20.01.2016 — 08:38
Основні функції

ПОЛОЖЕННЯ
про Департамент охорони здоров’я
Хмельницької обласної державної адміністрації

1. Департамент охорони здоров’я Хмельницької обласної державної адмі­ністрації (далі – Департамент) є структурним підрозділом обласної державної адміністрації, що утворене головою обласної державної адміністрації шляхом перейменування управління охорони здоров’я облдержадміністрації, є право­наступником усіх майнових та немайнових прав і зобов’язань. Департамент є підпорядкованим голові обласної державної адміністрації та підзвітним і підконтрольним Міністерству охорони здоров’я України.
2. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, розпоряд­женнями голови обласної державної адміністрації, наказами Міністерства охорони здоров’я України, а також цим положенням.
3. Основними завданнями Департаменту є:
забезпечення реалізації державної політики в галузі охорони здоров’я;
у межах своїх повноважень управління закладами охорони здоров’я, які утримуються за рахунок коштів обласного бюджету, організація їх кадрового, матеріально-технічного і методичного забезпечення;
прогнозування розвитку мережі закладів охорони здоров’я області та нормативне забезпечення населення медико – санітарною допомогою;
здійснення заходів, спрямованих на запобігання та ліквідацію інфекційних захворювань, епідемій;
організація роботи органів медико-соціальної експертизи, закладів судово-медичної та судово-психіатричної експертизи;
забезпечення виконання актів законодавства у сфері охорони здоров’я, державних стандартів, критеріїв та вимог, спрямованих на збереження навко­лишнього природного середовища і санітарно-епідемічного благополуччя населення, нормативів професійної діяльності у сфері охорони здоров’я, вимог Державної фармакопеї, стандартів медичного обслуговування, медичних матеріалів та технологій.
4. Департамент відповідно до галузевих повноважень виконує такі завдання:
4.1. Організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства охорони здоров’я, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією.
4.2. Забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб.
4.3. Здійснює державний контроль за дотриманням закладами охорони здоров’я правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень.
4.4. Аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку в галузі охорони здоров’я у межах області та вживає заходів до усунення недоліків.
4.5. Бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку області.
4.6. Вносить пропозиції щодо проекту обласного бюджету.
4.7. Забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів.
4.8. Бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку.
4.9. Розробляє проекти розпоряджень голови обласної державної адміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень.
4.10. Бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади.
4.11. Бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи.
4.12. Бере участь у підготовці звітів голови обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесії обласної ради.
4.13. Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові обласної державної адміністрації.
4.14. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.
4.15. Готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморан­думів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повно­важень.
4.16. Розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян.
4.17. Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів обласної ради.
4.18. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є.
4.19. Постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень.
4.20. Контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади.
4.21. Здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самовряду­вання.
4.22. Забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобіліза­ційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законо­давства з охорони праці, пожежної безпеки.
4.23. Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.
4.24. Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.
4.25. Бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів).
4.26. Забезпечує захист персональних даних.
4.27. Здійснює організаційно-методичне керівництво структурними підроз­ділами охорони здоров’я районних адміністрацій, спрямовує їх діяльність на ефективну реалізацію державної політики у сфері охорони здоров’я в області та забезпечує контроль за їх діяльністю.
4.28. Здійснює організаційно-методичне керівництво аптечними закладами, спрямовує їх діяльність на ефективну реалізацію державної політики у фарма­цевтичному секторі сфери охорони здоров’я в області та забезпечує контроль за їх діяльністю.
4.29. Готує пропозиції до проектів програм соціально-економічного розвитку області та проектів місцевого бюджету, подає їх на розгляд обласної державної адміністрації та забезпечує їх виконання.
4.30. У межах своєї компетенції сприяє органам місцевого самовряду­вання у вирішенні питань соціально-економічного розвитку області.
4.31. Вивчає стан здоров’я населення, забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони здоров’я та вживає інших заходів щодо запобігання і зниження захворюваності та втрати працездатності, а також збільшення тривалості життя людей.
4.32. У встановленому законодавством порядку та відповідно до визна­чених термінів надає МОЗ необхідну інформацію, документи та матеріали.
4.33. Готує пропозиції та забезпечує організацію виконання заходів щодо проведення реформування у сфері охорони здоров’я відповідно до постав­лених завдань та після узгодження з МОЗ України подає їх на розгляд обласної державної адміністрації.
4.34. Організовує роботу з охорони здоров’я, материнства і дитинства, відбір дітей та підлітків для санаторно-курортного лікування, контролює стан здоров’я дітей у дошкільних та інших навчальних закладах незалежно від їх форм власності та підпорядкування, виробництва і якості продуктів дитячого харчування у закладах охорони здоров’я.
