02.05.2019 — 13:10
Основні функції

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження голови обласної
державної адміністрації
від 27. 07. 2018 № 597/2018-р

ПОЛОЖЕННЯ
про Департамент соціального захисту населення Хмельницької обласної
державної адміністрації у новій редакції

1. Департамент соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації (далі – Департамент) утворений головою обласної державної адміністрації шляхом перейменування Головного управління праці та соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації, є правонаступником усіх його майнових та немайнових прав і зобов’язань, входить до складу обласної державної адміністрації і в межах області забезпечує виконання покладених на Департамент завдань.

2. Департамент підпорядкований голові обласної державної адміністрації, а також підзвітний і підконтрольний Міністерству соціальної політики України (далі – Мінсоцполітики).

3. Департамент забезпечує на території області реалізацію державної політики з питань соціально-трудових відносин, зайнятості населення та трудової міграції; соціальної підтримки та надання соціальних послуг вразливим верствам населення, зокрема особам похилого віку, з інвалідністю, ветеранам війни та учасникам антитерористичної операції, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, сім’ям та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, малозабезпеченим, внутрішньо переміщеним особам, іншим категоріям осіб, які згідно із законодавством України мають право на пільги та отримання житлових субсидій; з питань сім’ї та дітей, оздоровлення та відпочинку дітей, запобігання насильству в сім’ї, протидії торгівлі людьми; забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків.

4. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, а також цим Положенням.

5. Основними завданнями Департаменту є:
-підготовка пропозицій до проектів державних цільових, галузевих і регіональних програм у сфері соціальної політики, у тому числі програм зайнятості населення, стимулювання створення нових робочих місць; підвищення рівня життя, посилення ролі сім’ї як основи суспільства;
-забезпечення реалізації державної політики у сферах соціально-трудових відносин, оплати і належних умов праці, зайнятості населення, у тому числі соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної oпeрації, військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, і тих, які підлягають звільненню зі Збройних Сил України та інших військових формувань;
-забезпечення реалізації державної політики у сфері соціальної підтримки та надання соціальних послуг вразливим верствам населення, зокрема особам похилого віку, з інвалідністю, ветеранам війни (у тому числі учасникам антитерористичної операції), особам, на яких поширюється чинність законів України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та “Про жертви нацистських переслідувань”, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, сім’ям з дітьми, багатодітним, молодим сім’ям, сім’ям та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, малозабезпеченим, внутрішньо переміщеним. особам, іншим категоріям осіб, які згідно із законодавством України мають право на пільги та отримання житлових субсидій;
-виконання програм і заходів у сфері соціального захисту населення, спрямованих на покращення становища сімей, забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей; забезпечення рівних прав і можливостей для участі жінок і чоловіків у політичному, економічному та культурному житті, протидії дискримінації за ознакою статі та торгівлі людьми;
-організація на відповідній території надання соціальних послуг (соціальне обслуговування), проведення соціальної роботи, у тому числі соціального супроводу сімей/осіб, шляхом визначення потреб населення у соціальних послугах, розвитку відповідних закладів, установ, служб і залучення недержавних організацій, які надають соціальні послуги;
-координація діяльності та контроль за виконанням структурними підрозділами соціального захисту населення районних державних адміністрацій питань, що належать до його компетенції; здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України; надання практичної, консультаційно- правової та організаційно-методичної допомоги;
-сприяння органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідних територій; громадським та іншим організаціям, волонтерам у проведенні ними роботи з питань соціального захисту сімей, у тому числі сімей з дітьми, малозабезпечених, багатодітних, молодих сімей, дітей, осіб з інвалідністю, людей похилого віку та інших вразливих категорій населення.

