06.05.2019 — 12:11
Реабілітація дітей з інвалідністю внаслідок дитячого церебрального паралічу

У 2019 році запроваджений новий механізм забезпечення заходами з реабілітації дітей з інвалідністю внаслідок дитячого церебрального паралічу за принципом „гроші ходять за людиною”, що дозволить забезпечити адресність,  прозорість та підвищити якість надання реабілітаційних послуг.

На виконання Закону України „Про Державний бюджет України на 2019 рік”, яким передбачені видатки за бюджетною програмою 2507100 „Реабілітація дітей з інвалідністю внаслідок дитячого церебрального паралічу” Урядом 27.03.2019 був прийнятий проект постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку використання у 2019 році коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення реабілітації дітей з інвалідністю внаслідок дитячого церебрального паралічу”.

Порядком використання у 2019 році коштів, передбачених у державному бюджеті для реабілітації дітей з інвалідністю внаслідок дитячого церебрального паралічу (далі – Порядок), передбачено, що головним розпорядником бюджетних коштів є Мінсоцполітики.

Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є:

Фонд соціального захисту інвалідів (далі – Фонд) ‒ відповідальний виконавець бюджетної програми;

орган виконавчої влади в Автономній Республіці Крим з питань соціального захисту населення, структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (далі ‒ регіональні органи);

структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад (далі ‒ місцеві органи).

Фонд за погодженням із головним розпорядником бюджетних коштів розподіляє бюджетні кошти, що спрямовуються на здійснення реабілітаційних заходів для дітей з інвалідністю внаслідок дитячого церебрального паралічу (далі — діти) між регіональними органами, які, у свою чергу, розподіляють бюджетні кошти між місцевими органами пропорційно чисельності дітей, які потребують реабілітаційних заходів, за місцем їх проживання (перебування) відповідно до індивідуальних програм реабілітації.

Протягом року Фонд за погодженням із головним розпорядником бюджетних коштів може здійснювати перерозподіл бюджетних коштів між регіональними органами, а регіональні органи – між місцевими органами на підставі їх звернень.

Бюджетні кошти спрямовуються на відшкодування вартості реабілітаційних заходів для дітей закладам охорони здоров’я будь-якої форми власності та організаційно-правової форми або їх відокремленим підрозділам, що забезпечують медичне обслуговування населення на основі відповідної ліцензії та професійної діяльності медичних (фармацевтичних) працівників, а також реабілітаційним установам, підприємствам, закладам, у тому числі їх відділенням, структурним підрозділам незалежно від форми власності, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики.

Нормативно-правові акти

Постанова Кабінету  Міністрів України від 27.03.2019 № 309 „Про затвердження Порядку використання у 2019 році коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення реабілітації дітей з інвалідністю внаслідок дитячого церебрального паралічу ”.

Постанова Кабінету  Міністрів України від 31 січня 2007 р. № 80 „Про затвердження Порядку надання окремим категоріям осіб послуг із комплексної реабілітації (абілітації) ”.

Наказ Міністерства соціальної політики від 27.09.2018 № 1423 „Про затвердження форм документів щодо направлення окремих категорій осіб на комплексну реабілітацію (абілітацію)”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 жовтня 2018 р. за № 1160/32612.

Порядок забезпечення дітей з інвалідністю внаслідок ДЦП реабілітаційними заходами

1. Звернення для забезпечення дитини реабілітаційними заходами

Для забезпечення дитини реабілітаційними заходами один із батьків дитини чи її законний представник подає до місцевого органу заяву про направлення дитини до реабілітаційної установи у довільній формі із зазначенням інформації про вибрану реабілітаційну установу разом з копіями:

паспорта громадянина України та/або свідоцтва про народження, та/або іншого документа, що посвідчує особу дитини;

індивідуальної програми реабілітації, що видана лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу;

виписки з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (форма № 027/о ).

Місцевий орган:

1) перевіряє наявність документів, поданих відповідно до Порядку;

2) забезпечує ведення обліку дітей, які в порядку черговості направляються на здійснення реабілітаційних заходів;

3) ознайомлює одного з батьків дитини чи її законного представника з переліком реабілітаційних установ, до яких такі особи можуть звернутися з питань забезпечення дитини реабілітаційними заходами;

4) вносить до централізованого банку даних з проблем інвалідності  відомості про:

дитину, її законного представника відповідно до пункту 4 Положення про централізований банк даних з проблем інвалідності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 р. № 121 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 12, ст. 523; 2019 р., № 17, ст. 569);

забезпечення дитини реабілітаційними заходами, у тому числі про вибір законним представником дитини реабілітаційної установи, укладення договорів, складення актів виконаних робіт із зазначенням фактично перерахованих коштів, строків перебування дитини в реабілітаційній установі.

