03.04.2019 — 15:17
Основні функції

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
обласної державної адміністрації
03.01.2018 N0 22/2018-р

П О Л О Ж Е Н Н Я
про управління молоді та спорту Хмельницької обласної
державної адміністрації

1. Управління молоді та спорту Хмельницької обласної державної адміністрації (далі – управління) утворено головою обласної державної адміністрації у результаті реорганізації Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Хмельницької обласної державної адміністрації шляхом поділу, є правонаступником його прав і зобов’язань у частинах, визначених цим положенням.

2. Управління є структурним підрозділом Хмельницької обласної державної адміністрації, підпорядкованим голові обласної державної адміністрації, підзвітним та підконтрольним Міністерству молоді та спорту України.

3. Управління забезпечує виконання на території області повноважень, встановлених законодавством України у сфері молоді та спорту.

4. Управління у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства молоді та спорту України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, а також цим Положенням.

5. Основними завданнями управління є:

5.1. Забезпечення реалізації на території Хмельницької області державної політики з питань молоді, фізичної культури та спорту.
5.2. Визначення пріоритетів розвитку у сфері молоді, фізичної культури і спорту.
5.3. Виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціального та правового захисту молоді, розвитку фізичної культури та спорту, сприяння соціальному становленню та розвитку молоді.
5.4. Здійснення координації діяльності і контролю за виконанням структурними підрозділами з питань молоді та спорту районних державних адміністрацій державної політики у сфері молоді та спорту, надання їм організаційно-методичної допомоги щодо правильності застосування законодавства у цих сферах.
5.5. Сприяння розвитку видів спорту, визнаних в Україні.
5.6. Сприяння громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості, молодіжним, дитячим та іншим громадським організаціям у проведенні ними роботи з питань молоді, фізичної культури та спорту.
5.7. Організація і проведення фізкультурно-спортивних заходів серед широких верств населення, залучення їх до занять фізичною культурою та спортом, забезпечення пропаганди здорового способу життя
5.8. Сприяння розвитку олімпійського, паралімпійського та дефлімпійського руху.
5.9. Сприяння міжнародному співробітництву з питань молоді, фізичної культури та спорту.
5.10. Участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально економічного та культурного розвитку області.
5.11. Здійснення контролю за дотриманням актів законодавства з питань молоді та спорту.

6. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

6.1. Аналізує стан і тенденції розвитку молоді, фізичної культури та спорту у межах області і вживає заходів до усунення недоліків.
6.2. Розробляє проекти розпоряджень голови обласної державної адміністрації у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань, що стосуються його діяльності.
6.3. Бере участь у погодженні проектів нормативно-правових акті в, розроблених іншими органами виконавчої влади.
6.4. Бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи.
6.5. Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові обласної державної адміністрації.
6.6. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.
6.7. Готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень.
6.8. Розглядає у встановленому законодавством порядку звернення громадян.
6.9. Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України т а депутатів відповідних місцевих рад.
6.10. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є управління.
6.11. Координує і контролює роботу структурних підрозділів з питань молоді та спорту районних державних адміністрацій, молодіжних центрів, визначає пріоритетні напрями їх роботи.
6.12. Контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади у сфері молоді,фізичної культури і спорту.
6.13. Здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування.
6.14. Забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення,
дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки.
6.15. Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.
6.16. Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.
6.17. Забезпечує захист персональних даних. Готує та подає в установленому порядку аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань, що належать до його компетенції, обласній державній адміністрації та Міністерству молоді та спорту України.
6.18. Здійснює моніторинг проблемних питань реалізації державно
ї політики у сфері молоді та спорту, готує та подає пропозиції щодо їх врегулювання обласній державній адміністрації та Міністерству молоді та спорту України.
6.19. Готує пропозиції до проектів державних цільових, галузевих та регіональних програм поліпшення становища молоді, розвитку фізичної культури та спорту, забезпечує їх виконання.
6.20. Розробляє і подає на розгляд облдержадміністрації пропозиції до проектів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища молоді, розвиток фізичної культури та спорту.
6.21. Готує пропозиції стосовно вдосконалення нормативно-правової бази з питань, що належать до його компетенції, вносить їх у встановленому порядку на розгляд обласної державної адміністрації і Міністерства молоді та спорту України.
6.22. Сприяє у межах своїх повноважень виконанню програм(проектів), розроблених молодіжними та іншими громадськими організаціями.
6.23. Координує у межах своїх повноважень здійснення заходів, спрямованих на організацію дозвілля молоді, самостійно виконує відповідні програми.
6.24. Удосконалює в межах своїх повноважень систему пошуку і відбору талановитої та обдарованої молоді, сприяє її підтримці.
6.25. Організовує та бере участь у проведенні олімпіад, спартакіад, конкурсів, турнірів, виставок, фестивалів творчості, конференцій,
форумів, інших заходів, спрямованих на підвищення культурно-освітнього рівня молоді.
6.26. Сприяє працевлаштуванню та зайнятості молоді, розвитку молодіжної підприємницької діяльності.
6.27. Забезпечує в межах своїх повноважень розроблення та здійснення заходів, спрямованих на розв’язання житлово-побутових та інших соціальних проблем молоді.
6.28. Вживає в межах своїх повноважень заходів до утвердження здорового способу життя у молодіжному середовищі, проводить інформаційно- просвітницьку роботу щодо протидії поширенню соціально небезпечних хвороб серед молоді.
6.29. Затверджує положення про змагання та проводить обласні змагання і навчально-тренувальні збори у межах коштів, виділених на розвиток фізичної культури та спорту.
6.30. Комплектує склад збірних команд області за видами спорту, забезпечує організацію підготовки та участі спортсменів у змаганнях усіх рівнів, сприяє розв’язанню житлово-побутових проблем і створенню максимально сприятливих умов для тренувань членам національних збірних команд, кандидатам на участь в Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських іграх і Всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту та їх тренерам.
6.31. Здійснює контроль за діяльністю спортивних шкіл.
6.32. Сприяє збереженню і розвитку мережі фізкультурно-спортивних закладів, вживає заходів до їх кадрового комплектування та зміцнення матеріально- технічної бази.
6.33. Порушує в установленому порядку клопотання про відзначення спортсменів, тренерів і працівників сфери фізичної культури та спорту державними нагородами, присвоєння їм спортивних звань, а також про призначення стипендій Президента України олімпійським, паралімпійським і дефлімпійським чемпіонам, видатним спортсменам, тренерам, талановитим перспективним спортсменам, діячам фізичної культури та спорту, стипендій і премій Кабінету Міністрів України, грантів Президента України обдарованій молоді.
6.34. Забезпечує в межах своїх повноважень організацію і сприяє активізації фізкультурно-оздоровчої роботи у навчально-виховній, виробничій та соціально-побутовій сфері, розвитку самодіяльного масового спорту, спорту ветеранів.
6.35. Вживає заходів для забезпечення розвитку мережі центрів фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх”, здійснює контроль за їх діяльністю.
6.36. Здійснює контроль за дотриманням організаціями фізкультурно- спортивної, молодіжної спрямованості законодавства з питань соціального захисту молоді, фізичної культури та спорту, стандартів спортивної класифікації.
6.37. Вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід роботи з питань молоді, фізичної культури та спорту, проводить з цією метою методичні і науково- практичні семінари, конференції та інші заходи.
6.38. Реєструє спортивні рекорди і досягнення, встановлені спортсменами області, та вносить у встановленому порядку Міністерству України молоді та спорту подання щодо їх затвердження.
6.39. Вивчає потребу у фахівцях для організації роботи з питань фізичної культури та спорту, організовує підвищення їх кваліфікації.
6.40. Надає суб’єктам господарювання консультаційно-методичну допомогу з питань ліцензування фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності.
6.41. Сприяє залученню коштів підприємств, установ та організацій для соціальної підтримки молоді, розвитку фізичної культури та спорту.
6.42. Взаємодіє з місцевими осередками громадських організацій
фізкультурно-спортивної спрямованості згідно з укладеними договорами.
6.43. Сприяє обласному центру “Інваспорт” та його структурним підрозділам, громадським організаціям інвалідів фізкультурно-спортивної спрямованості у розвитку фізкультурно-реабілітаційної і спортивної роботи серед інвалідів, зміцненні їх матеріально-технічної бази, надає їм консультаційно-методичну допомогу.
6.44. Вживає в межах своїх повноважень заходів для забезпечення медичного і диспансерного обстеження спортсменів, спортсменів-інвалідів та їх тренерів.
6.45. Забезпечує в межах своїх повноважень здійснення заходів щодо активізації міжнародного співробітництва з питань, що належать до його компетенції.
6.46. Здійснює контроль за технічним станом, ефективністю і цільовим використанням спортивних об’єктів, що належать до сфери управління
облдержадміністрації, зокрема створенням необхідних умов для вільного доступу до них інвалідів, дотриманням правил безпеки під час проведення масових спортивних заходів.
6.47. Сприяє зміцненню та оновленню матеріально-технічної бази спортивних об’єктів.
6.48. Проводить серед населення інформаційну, роз’яснювальну та пропагандистську роботу, зокрема через друковані та аудіовізуальні засоби масової інформації, з питань, що належать до його компетенції, провадить у встановленому порядку рекламну та видавничу діяльність.
6.49. Забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, здійснення контролю за її збереженням в управлінні.
6.50. Затверджує в межах повноважень штатний розпис та кошторис використання бюджетних коштів закладів (установ) в разі здійснення їх фінансування.
6.51. Виконує інші функції відповідно до покладених на нього завдань.