6. Департамент відповідно до визначених повноважень виконує такі функції:
1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінсоцполітики та забезпечує контроль за їх реалізацією;
2) здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;
3) аналізує стан і тенденції соціального розвитку в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці та вживає заходів для усунення недоліків;
4) бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально- економічного розвитку відповідної адміністративно-територіальної одиниці;
5) вносить пропозиції щодо проекту обласного бюджету;
6) Забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;
7) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;
8) розробляє в межах компетенції проекти розпоряджень голови обласної державної адміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань соціального захисту населення;
9) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;
10) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації, наказів керівника апарату обласної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;
11) бере участь у підготовці звітів голови обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесії обласної ради;
12) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали, статистичну, адміністративну, оперативну звітність з питань, що належать до його компетенції, для подання обласній державній адміністрації, Мінсоцполітики;
13) забезпечує реалізацію заходів щодо запобігання корупції;
14) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;
15) розглядає у встановленому законодавством порядку звернення громадян;
16) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів обласної ради;
17) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Департамент;
18) постійно інформує населення про стан виконання визначених законом повноважень;
19) надає органам місцевого самоврядування методичну допомогу з питань виконання наданих їм законом делегованих повноважень органів виконавчої влади у сфері соціального захисту населення та здійснює у межах своїх повноважень контроль за їх виконанням;
20) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;
21) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;
22) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;
23) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;
24) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);
25) забезпечує захист персональних даних;
26) готує пропозиції стосовно вдосконалення нормативно-правової бази з питань, що належать до його компетенції, і вносить їх у встановленому порядку на розгляд обласної державної адміністрації та Мінсоцполітики;
27) проводить моніторинг проблемних питань реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення, готує та подає пропозиції щодо їх врегулювання обласній державній адміністрації та Мінсоцполітики;
28) координує, контролює та забезпечує у межах повноважень виконання державних цільових програм;
29) організовує співробітництво місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування із профспілками та їхніми об’єднаннями, організаціями роботодавців та їхніми об’єднаннями;
30) у сфері соціально-трудових відносин, оплати праці та зайнятості населення:
-організовує на засадах соціального діалогу проведення колективних переговорів та укладення територіальної угоди із профспілками та їхніми об’єднаннями, організаціями роботодавців та їхніми об’єднаннями, що діють на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці;
-сприяє розвитку соціального діалогу, організації співробітництва державної адміністрації із профспілками та їхніми об’єднаннями, організаціями роботодавців та їхніми об’єднаннями, координує організаційні заходи щодо створення територіальної тристоронньої соціально-економічної ради та забезпечує її діяльність;
-проводить моніторинг показників заробітної плати за видами економічної діяльності (із розподілом за статтю та в розрізі адміністративно-територіальних одиниць області) та своєчасності її виплати працівникам підприємств, установ, організацій усіх форм власності, фізичних осіб-підприємців;
-бере участь у розробленні та реалізації регіональних програм, спрямованих на удосконалення системи управління охороною праці підприємств та запобігання нещасним випадкам на виробництві;
-забезпечує соціальний захист працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці, вживає заходів до якісного проведення атестації робочих місць за умовами праці;
-розробляє обласну програму зайнятості населення або бере участь у її розробленні, координує реалізацію заходів, передбачених обласною та місцевими програмами зайнятості населення, бере участь у реалізації інших заходів щодо поліпшення ситуації на ринку праці;
-сприяє ефективному використанню трудових ресурсів, раціональній, продуктивній і вільно вибраній зайнятості, підвищенню конкурентоспроможності робочої сили, продуктивності праці;
-вивчає стан трудової міграції на відповідній території з урахуванням тендерної складової, віку та місця проживання, готує пропозиції щодо регулювання міграційних потоків;
-забезпечує у межах повноважень, передбачених чинним законодавством, виконання функцій щодо проходження громадянами альтернативної (невійськової) служби;
-забезпечує реалізацію заходів державних програм соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції, військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, і тих, які підлягають звільненню у зв’язку з реформуванням Збройних Сил України та інших військових формувань.