Днем звернення одного з батьків дитини чи її законного представника до місцевого органу вважається дата надходження документів, зазначених у Порядку, що реєструються в журналі реєстрації документів.

Перелік реабілітаційних установ формується Фондом згідно із заявницьким принципом реабілітаційної установи.

Перелік реабілітаційних установ оприлюднюється на офіційних веб-сайтах Мінсоцполітики, Фонду, місцевих та регіональних органів.

2. Укладання договору, оформлення акта наданих послуг, відшкодування вартості реабілітаційних заходів для дітей

Місцевий орган протягом п’яти робочих днів з дати подання заяви укладає договір про здійснення для дитини реабілітаційних заходів (далі – договір) у трьох примірниках (один – для місцевого органу, другий – для реабілітаційної установи, третій — для одного з батьків дитини чи її законного представника), в якому зазначаються строки здійснення реабілітаційних заходів у реабілітаційній установі, їх вартість тощо.

У разі отримання від реабілітаційної установи, вибраної одним із батьків дитини чи її законним представником, обґрунтованої відмови від здійснення реабілітаційних заходів у такій реабілітаційній установі місцевий орган інформує про це одного з батьків дитини чи її законного представника та пропонує вибрати іншу реабілітаційну установу.

Усі примірники договору, підписані уповноваженою особою місцевого органу скріплені печаткою (за наявності) та одним із батьків дитини або її законним представником передаються реабілітаційній установі.

Керівник реабілітаційної установи підписує і скріплює печаткою (за наявності) всі примірники договору, після чого передає один примірник місцевому органові, другий – одному з батьків дитини або її законному представникові, третій примірник залишає на зберіганні у реабілітаційній установі.

Підписання договору можливе з використанням електронного цифрового підпису.

Відшкодування вартості реабілітаційних заходів для дітей здійснюється місцевими органами в межах бюджетних коштів шляхом їх безготівкового перерахування реабілітаційним установам як оплати за надані послуги відповідно до укладених договорів на підставі актів наданих послуг у розмірі, що не перевищує встановлену граничну вартість реабілітаційних заходів, а якщо вартість таких  заходів є меншою від граничної,  у розмірі, що не перевищує фактичну вартість реабілітаційних заходів.

Попередня оплата здійснюється відповідно до законодавства.

Реабілітаційна установа після здійснення для дитини реабілітаційних заходів подає місцевому органові акт наданих послуг і документ щодо проведення розрахунків за результатами надання реабілітаційних заходів згідно з умовами договору. Реабілітаційна установа також видає у довільній формі одному з батьків дитини чи її законному представникові довідку про здійснені реабілітаційні заходи та результати реабілітації.

Оформлення акта наданих послуг можливе з використанням електронного цифрового підпису.

Місцеві органи щомісяця до 10 числа подають регіональним органам дані щодо кількості дітей, забезпечених реабілітаційними заходами, із зазначенням переліку заходів, здійснених кожній дитині, їх вартості та реабілітаційних установ, які здійснювали відповідні реабілітаційні заходи. Регіональні органи щомісяця до 15 числа подають узагальнені дані Фонду.

Фонд подає Мінсоцполітики щокварталу до 20 числа місяця, що настає за звітним періодом, зведений звіт про використання бюджетних коштів.

Бухгалтерський облік, відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства, операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

Складення і подання фінансової та бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

3.Вартість реабілітаційних заходів

Вартість реабілітаційних заходів для кожної дитини визначається реабілітаційною установою відповідно до індивідуальної програми реабілітації, в якій зазначаються обсяг і строки проведення таких заходів.

Гранична вартість реабілітаційних заходів не перевищує для однієї дитини, яка відповідно до індивідуальної програми реабілітації за більшістю основних категорій життєдіяльності має обмеження I та II ступеня – 16 тис. гривень, III ступеня – 25 тис. гривень.

Гранична вартість реабілітаційних заходів для однієї дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, яка відповідно до індивідуальної програми реабілітації за більшістю основних категорій життєдіяльності має обмеження I, II, III ступеня, збільшується на 50 відсотків для кожного ступеня.