7. Управління має право:

7.1. Залучати до розгляду питань, що належать до його компетенції, спеціалістів інших структурних підрозділів облдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) представників об’єднань громадян (за згодою).
7.2. Отримувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів облдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
7.3. Скликати в установленому порядку наради, конференції і семінари з питань, що належать до його компетенції.
7.4. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення роботи обласної державної адміністрації з питань молоді та спорту.
7.5. Користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.

8. Управління у встановленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих за ходів.

9. Управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади головою облдержадміністрації за погодженням з Міністерством молоді та спорту України.
Начальник управління може мати заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади головою облдержадміністрації за поданням начальника управління.

10. Начальник управління:

10.1. Здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань, визначає ступінь відповідальності заступників начальника управління, керівників структурних підрозділів, інших працівників управління.
10.2. Подає на затвердження голові обласної державної адміністрації положення про управління.
10.3. Затверджує та вносить зміни до положень (статутів) структурних підрозділів управління та функціональні обов’язки їх працівників, засновником яких є управління.
10.4. Затверджує посадові інструкції працівників управління та розподіляє обов’язки між ними.
10.5. Розпоряджається коштами, що передбачені для виконання покладених на управління завдань і його утримання, у межах затвердженого кошторису.
10.6. Здійснює добір кадрів.
10.7. Призначає на посаду та звільняє з посади працівників управління, керівників закладів (установ) засновником яких є управління.
10.8. Розглядає в установленому порядку питання щодо заохочення працівників управління чи притягнення їх до дисциплінарної відповідальності.
10.9. Погоджує призначення на посаду і звільнення з посади керівників структурних підрозділів з питань молоді та спорту районних державних адміністрацій.
10.10. Затверджує плани роботи управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи облдержадміністрації.
10.11. Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління.
10.12. Звітує перед головою облдержадміністрації про виконання покладених на управління завдань та затверджених планів роботи; відповідає за виконання покладених на управління завдань з реалізації державної політики у сфері молоді, фізичної культури та спорту.
10.13. Може входити до складу колегії облдержадміністрації.
10.14. Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції управління, та розробляє проекти відповідних рішень.
10.15. Може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування.
10.16. Представляє інтереси управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями за дорученням керівництва облдержадміністрації.
10.17. Спрямовує і координує діяльність підпорядкованих місцевих органів з питань молоді та спорту, а також підзвітних установ.
10.18. Видає в межах своїх повноважень накази, організовує і контролює їх виконання підпорядкованими закладами (установами).
Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації у Головному територіальному управлінні юстиції у Хмельницькій області.
10.19. Подає на затвердження голові облдержадміністрації проекти кошторису та штатного розпису управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників
10.20. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців управління.
10.21. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень управління.
10.22. Забезпечує дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни; забезпечує в межах своїх повноважень збереження інформації з обмеженим доступом.
10.23. Організовує внутрішній контроль і внутрішній аудит та забезпечує їх здійснення у своїх закладах та підвідомчих бюджетних установах.
10.24. Здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

11. Накази начальника управління, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою обласної державної адміністрації або Міністерством молоді та спорту України.

12. В управлінні для виконання покладених на нього завдань можуть утворюватися дорадчі та консультативні органи, персональний склад та положення про які затверджує начальник управління.

13. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників управління визначає голова обласної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

14. Штатний розпис та кошторис управління затверджує голова облдержадміністрації за пропозицією начальника управління відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228.

15. Управління є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в Головному управлінні Державної казначейської служби України у Хмельницькій області, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

Заступник голови – керівник апарату адміністрації                                                                                    Ю. Бирка