31) У сфері соціальної підтримки населення, забезпечення державних соціальних гарантій окремим категоріям громадян:
-виконує координаційно-методичні функції та проводить моніторинг у сфері надання та виплати:
державної допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом І чи II групи внаслідок психічного розладу, який, за висновком лікарської комісії медичного закладу, потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним, щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, у тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, особам, які не мають права на пенсію та інвалідам, одноразової грошової допомоги особам, які отримали тілесні ушкодження під час участі у масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, а також особам, яким посмертно присвоєно звання Герой України за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народові, виявлені під час Революції гідності, одноразової грошової допомоги постраждалим і внутрішньо переміщеним особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, що спричинені соціальним становищем, внаслідок яких особа частково або повністю не має здатності (не набула здатності або втратила її) чи можливості самостійно піклуватися про особисте (сімейне) життя і брати участь у суспільному житті, а також інших видів державної підтримки відповідно до законодавства України;
-компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги;
-субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу;
-пільг з оплати житлово-комунальних послуг, послуг зв’язку, на придбання твердого палива і скрапленого газу, на проїзд окремим категоріям громадян тощо;
-забезпечує організацію та координацію роботи, пов’язаної з обліком внутрішньо переміщених осіб;
-здійснює координацію роботи та моніторинг за правильністю і своєчасністю призначення та виплати структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних держадміністрації та виконавчих органів місцевого самоврядування компенсацій та інших соціальних виплат, виконанням інших заходів щодо соціального захисту населення відповідно до законодавства України;
-забезпечує і проводить організаційно-методичне керування роботою головних державних соціальних інспекторів і державних соціальних інспекторів;
-виконує координаційно-методичні функції, проводить моніторинг та контролює у межах своєї компетенції надання установлених законодавством України пільг та реалізацію заходів щодо соціального захисту осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, одиноких непрацездатних громадян, жертв політичних репресій, депортованих за національною ознакою осіб, які повернулися в Україну, дітей-сиріт, сімей загиблих військовослужбовців, багатодітних сімей та інших категорій громадян, координує роботу підприємств, установ та організацій з цих питань;
-організовує та координує роботу, пов’язану із визначенням статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інвалідів війни та осіб, на яких поширюється чинність законів України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та “Про жертви нацистських переслідувань”;
-організовує роботу обласної комісії із розгляду питань, пов’язаних з наданням статусу учасника війни, та комісії з установлення пенсій за особливі заслуги перед Україною;
-забезпечує організацію виплати разової грошової допомоги до 05 травня відповідно до законів України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та “Про жертви нацистських переслідувань”, а також
-виплати винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України “Мати-героїня”;
-забезпечує організацію, координацію та методичне керівництво щодо санаторно-курортного лікування осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, жертв нацистських переслідувань, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також виплати грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян;
-подає пропозиції щодо кандидатур на призначення довічних стипендій учасникам бойових дій та особам, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність;
-забезпечує виплату довічних державних стипендій учасникам бойових дій, особам, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, систематично проводить аналіз призначених стипендій та інформує Мінсоцполітики про зміну їх одержувачів, організовує своєчасне подання документів на призначення довічних державних стипендій учасникам бойових дій та особам, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність.

32) у сфері надання соціальних послуг (соціального обслуговування) населенню, проведення соціальної роботи:
-вивчає потребу адміністративно-територіальної одиниці в соціальних послугах, готує та подає пропозиції обласній державній адміністрації щодо організації надання соціальних послуг відповідно до потреби та створення ефективної системи надання соціальних послуг;
-забезпечує у межах повноважень організацію соціального замовлення; бере участь в оцінюванні конкурсних пропозицій, які подаються недержавними суб’єктами, що надають соціальні послуги, на конкурс із залучення бюджетних коштів для надання соціальних послуг;
-забезпечує організацію роботи зі створення та розвитку мережі закладів, установ, служб і притулків з надання соціальних послуг людям похилого віку, особам з інвалідністю, сім’ям/особам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, у тому числі дітям, а також колишнім випускникам дитячих будинків і шкіл-інтернатів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, на початковому етапі їхнього самостійного життя, особам, які постраждали від торгівлі людьми та насильства в сім’ї;
-проводить координацію та методологічне забезпечення діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) та інших соціальних закладів, установ і служб із реалізації законодавства України;
-проводить роботу, пов’язану зі зміцненням матеріально-технічної бази інтернатних установ, інших закладів, установ та служб, які надають соціальні послуги, підвищенням якості соціальних послуг, які надаються ними, вносить пропозиції щодо обсягів фінансування на утримання цих установ, закладів та служб;
-бере участь у роботі Наглядової ради щодо діяльності інтернатних установ системи соціального захисту населення;
-приймає рішення, пов’язані з влаштуванням людей похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей-інвалідів до інтернатних установ системи соціального захисту населення;
-забезпечує координацію та методичне керівництво щодо направлення осіб, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, до закладів, установ, служб, що надають соціальні послуги;
-сприяє впровадженню нових соціальних послуг, у тому числі платних, відповідно до законодавства України;
забезпечує ведення реєстру суб’єктів, що надають соціальні послуги на відповідній території;
-контролює дотримання стандартів і нормативів, визначених нормативно-правовими актами, щодо якості соціальних послуг, які надаються за рахунок бюджетних коштів комунальними установами, закладами, службами та недержавними організаціями;
-бере участь у плануванні бюджетних капітальних вкладень на будівництво установ і закладів соціального захисту населення;
-співпрацює з недержавними організаціями, службами та закладами, які надають соціальні послуги пенсіонерам, особам з інвалідністю, сім’ям з дітьми, сім’ям/особам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, особам, які постраждали від торгівлі людьми, іншим соціально вразливим категоріям громадян;
-сприяє волонтерським організаціям та окремим волонтерам у наданні допомоги соціально незахищеним громадянам, які потребують волонтерської допомоги, та поширенні інформації про організації та установи, що залучають до своєї діяльності волонтерів, фізичних осіб, організації та установи;
-забезпечує у межах повноважень організацію та проведення конкурсів з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання, реалізації яких надається фінансова підтримка за рахунок бюджетних коштів;
-у межах компетенції організовує роботу, пов’язану з наданням благодійної (гуманітарної) допомоги соціально незахищеним громадянам і сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах;
-у межах компетенції координує роботу структурних підрозділів з питань соціального захисту населення районних державних адміністрацій, виконавчих органів місцевого самоврядування щодо опіки та піклування над повнолітніми недієздатними особами та особами, цивільна дієздатність яких обмежена;
-подає пропозиції місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування при формуванні проектів відповідних місцевих бюджетів щодо передбачення у складі видатків на фінансування місцевих програм соціального захисту та соціального забезпечення відповідних коштів на компенсацію витрат суб’єктів, що надають соціальні послуги;
-співпрацює з навчальними закладами щодо підготовки та підвищення кваліфікації соціальних працівників, фахівців із соціальної роботи, інших фахівців для відповідних територій, координує роботу з підвищення їхньої кваліфікації;
-сприяє інтеграції у суспільство та соціальній адаптації бездомних громадян та осіб, які відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, відповідно до Закону України ’’Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк”;
-взаємодіє зі структурними підрозділами обласної державної адміністрації, міграційною службою, службою зайнятості, органами внутрішніх справ, а також підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності з питань розвитку соціальних послуг у громаді.