Реабілітаційні заходи можуть надаватися як у стаціонарі, так і амбулаторно.

Вартість витрат реабілітаційної установи за здійснені для дитини реабілітаційні заходи становить не менше 30 відсотків граничної вартості реабілітаційних заходів для однієї дитини.

Під час здійснення реабілітаційних заходів у стаціонарі їх гранична вартість може включати вартість проживання та харчування дитини, одного з батьків дитини чи її законного представника. Під час здійснення реабілітаційних заходів амбулаторно у граничну вартість можуть включатися витрати на харчування дитини, одного з батьків дитини чи її законного представника.

Реабілітаційні заходи в межах їх граничної вартості можуть бути надані одній дитині декілька разів протягом бюджетного року.

4.Перелік базових реабілітаційних заходів

Перелік базових реабілітаційних заходів призначається індивідуально залежно від потреб дитини та включає:

консультації лікарів, заняття з профільними лікарями і спеціалістами з реабілітації (лікар-невролог дитячий, логопед, лікар-психолог, лікар-педіатр, педагог соціальний, лікар-сурдолог, лікар фізичної та реабілітаційної медицини або лікар-фізіотерапевт, або лікар з лікувальної фізкультури, або лікар з лікувальної фізкультури і спортивної медицини, фізичний терапевт та інші);

реабілітаційні послуги (комплекс процедур), у тому числі фізичну терапію, лікувальну фізкультуру, масаж загальний, механотерапію за потребою (локомоторну терапію, мотомедтерапію), апаратну фізіотерапію (теплолікування, вібротерапію), метод динамічної пропріоцептивної корекції із застосуванням рефлекторно-навантажувального пристрою “Гравістат”, логопедичну корекцію, психологічну корекцію, педагогічну корекцію, соціальну адаптацію тощо.

Перелік реабілітаційних установ, закладів охорони здоров’я, які здійснюють реабілітаційні заходи для дітей з інвалідністю внаслідок дитячого церебрального паралічу

Станом на 26.04.2019

 

Область Повна назва реабілітаційної установи, закладу охорони здоров’я Код за ЕДРПОУ
Ліцензія
Керівник
Адреса реабілітаційної установи, закладу охорони здоров’я
Контакти
м. Київ Державний заклад «Український медичний центр реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи Міністерства охорони здоров’я України» 20072556

Ліцезія серія АЕ №197638 від 21.06.2013 року

Мартинюк Володимир Юрійович

04209, м. Київ,

вул. Богатирська, 30

Тел. (044)4120578

Факс. (044)4121068

e-mail: [email protected]

веб- сайт: childneuro.gov.ua

Львівська область Товариство з обмеженою відповідальністю «Міжнародна реабілітаційна клініка Козявкіна» 42179792

Наказ МОЗ

від 26.07.2018 № 1386

Козявкіна Наталія Володимирівна

82200, Львівська область,

м. Трускавець,

вул. Помірецька, 37

Тел. (03247)65200

Факс 03247(65220)

e-mail: [email protected] веб- сайт: kozyavkin.com

м. Львів Державна реабілітаційна установа«Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Галичина» 25248327

АЕ 196289,

від 29.11.2012

Дунас Григорій Григорович

79070, м. Львів,

вул. Хуторівська, 38

Тел. (032) 2215908

e-mail: [email protected]

веб- сайт: reabl.lviv.ua

м. Київ Товариство з обмеженою відповідальністю «ЦентрПріоритет» 41940203

Наказ МОЗ

від 05.04.2018 № 622

Кіян Олександр Сергійович

04208, м. Київ,

Проспект Василя Порика, 13-Б

Тел. (044)3642004

e-mail: [email protected]

веб- сайт:

mind-stimulation.com

Кіровоградська область Товариство з обмеженою відповідальністю  «АПРІКА» 30567346

Ліцензія серія АГ №603335 від 07.10.2011 року

Бондарчук Сергій Павлович

25006, Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, буд. 28

Тел. (050)-595-10-62, (050)-487-40-80

Т/ф (0522) 36-11-27

e-mail:

[email protected]

 

Вінницька область Державна реабілітаційна установа «Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Промінь» 25496212

Наказ МОЗ №559 від 25.05.2017 року

Донець Віталій Григорович

Вінницька область, м.Вінниця, вул. В.Городецького, 10

Тел. (8-0432)67-27-30, факс (8-0432)67-51-78,

e-mail:

