфері культури, туризму та курортів, мистецтва та охорони культурної спадщини і контроль за їх достовірністю;
захист гарантованих Конституцією та законами України прав національ­них меншин, у тому числі проведення міжнародних, Всеукраїнських, регіональ­них заходів з питань міжнаціональних відносин;
ведення обліку (реєстру) релігійних організацій, що діють у регіоні, та культових будівель і приміщень, пристосованих під молитовні, що належать релігійним організаціям та/або використовуються ними.
4.10. Визначає межі територій пам’яток культурної спадщини місцевого значення та затверджує їх зони охорони.
4.11. Установлює режим використання пам’яток культурної спадщини місцевого значення, їх територій, зон охорони.
4.12. Інформує Міністерство культури України про:
музеї, утворені у складі підприємств, установ та організацій, навчальних закладів державної і комунальної форми власності, в яких зберігаються музейні колекції та музейні предмети, що є державною власністю і належать до державної частини Музейного фонду України;
пошкодження, руйнування, загрозу або можливу загрозу пошкодження, руйнування пам’яток культурної спадщини.
4.13. Організовує:
проведення фестивалів, конкурсів, оглядів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, виставок народних художніх промислів та інших заходів з питань, що належать до його повноважень;
надання інформаційних і правових послуг, методичної допомоги з питань культури, туризму та курортів, мистецтва та охорони культурної спадщини.
4.14. Погоджує:
програми та проекти містобудівних, архітектурних і ландшафтних перет­ворень, будівельних, меліоративних, шляхових, земляних робіт, виконання яких може позначитися на стані пам’яток культурної спадщини місцевого значення, їх територій, зон охорони, та виконує інші повноваження у сфері охорони культурної спадщини, делеговані йому Міністерством культури України відповідно до закону;
проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок відповідно до вимог Земельного кодексу України;
розміщення реклами на пам’ятках культурної спадщини місцевого значення в межах зон їх охорони;
відчуження або передачу пам’яток культурної спадщини місцевого значення їх власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління;
зайняття проповідницькою чи іншою канонічною діяльністю, виконання релігійних обрядів священнослужителями, релігійними проповідниками, настав­никами, іншими представниками зарубіжних релігійних організацій, які є іноземними громадянами і тимчасово перебувають в Україні.
4.15. Видає дозволи на:
проведення робіт на пам’ятках культурної спадщини місцевого значення (крім пам’яток археології), їх територіях та в зонах охорони;
відновлення земляних робіт;
4.16. Здійснює контроль за збереженням і переміщенням культурних цінностей, включених до Державного реєстру національного культурного надбання, Музейного фонду і Національного архівного фонду.
4.17. Забезпечує виготовлення, складання і передачу Мінкультури науко­вої документації з описами і фіксацією об’єктів культурної спадщини, а у разі надання дозволу на їх переміщення (перенесення) – демонтаж елементів, які становлять культурну цінність, з метою їх збереження.
4.18. Реєструє дозволи на проведення археологічних розвідок, розкопок, а також досліджень решток життєдіяльності людини, що містяться під земною поверхнею, під водою.
4.19. Видає розпорядження та приписи щодо охорони пам’яток культур­ної спадщини місцевого значення, припинення робіт на пам’ятках культурної спадщини, їх територіях та в зонах охорони, якщо ці роботи проводяться за відсутності затверджених або погоджених з відповідним органом охорони культурної спадщини програм та проектів, передбачених Законом України “Про охорону культурної спадщини”, дозволів або з відхи­ленням від них.
4.20. Укладає охоронні договори на пам’ятки культурної спадщини.
4.21. Застосовує фінансові санкції за порушення вимог Закону України “Про охорону культурної спадщини”.
4.22. Здійснює нагляд за виконанням робіт з дослідження, консервації, реабілітації, реставрації, ремонту, пристосування й музеєфікації пам’яток та інших робіт на пам’ятках у межах повноважень, делегованих центральним органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини.
4.23. Здійснює контроль за виконанням Закону України “Про охорону культурної спадщини”, інших нормативно-правових актів про охорону культурної спадщини.
4.24. Призначає відповідні охоронні заходи щодо пам’яток місцевого значення та їхніх територій у разі виникнення загрози їх руйнування або пошкодження внаслідок дії природних факторів або проведення будь-яких робіт.
4.25. Вживає заходи до зміцнення міжнародних і міжрегіональних культур­них зв’язків.
4.26. Проводить роботу зі здійснення гастрольної діяльності.
4.27. Веде облік музеїв, утворених у складі підприємств, установ та організацій, навчальних закладів.
4.28. Сприяє закордонним українцям у задоволенні їх мовних і культур­них потреб.
4.29. Роз’яснює через засоби масової інформації зміст державної політики у сфері культури, туризму та курортів, охорони культурної спадщини та державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігій та захисту прав національних меншин.
4.30. Подає інформацію для внесення до бази даних Державного реєстру виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів.
4.31. Розробляє заходи щодо збереження культурного та мовного розвитку національних меншин області.
4.32. Здійснює інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.
5. Управління має право:
5.1. Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів обласної дер­жавної адміністрації, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками) та представників об’єднань громадян (за згодою) для розгляду питань, що належать до його повноважень.