33) з питань поліпшення становища сімей, запобігання насильству в сім’ї, оздоровлення та відпочинку дітей, забезпечення тендерної рівності та протидії торгівлі людьми:
-забезпечує реалізацію заходів із запобігання та протидії домашньому насильству та сприяє ефективній взаємодії усіх суб’єктів, які реалізують такі заходи;
-реалізує передбачені законодавством заходи, спрямовані на протидію торгівлі людьми;
-у межах повноважень здійснює заходи, спрямовані на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;
-співпрацює з обласним центром соціальних служб для сім’ї, дітей і молоді;
-координує у межах повноважень проведення заходів, спрямованих на організацію оздоровлення та відпочинку дітей, сприяє збереженню та розвитку мережі оздоровчих закладів;
-у межах повноважень здійснює контроль за діяльністю дитячих закладів оздоровлення та відпочинку незалежно від форм власності та підпорядкування;
-координує та контролює організацію виїзду груп дітей на відпочинок та оздоровлення за кордон;
-надає методичну допомогу структурним підрозділам соціального захисту населення районних державних адміністрацій, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, протидії дискримінації за ознакою статі та торгівлі людьми, запобігання насильству в сім’ї; проводить збір і підготовку документів щодо встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми;
-сприяє у разі необхідності створенню реабілітаційних центрів для осіб, які постраждали від торгівлі людьми, притулків для осіб, які постраждали від насильства в сім’ї; надає консультаційно-методичну допомогу таким установам.

34) у сфері соціальної інтеграції осіб з інвалідністю:
-сприяє розвитку реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, подає пропозиції органам місцевого самоврядування щодо потреби у реабілітаційних установах, а також організації надання реабілітаційних послуг шляхом залучення недержавних організацій;
-координує діяльність реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю обласного підпорядкування;
-організовує роботу із забезпечення осіб з інвалідністю транспортними засобами, технічними та іншими засобами реабілітації;
-веде облік осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю для забезпечення їх автомобілями (у тому числі безоплатного та пільгового) відповідно до законодавства України;
-координує та контролює у межах своїх повноважень роботу по здійсненню компенсаційних виплат, передбачених законодавством України, готує статистичну звітність;
-аналізує та узагальнює потребу в забезпеченні осіб з інвалідністю та окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації, автомобілями, санаторно-курортним лікуванням, у проведенні компенсаційних виплат, передбачених законодавством України, з урахуванням тендерної складової;
бере участь у створенні безперешкодного середовища для маломобіль- них категорій населення;
створює умови для адаптації та інтеграції осіб з інвалідністю у суспільство.