4.35. Організовує проведення систематичного медичного обстеження (диспансеризації) осіб, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, евакуйованих та відселених із зон відчуження, і тих, що проживають на радіаційно забруднених територіях.
4.36. Визначає потребу у лікарських засобах та виробах медичного приз­начення, медичному обладнанні, будівельних матеріалах, інвентарі, паливі, засобах автотранспорту.
4.37. Здійснює організаційне і методичне керівництво роботою закладів охорони здоров’я з питань надання лікувально-профілактичної допомоги та забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя населення на відповідній території.
4.38. Бере участь в агітації та пропаганді донорства крові та її компо­нентів.
4.39. Здійснює моніторинг та інформаційний супровід процесів рефор­мування.
4.40. Здійснює фінансування закладів охорони здоров’я за рахунок коштів обласного бюджету, контролює ефективне використання ними фінан­сових, матеріальних та трудових ресурсів.
4.41. Здійснює на основі галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я контроль за якістю та обсягом надання медичної допомоги закладами охорони здоров’я всіх форм власності та фізичними особами – підприємцями, які зареєстровані у встановленому порядку та одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики в області.
4.42. Проводить у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку державну акредитацію закладів охорони здоров’я.
4.43. Сприяє розвитку медичної науки і техніки, створює належні умови для впровадження у практику наукових досягнень, передового досвіду у сфері охорони здоров’я.
4.44. Вносить пропозиції  облдержадміністрації щодо закупівлі товарів, робіт і послуг у сфері охорони здоров’я для місцевих потреб за рахунок коштів місцевих бюджетів та інших джерел фінансування.
4.45. Укладає із закладами охорони здоров’я, що не належать до сфери управління, договори про медичне обслуговування населення області та здійснює контроль за їх виконанням.
4.46. Забезпечує координацію та аналіз діяльності закладів охорони здоров’я області.
4.47. Забезпечує здійснення контролю за підтриманням належного сані­тарного та епідемічного стану, організовує пропаганду наукових медичних і гігієнічних знань серед населення.
4.48. Вживає заходів до збереження мережі закладів охорони здоров’я, розробляє прогнози її розвитку, враховує їх під час розроблення проектів програм соціально-економічного розвитку області.
4.49. Разом з відповідними органами бере участь у вирішенні питань про визнання місцевості курортом, установлення меж округів і зон санітарної охорони курортів і визначення їх режиму.
4.50. Сприяє реалізації права громадян на участь в управлінні охороною здоров’я шляхом проведення відповідної громадської експертизи, налагод­ження діяльності громадських консультативних або наглядових рад, громадсь­ких організацій працівників охорони здоров’я та інших об’єднань громадян.
4.51. Проводить моніторинг, аналіз громадської думки щодо якості та доступності медичного обслуговування населення області, забезпечує підго­товку пропозицій для врахування зазначеної інформації під час формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я.
4.52. Вживає заходів щодо реалізації міжнародних програм з питань охорони здоров’я області.
4.53. Організовує правове виховання працівників сфери охорони здоров’я, ознайомлює із законодавством про охорону здоров’я.
4.54. Здійснює організаційно-методичне керівництво, функціональне управ­ління та контроль за діяльністю вищих медичних та фармацевтичних нав­чальних закладів, що належать до сфери його управління.
4.55. Прогнозує потребу закладів охорони здоров’я області у фахівцях різних спеціальностей для сфери охорони здоров’я, формує замовлення на підготовку, перепідготовку та атестацію працівників охорони здоров’я.
4.56. Забезпечує надання першого робочого місця випускникам вищих медичних навчальних закладів усіх рівнів акредитації, які навчалися за державним замовленням.
4.57. Забезпечує у межах своїх повноважень дотримання вимог законо­давства з охорони праці, пожежної безпеки.
4.58. Забезпечує у межах своїх повноважень виконання заходів з мобілі­заційної підготовки та мобілізації.
4.59. Організовує у межах своїх повноважень планування і контроль виконання заходів цивільного захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного та військового характеру.
4.60. Організовує і здійснює медико – санітарне забезпечення під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
4.61. Забезпечує у визначений законом строк розгляд звернень громадян та їх об’єднань, вживає заходів до усунення причин, що породжують скарги громадян про порушення їх прав і законних інтересів, здійснює контроль за цією роботою у закладах охорони здоров’я.
4.62. Проводить роботу, пов’язану з розробленням та здійсненням заходів щодо медичного обслуговування біженців, а також депортованих осіб, які добровільно повертаються до регіонів їх колишнього проживання.
4.63. Сприяє санаторно-курортному лікуванню інвалідів, ветеранів війни та праці, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
4.64. Бере участь у виконанні загальнодержавних, регіональних, інших програм щодо запобігання і зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров’я населення.