5.2. Одержувати в установленому порядку від інших структурних підроз­ділів обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій документи, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
5.3. Скликати в установленому порядку наради, організовувати семінари та конференції, утворювати експертні та консультативні ради, робочі групи з питань, що належать до повноважень управління.
5.4. Користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціаль­ного зв’язку та іншими технічними засобами.
6. Управління під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, органі­заціями, громадянами та їх об’єднаннями.
7. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звіль­няється з посади головою обласної державної адміністрації за погодженням з Міністерством культури України.
Начальник управління має заступника, який призначається на посаду та звільняється з посади головою обласної державної адміністрації за поданням начальника управління.
8. Начальник управління:
здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відпові­дальність за виконання покладених на управління завдань;
визначає ступінь відповідальності заступника начальника та інших працівників управління;
затверджує положення про структурні підрозділи і функціональні обов’язки працівників управління;
затверджує штатні розписи бюджетним установам та погоджує одержу­вачам бюджетних коштів;
затверджує посадові інструкції та розподіляє обов’язки між працівни­ками управління;
забезпечує у межах повноважень здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції, контроль за їх здійсненням в управлінні, установах та організаціях, що належать до сфери впливу управління;
організовує планово-фінансову роботу в управлінні;
виконує функції головного розпорядника коштів для закладів культури і мистецтва, що фінансуються з обласного бюджету;
здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів;
сприяє організації та вдосконаленню бухгалтерського обліку в управ­лінні та підвідомчих установах;
планує роботу управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи обласної державної адміністрації;
вживає заходів щодо вдосконалення організації та підвищення ефектив­ності роботи управління;
звітує перед головою обласної державної адміністрації про виконання покладених на управління завдань та затверджених планів роботи;
може входити до складу колегії обласної державної адміністрації;
вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії обласної дер­жавної адміністрації питань, що належать до компетенції управління, та роз­робляє проекти відповідних рішень;
може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;
представляє інтереси управління у взаємовідносинах з іншими структур­ними підрозділами обласної державної адміністрації, міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самовряду­вання, підприємствами, установами та організаціями за дорученням керів­ництва обласної державної адміністрації;
видає в межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням;
подає на затвердження голові обласної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;
розпоряджається коштами в межах затвердженого головою обласної державної адміністрації кошторису управління;
здійснює у встановленому чинним законодавством порядку добір кадрів;
організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності дер­жавних службовців управління;
проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повно­важень управління;
забезпечує дотримання працівниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;
призначає на посаду та звільняє з посади працівників управління;
погоджує призначення на посаду та звільнення з посади керівників управлінь, відділів культури районних державних адміністрацій, міськвикон­комів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління обласної державної адміністрації;
здійснює інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.
9. Накази нормативно-правового характеру, що зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації у Головному територіальному управлінні юстиції в області.
Накази начальника управління, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою обласної державної адміністрації, Міністерством культури України або Міністерством інфраструктури України.
10. Для погодженого вирішення питань, що належать до повноважень управління, у ньому може утворюватися колегія у складі начальника управ­ління (голова колегії), заступника начальника, інших працівників управління, керівників підприємств, установ та організацій у сфері культури, мистецтва, охорони культурної спадщини, туризму та курортів, національних меншин.
У разі потреби до складу колегії можуть бути включені інші особи.
Персональний склад колегії затверджується головою обласної державної адміністрації за поданням начальника управління.
Рішення колегії проводяться в життя наказами начальника управління.
11. Управління утримується за рахунок коштів державного бюджету.
12. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників управління визначає голова обласної державної адміністрації у межах відповідних бюд­жетних призначень.
Штатний розпис та кошторис управління затверджує голова обласної державної адміністрації за пропозицією начальника управління відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228.
13. Управління є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державної казначейської служби, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, власні бланки.
14. Юридична адреса: вул. Грушевського, 87, м. Хмельницький, 29000.

 

Заступник голови – керівник
апарату адміністрації

Л.Стебло