35) організовує та забезпечує внутрішній контроль діяльності підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, за раціональним використанням коштів обласного бюджету. За результатами проведеної роботи звітує Мінсоцполітики;

36) забезпечує ведення єдиної інформаційно-аналітичної системи соціального захисту населення (ІАССЗН), Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП); централізованого банку даних з проблем інвалідності (ЦБІ), інших інформаційних систем та реєстрів, визначених Мінсоцполітики, підтримує єдине інформаційне і телекомунікаційне середовище у складі інформаційної інфраструктури Мінсоцполітики та власний сегмент локальної мережі.;

37) виконує інші передбачені законодавством України повноваження.

7. Департамент для виконання своїх повноважень і завдань має право:
1) отримувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів місцевих держадміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання передбачених для нього завдань;
2) залучати до виконання окремих завдань, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їхніми керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);
3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи обласної державної адміністрації з питань соціального захисту населення;
4) користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку та комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;
5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції.

8. Департамент у встановленому законодавством порядку та в межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов хія провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності отримання та передання інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та проведення запланованих заходів.

9. Департамент очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади головою обласної державної адміністрації у встановленому законодавство порядку, за погодженням із Мінсоцполітики.

10. Директор Департаменту:
1) здійснює керівництво Департаментом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в Департаменті;
2) здійснює визначені Законом України “Про державну службу” повноваження керівника державної служби у Департаменті;
3) подає на затвердження голові обласної державної адміністрації положення про Департамент;
4) затверджує посадові інструкції працівників Департаменту та розподіляє обов’язки між ними;
5) планує роботу Департаменту, вносить пропозиції щодо формування планів роботи обласної державної адміністрації;
6) вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Департаменту;
7) звітує перед головою обласної державної адміністрації про виконання завдань Департаменту та затверджених планів роботи;
8) може входити до складу колегії обласної державної адміністрації;
9) вносить пропозиції стосовно розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції Департаменту, розробляє проекти відповідних рішень;
10) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;
11) представляє інтереси Департаменту у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, Мінсоцполітики, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва обласної державної адміністрації;
12) видає у межах повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.
Накази нормативно-правового характеру, які стосуються прав, свобод і законних інтересів громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації у Головному територіальному управлінні юстиції в області;
13) подає на затвердження голови обласної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису Департаменту в межах граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;
14) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою обласної державної адміністрації кошторису Департаменту;
15) здійснює добір кадрів;
16) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Департаменту;
17) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Департаменту;
18) забезпечує дотримання державними службовцями правил внутрішнього службового розпорядку та виконавської дисципліни;
19) погоджує призначення на посаду та звільнення з посади керівників структурних підрозділів соціального захисту населення районних державних адміністрацій;
20) погоджує у випадках, передбачених нормативно-правовими актами, призначення на посаду та звільнення з посади керівників закладів, підприємств, установ, що належать до сфери управління Мінсоцполітики;
21) виконує інші повноваження, визначені законодавством.

11. Накази директора Департаменту, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою обласної державної адміністрації або Мінсоцполітики.

12. Директор Департаменту може мати заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади директором Департаменту відповідно до законодавства про державну службу.

13. Для погодженого розв’язання питань, що належать до компетенції Департаменту, у ньому може утворюватися колегія.
Персональний склад колегії затверджується головою обласної державної адміністрації за поданням директора Департаменту.
Рішення колегії виконуються згідно з наказами директора Департаменту.

14. Для розроблення рекомендацій і пропозицій щодо основних напрямів діяльності Департаменту, обговорення найважливіших програм і розв’язання інших питань у Департаменті можуть утворюватися ради (наукові, громадські), комісії.
Склад рад і комісій, положення про них затверджує директор Департаменту.

15. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Департаменту визначає голова обласної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

16. Штатний розпис і кошторис Департаменту затверджує голова обласної державної адміністрації за пропозиціями директора Департаменту відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228.

17. Департамент є неприбутковою організацією відповідно до підпункту 6 пункту 4 статті 133 Податкового кодексу України, утворений та зареєстрований у порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації, внесений контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.
Департамент у межах своєї компетенції наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю, може бути позивачем, відповідачем та третьою особою у суді.

19. Департамент є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

 

Заступник керівника
апарату адміністрації                                                                                                                                                      А. Дикий