[email protected]

веб- сайт:

http://drupromin.zzz.com.ua

Київська область Центр реабілітації дитини «Вікторія» 42188351

Наказ МОЗ

№ 1223 від 27.06.2018 року

Шишкова Світлана Львівна

Київська область, м. Бориспіль, вул. Володимира Момота 42/2

Тел. 099-720-70-78 (адміністратор), 067-353-62-42 (для укладання договору)

e-mail:

[email protected],

веб- сайт: https://viktoriya-center.com/

м. Полтава Центр реабілітації дітей з органічними ураженнями нервової системи комунального підприємства «Полтавська обласна дитяча клінічна лікарня Полтавської обласної ради» 01204348

Наказ МОЗ

№ 590 від 15.03.2019 року

Кінаш Наталія Володимирівна

36011, м. Полтава, вул. Шевченка, буд. 34

Тел. +380(532)-56-08-70,

e-mail:

[email protected],

веб- сайт: https://dokl.poltava.ua

м. Львів Товариство з обмеженою відповідальністю «Медичний центр фізичної терапії та медицини болю Інново» 38764131

Ліцензія серія АЕ №282471 від 26.02.2014 року

Пшик Ярополк Олегович

79034, м. Львів, вул. В. Стуса, буд. 37, оф.2

Тел. 096-4917270,

e-mail:

[email protected],

веб- сайт:

https:// innovo.ua

Сумська область Комунальна установа Сумської обласної ради – Сумський обласний центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю 23818588

Наказ МОЗ

№ 1183 від 28.09.2017 року

Сущенко Олена Миколаївна

40034, м. Суми, пр. М. Лупши ,буд. №16

Тел. (0542)603630,

e-mail:

[email protected],

веб- сайт:

www.kid.sumy.ua

 

Херсонська область Центр реабілітації та відпочинку АКВАРЕЛЬ ТОВ «Скадовськ-Аква» 37744051

Наказ МОЗ №520 від 16.05.2017 року

Шурепов Олексій Андрійович

75700, Херсонськаобласть, м.Скадовськ, вул. Поповича, 2е

Тел. (05537)5-05-05, (067)5750502,

e-mail:

[email protected],

веб- сайт:

skadovsk.delfinarium.com.ua

 

м. Тернопіль Комунальне некомерційне підприємство «Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня» 04528442

Наказ МОЗ № 1186 від 21.06.2018 року

Артимович Андрій Іванович

м.Тернопіль, вул. Федьковича, 16

Тел. 0352(52-34-98),

e-mail:

[email protected]

веб- сайт:

https://tmdkl.te.ua/ua/1596-viddilennya-vidnovnogo-likuvannya-centralna-poliklinika

м. Черкаси Комунальне некомерційне підприємство «Черкаська міська реабілітаційно-оздоровча поліклініка «Астра» 21355546

Ліцензія МОЗ України , серія АГ,

№ 597565 від 16.02.2012 року

Волощенко Ірина Василівна

18005, м.Черкаси, вул.Гоголя 368

Тел./факс: (0472)311634;

e-mail: [email protected];

веб-сайт:

astra.ck.ua

 

м. Чернівці Буковинський центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Особлива дитина» 35361392

Ліцензія №199 від 17.03.2016 року, зі змінами згідно наказу МОЗ №233 від 31.01.2019 року

Закрутна Тетяна Георгіївна

58032, м. Чернівці, бульвар Героїв Крут, 11

Тел. (0372)55-83-98, (095)452-19-97;

e-mail: [email protected];

веб-сайт:

astra.ck.ua

м. Херсон Комунальний заклад «Херсонська дитяча обласна клінічна лікарня»

Херсонської обласної ради

02009873

Серія АГ №601046 від 07.04.2011, дата видачі ліцензії 18.03.2011

Холодняк Інна Вікторівна

м. Херсон, вул. Українська,81

Тел. 0552-2251-90,

e-mail:

[email protected],

веб-сайт:

http://bdp.ks.ua

м. Хмельницький Приватне підприємство Центр медичної реабілітації дітей-інвалідів «Апіс-Меліфіка» 34420011

Серія АГ №600463 від 24.05.2012 року

Кривицький Леонід Федорович

29000, м. Хмельницький, вул. Булаєнка, 51

Тел. 0972956699,

e-mail:

[email protected],

веб-сайт:

www.homeopat-ua.org/apismel.php