4.65. Разом з підрозділами обласної державної адміністрації здійснює спостереження та збір відомостей про поширеність вживання тютюнових виробів в області, бере участь у проведенні запобіжних та профілактичних заходів для обмеження вживання тютюнових виробів серед населення, його захисту, насамперед дітей та молоді, від шкідливого впливу на їх здоров’я.
4.66. Інформує населення області через засоби масової інформації про шкоду, якої завдає здоров’ю людини вживання тютюнових виробів, і про проведення запобіжних та профілактичних заходів.
4.67. Сприяє вирішенню питань щодо фінансового забезпечення ліку­вальних заходів і робіт, пов’язаних з профілактикою захворюваності, спричи­нюваної вживанням тютюнових виробів і впливом на здоров’я тютюнового диму.
4.68. Сприяє розвитку міжнародного співробітництва у сфері охорони здоров’я.
4.69. Розглядає питання та вносить відповідне подання до Міністерства охорони здоров’я України щодо відзначення працівників закладів охорони здоров’я області відомчими заохочувальними відзнаками МОЗ України, запроваджує інші форми заохочення їх праці.
4.70. Здійснює систематичний контроль за додержанням актів законо­давства з питань охорони здоров’я та санітарних правил керівниками закладів охорони здоров’я незалежно від форми власності та підпорядкування.
4.71. Виконує інші функції, пов’язані з реалізацією покладених на обласну державну адміністрацію завдань у сфері охорони здоров’я.
4.72. Здійснює інші передбачені законом повноваження.
5. Департамент має право:
5.1. Одержувати в установленому порядку від інших структурних під­розділів обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики – безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
5.2. Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів обласної держав­ної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою).
5.3. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи обласної державної адміністрації.
5.4. Користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.
5.5. Скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до їх компетенції.
5.6. Надавати згідно із законодавством обов’язкові для виконання розпо­рядження керівникам підприємств, установ, організацій, їх філій, відділень незалежно від форми власності і громадян з питань, що належать до його ком­петенції, порушувати питання про їх відповідальність у порядку, встанов­леному законодавством.
5.7. Сприяти наданню на договірних засадах медико – санітарної допомоги працівникам підприємств, установ та організацій.
6. Департамент під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями та об’єднаннями громадян.
7. Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звіль­няється з посади головою обласної державної адміністрації за погодженням з Міністром охорони здоров’я України.
Директор Департаменту має заступників, яких призначає на посаду та звільняє з посади голова обласної державної адміністрації за погодженням з Міністром охорони здоров’я України.
8. Директор Департаменту:
здійснює керівництво діяльністю Департаменту, несе персональну відпові­дальність за виконання покладених на Департамент завдань, визначає ступінь відповідальності заступників директора Департаменту, керівників структурних підрозділів департаменту;
видає в межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;
затверджує положення про структурні підрозділи Департаменту і функціональні обов’язки його працівників;
розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису доходів і видатків на утримання Департаменту;
призначає на посади і звільняє з посад працівників Департаменту;
погоджує призначення на посади та звільнення з посад керівників закладів охорони здоров’я, що належать до сфери управління державних адміністрацій;
розглядає і затверджує кошториси доходів і видатків, штатні розписи та баланси підвідомчих закладів охорони здоров’я, забезпечує своєчасне подання фінансовим органам бухгалтерської і статистичної звітності;
має право брати участь у засіданні органів місцевого самоврядування та виступати на них з питань, що належать до його компетенції;
постійно інформує населення про стан виконання повноважень, покла­дених на Департамент, у відповідних засобах масової інформації.
9. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Департаменту, у ньому утворюється колегія у складі директора Департаменту (голова колегії), його заступників за посадою та інших працівників Депар­таменту.
Членом колегії Департаменту за посадою є також начальник управління Держасанепідслужби у Хмельницькій області. До складу колегії можуть входити керівники інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації та працівники закладів охорони здоров’я.
Склад колегії затверджується головою обласної державної адміністрації за поданням директора Департаменту.
Рішення колегії проводяться в життя наказами директора Департаменту.
10. Для розгляду наукових рекомендацій і пропозицій щодо розвитку галузі та вирішення інших питань у Департаменті можуть утворюватись наукові ради і комісії.
Склад наукових рад і комісій та положення про них затверджує директор Департаменту.
11. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Департаменту визначає голова обласної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.
12. Штатний розпис та кошторис Департаменту затверджує голова обласної державної адміністрації за пропозиціями директора Департаменту відповідно до Порядку скликання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228.
13. Департамент охорони здоров’я має самостійний баланс, рахунок в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.